EN

serious {adjektiivi}

volume_up
But the situation regarding this particular directive is unusual and serious.
Kuitenkin juuri tätä direktiiviä koskeva tilanne on epätavallinen ja vakava.
There is a serious democratic deficit in this sector in all the candidate countries.
Tällä alalla vallitsee vakava demokraattinen vajaus kaikissa ehdokasvaltioissa.
This is a very serious issue and we need serious people making serious decisions.
Tämä on hyvin vakava asia, ja tarvitaan vakavasti otettavia ihmisiä tekemään vakavia päätöksiä.
Four days, which means three days of work - is that serious, is it effective?
Onko neljä, oikeastaan kolme, työpäivää vakavamielinen ja tehokas asia?
We must take the same serious and correct approach to Turkey.
Meidän on omaksuttava samanlainen vakavamielinen ja asianmukainen lähestymistapa Turkin kysymyksessä.
We thought we had in him a liberal, serious, intelligent leader.
Luulimme, että hän olisi liberaali, vakavamielinen, älykäs johtaja.
serious (myös: dour, solemn, grave)
After the voting has taken place, the serious work will then begin: the Regulation's implementation.
Äänestysten jälkeen alkaa sitten totinen työ: asetuksen toimeenpano.
Kyseessä on totinen taistelu.
So the US has to start the serious work of clearing up who those people are, and we have to break with them.
Yhdysvaltojen on siis aloitettava totinen työ sen selvittämiseksi, keitä nämä ihmiset ovat, ja meidän on tehtävä pesäero heihin.
This is neither an adequate nor serious basis for adoptive parenthood, however.
Se ei kuitenkaan ole riittävä tai vakavasti otettava perusta adoptiovanhemmuudelle.
The growing number of people who do not vote should be a serious warning to us.
Äänestämättä jättävien kasvavan määrän pitäisi olla meille vakavasti otettava varoitus.
Every serious attempt to do something about this deserves our support.
Jokainen vakavasti otettava yritys tehdä jotakin tälle asialle ansaitsee tukea.

Esimerkkejä "serious"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishMr President, acidification still presents a serious threat to Europe's forests.
Arvoisa puhemies, happamoituminen on edelleenkin vakava uhka Euroopan metsille.
English(ES) First of all, let me thank the rapporteur for her thorough and serious work.
(ES) Ensinnäkin halua kiittää esittelijää vakavasta ja perusteellisesta työstä.
EnglishNonetheless, I have serious reservations about certain aspects of the resolution.
Suhtaudun kuitenkin erittäin varauksellisesti päätöslauselman tiettyihin kohtiin.
EnglishMr President, in his speech Mr Cashman made various quite serious allegations.
Arvoisa puhemies, jäsen Cashman esitti puheenvuorossaan melko vakavia syytöksiä.
EnglishMadam President, you have said several times that this is a very serious problem.
Arvoisa puhemies olette sanonut sen monta kertaa , tämä on varsin vakava ongelma.
EnglishPenalties for serious infringements against the social rules in road transport (
Tieliikenteen sosiaalilainsäädännön vakaville rikkomisille säädetyt seuraamukset (
EnglishMr Marty has serious difficulty distinguishing between facts and speculation.
Dick Martylla on suuria ongelmia tehdä ero tosiasioiden ja spekulaation välillä.
EnglishIt is a very serious and distressing situation which does nobody any great credit.
Tämä on erittäin vakava ja huolestuttava tilanne, joka ei ole kenenkään eduksi.
EnglishI have no doubt that those who have spoken here regard it as a serious matter.
En epäile sitä, etteivätkö puheenvuoron täällä käyttäneet pitäisi asiaa vakavana.
EnglishI fear that today defence is too serious a business to be left to politicians.
Pelkään, että nykyään on liian vaarallista jättää puolustautuminen poliitikoille.
EnglishThe situation in the other affected Member States is fortunately not as serious.
Muissa jäsenvaltioissa, joissa tautia esiintyy, tilanne ei onneksi ole yhtä vakava.
EnglishSerious riots broke out, especially before and after the Germany-England match.
Etenkin ennen Saksa-Englanti-ottelua ja sen jälkeen esiintyi vakavia yhteenottoja.
EnglishOtherwise you will not arrive at a serious, integrated and balanced approach.
Muuten ei ole mahdollista saavuttaa yhtenäistä ja tasapainoista lähestymistapaa.
EnglishEuropean farmers have been living in a state of serious crisis for some time now.
Eurooppalaiset maanviljelijät ovat jo jonkin aikaa olleet vakavassa kriisissä.
EnglishThe overall humanitarian situation, while still serious, continues to stabilise.
Yleinen humanitaarinen tilanne on edelleen vakava, mutta vakiintuu koko ajan.
EnglishWe cannot talk about a serious single market with such distortions of competition.
Emme voi puhua todellisista sisämarkkinoista, kun kilpailu on näin vääristynyttä.
EnglishIf redress is not provided, this could have serious implications for the future.
Ellei tilannetta korjata, sillä voi olla vakavia seurauksia tulevaisuutta ajatellen.
EnglishI endorse the comments made on counterfeit medicines, which is a serious concern.
Kannatan lääkeväärennöksistä esitettyjä huomioita, sillä tämä on vakava huolenaihe.
EnglishSo if we want to behave in a serious manner, I think we should stop this debate.
Jos haluamme toimia vakavasti otettavasti, meidän on minusta lopetettava keskustelu.
EnglishThis is not the best way in which to study and address these two serious problems.
Tämä ei kuitenkaan ole paras tapa tarkastella näitä kahta huolestuttavaa ongelmaa.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "serious":

serious
seriously
seriousness