EN

self-employment {substantiivi}

volume_up

Esimerkkejä "self-employment"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishAnother important point in the outcome is a strong definition of self-employment.
Toinen tärkeä seikka lopputuloksessa on itsenäisyyden tiukka määritelmä.
EnglishThe fund is also intended to promote entrepreneurship and self-employment.
Rahaston tarkoituksena on myös edistää yrittäjyyttä ja itsenäistä ammatinharjoittamista.
EnglishThese quasi-forms of independence and self-employment are spreading.
Nämä itsenäisyyden ja itsenäisen ammatinharjoittajan näennäiset muodot yleistyvät koko ajan.
EnglishIt will probably give rise to new forms of pseudo self-employment.
Se todennäköisesti edistää uusien näennäisesti itsenäisten kuljettajamuotojen kehittymistä.
EnglishThen there is the matter of bogus self-employment and certain new forms of employment.
Lisäksi on olemassa näennäisesti riippumattoman työn ja eräiden uusien työllistymismuotojen kysymys.
EnglishAround 30% of all those in self-employment in the EU are women.
Noin 30 prosenttia kaikista EU:ssa itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivista on naisia.
EnglishWe need clarity and certainty on definitions of workers and an end to false self-employment.
Tarvitsemme selkeyttä ja varmuutta työntekijän määritelmiin ja meidän on poistettava näennäinen itsenäisyys.
EnglishSo I would like to repeat that the issue of self-employment in fisheries is not included in this directive.
Haluaisin siis toistaa, että tämä direktiivi ei koske itsenäisiä kalatalousalan ammatinharjoittajia.
EnglishThe path to self-employment often goes in stages.
Tie ammatinharjoittajaksi kulkee usein monessa vaiheessa.
EnglishInstead, the Member States should be working to combat the problem of ostensible self-employment among drivers.
Sen sijaan jäsenvaltioiden pitäisi työskennellä kuljettajien näennäistä itsenäisyyttä koskevan ongelman torjumiseksi.
EnglishAt the same time, the prudence of the time limit is not going to encourage companies to dismantle themselves and resort to pseudo self-employment.
Samalla kohtuullinen määräaika ei kannusta hajottamaan yrityksiä ja estää väärinkäytökset.
EnglishWe all know that many companies use so-called self-employment as a means of avoiding their social responsibilities.
Me kaikki tiedämme, että monet yritykset käyttävät niin kutsuttuja itsenäisiä ammatinharjoittajia välttyäkseen sosiaaliselta vastuulta.
EnglishSelf-employment remains a minority form of employment in Europe, accounting for 16% of the working population.
Yksityinen ammatinharjoittaminen on edelleen Euroopassa pienimuotoinen työllisyyden muoto, joka koskee 16 prosenttia työikäisestä väestöstä.
EnglishI am pleased that the proposal covers all those in self-employment and is not limited in scope to those engaged in farming.
Olen tyytyväinen siitä, että ehdotus kattaa kaikki itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat eikä rajoitu vain maatalousalalle.
EnglishThe creation of false forms of independence and self-employment can put workers who are in an employment situation beyond the framework of protection.
Itsenäisen ammatinharjoittamisen vääränlaisten muotojen luominen voi jättää työntekijät ilman suojelua.
EnglishFor this is the best way to encourage self-employment, and rates of self-employment are still too low today.
Sillä se on paras tapa rohkaista itsenäistä elinkeinon harjoittamista, ja itsenäisen elinkeinon harjoittamisen taso on edelleen liian matala tällä hetkellä.
EnglishAbolishing these restrictions would help to avoid the problems arising from undeclared work or bogus self-employment.
Näiden rajoitusten poistaminen auttaisi välttämään ongelmat, joita syntyy laittomasta työnteosta ja valheellisesta itsenäisestä ammatinharjoittamisesta.
EnglishWe believe that what we are seeing is – as has already been mentioned – evidence of irregular employment and false claims about self-employment.
Merkkejä laittomasta työskentelystä ja näennäisestä ammatinharjoittamisesta on mielestämme havaittavissa, kuten jo on mainittu.
EnglishIt gives women in particular completely new opportunities in the area of self-employment in small and medium-sized enterprises.
Mietintö antaa erityisesti naisille täysin uusia mahdollisuuksia itsenäisen ammatinharjoituksen puitteissa pienissä ja keskisuurissa yrityksissä.
EnglishWhat this debate has also shown in recent months is that a debate on ostensible self-employment in Europe is long overdue.
Tämä keskustelu on myös osoittanut viime kuukausina, että keskustelu näennäisistä itsenäisistä ammatinharjoittajista olisi pitänyt käydä jo kauan sitten.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "self-employed":

self-employed

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "self-employment" suomeksi

self substantiivi
Finnish
employment substantiivi
permanent employment substantiivi
certificate of employment substantiivi
self concept substantiivi
Finnish
periodic employment substantiivi