EN

to seize [seized|seized] {transitiiviverbi}

volume_up
to seize (myös: to take possession of)

Esimerkkejä "to seize"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIf we do not seize this opportunity, we will be failing in our historic mission.
Laiminlyömme historiallisen velvollisuutemme, jos emme tartu tähän tilaisuuteen.
EnglishMy appeal to the citizens of Europe is therefore that they seize that opportunity.
Siksi esitän Euroopan unionin kansalaisille vetoomuksen tarttua tähän tilaisuuteen.
EnglishThe first is that we must first of all seize the opportunity that enlargement offers.
Ensinnäkin meidän on heti tartuttava tilaisuuteen, jonka laajentuminen tarjoaa.
EnglishLet us seize this opportunity and use this chance to at last make Eurodac a reality.
Hyödyntäkää tämä tilaisuus, ja hyödyntäkää tilaisuus toteuttaa lopultakin Eurodac!
EnglishIf we wish to achieve these objectives, we must seize the opportunities now.
Jos haluamme saavuttaa kyseiset tavoitteet, meidän on tartuttava tilaisuuteen nyt.
EnglishParliament should seize this new prerogative provided for in the Treaty of Lisbon.
Parlamentin on syytä tarttua tähän Lissabonin sopimuksen tarjoamaan mahdollisuuteen.
EnglishThis directive provides us with an additional opportunity to seize the big players.
Tämä direktiivi parantaa mahdollisuuksiamme ottaa kiinni suuria toimijoita.
EnglishWithin the European Union we annually seize some 600 tonnes of cannabis.
Euroopan unionin alueella takavarikoidaan vuosittain noin 600 tonnia kannabista.
EnglishIt was the perfect time to seize the high ground and it failed to do so.
Tuolloin oli täydellinen tilaisuus saada tilanne haltuun, mutta sitä ei käytetty.
EnglishIn our opinion, the Member States should undoubtedly seize this opportunity.
Meidän mielestämme jäsenmaiden olisi ehdottomasti tartuttava näihin mahdollisuuksiin.
EnglishI should like to seize this opportunity to thank the Commission for its proposal.
Haluan tässä yhteydessä kiittää komissiota sen tekemästä ehdotuksesta.
EnglishWe also need to seize this opportunity to tighten up our definition of genocide.
Meidän on käytettävä tätä tilaisuutta hyväksemme ja selkeytettävä kansanmurhan määritelmää.
EnglishWe must, and indeed we can, seize that opportunity together for the sake of Europe.
Meidän täytyy, mehän voimme käyttää tämän mahdollisuuden yhdessä Euroopan etujen hyväksi!
EnglishOur social market economy must be hardwired to seize the opportunities of the future.
Euroopan sosiaalisen markkinatalouden on voitava tarttua tulevaisuuden mahdollisuuksiin.
EnglishI can only appeal to all those responsible to seize this opportunity.
Voin vain vedota kaikkiin vastuussa oleviin, että he tarttuvat tähän tilaisuuteen.
EnglishTurkey needs to seize the opportunity of moving resolutely in that direction.
Tässä on kysymys siitä, että Turkki tarttuu tilaisuuteen edetä asiassa suurin harppauksin.
EnglishI would like to seize the initiative and turn once again to the Council.
Haluaisin tarttua aloitteeseen ja kääntyä jälleen kerran neuvoston puoleen.
EnglishWe hope that Croatia will seize the opportunity and make fast progress.
Toivomme, että Kroatia tarttuu tilaisuuteen ja saavuttaa nopeasti edistystä.
EnglishWe can only seize the material at the last station in the territory of the Member States.
Pääsemme materiaaliin käsiksi vasta jäsenvaltioiden alueen viimeisessä asemapaikassa.
English(Applause)... to seize the new opportunities and rise to the new challenges.
(Suosionosoituksia)... tarttumaan uusiin tilaisuuksiin ja selviytymään uusista haasteista.