EN

secure {adjektiivi}

volume_up
secure (myös: harmless, safe)
To help ensure that an online transaction is secure, look for the following:
Voit varmistaa, että liiketoiminnan verkkotapahtuma on turvallinen, tarkistamalla seuraavat seikat:
Therefore, Bluetooth wireless technology should not be considered completely secure.
Langaton Bluetooth-tekniikka ei sen vuoksi ole täysin turvallinen.
The Sahel region can only be made secure by improving the situation of the population.
Sahelin alueesta saadaan turvallinen vain parantamalla väestön tilannetta.
This is the only way to have a stable and secure platform for our energy relationship.
Tämä on ainoa tapa saavuttaa vakaa ja varma pohja energiasuhteillemme.
The Union also enters 2009 secure in the strength of its international reputation.
Vuoden 2009 alkaessa Euroopan unioni voi olla varma hyvästä kansainvälisestä maineestaan.
It is not clear to me that this will make us more secure and safe from crime.
En ole aivan varma, olemmeko tämän ansiosta paremmin suojattuja ja turvassa rikollisuudelta.
Our people must not only be secure but also feel secure.
Kansalaisten on sekä oltava turvassa että koettava olonsa turvalliseksi.
Encryption is the strongest protection that Windows provides to help you keep your information secure.
Salaus on voimakkain Windowsin suojauskeino, joka auttaa pitämään tiedot turvassa.
Encryption is the strongest protection that Windows provides to help you keep your information secure.
Salaus on Windowsin tehokkain suojaus, joka auttaa pitämään tiedot turvassa.
The country is also a stable and secure outpost of the European area.
Lisäksi tämä maa on Euroopan alueen vakaa ja turvallinen ulkovartio.
This is the only way to have a stable and secure platform for our energy relationship.
Tämä on ainoa tapa saavuttaa vakaa ja varma pohja energiasuhteillemme.
A stable and secure region with sustainable socio-economic development is in our interests.
Vakaa ja turvallinen alue, jonka sosioekonominen kehitys on kestävää, on etujemme mukainen.

Esimerkkejä "secure"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishAlthough this compromise can now secure a broad majority, I do not support it.
Vaikka kompromissi saakin nyt taakseen selvän enemmistön, en voi kannattaa sitä.
EnglishTurkey’s accession would help to secure better energy supply routes for the EU.’
Turkin jäsenyys auttaisi varmistamaan paremmat energiantoimitusreitit EU:lle."
EnglishFor us, the task has therefore been to secure a common platform for further work.
Tehtävänämme on tämän vuoksi ollut taata yhteinen perusta tulevaa työtä varten.
EnglishTo succeed, a new business needs a sound commercial strategy and secure financing.
Menestyvä yritys tarvitsee terveen kaupallisen strategian ja varman rahoituksen.
EnglishThe door is not completely secure inasmuch as there is still a small chink in it.
Tämä portti on nyt suljettu melkein kokonaan, mutta siinä on vielä pieni rako.
EnglishIt is very important for us all that our external border is both open and secure.
Meille kaikille on hyvin tärkeää, että ulkorajamme on sekä avoin että turvallinen.
EnglishIt would also promote the movement of authentic acts by making them more secure.
Tämä edistäisi myös virallisten asiakirjojen liikkumista tekemällä niistä varmempia.
EnglishWe must also secure backing from advanced developing countries such as China.
Meidän on varmistettava myös Kiinan kaltaisten edistyneiden kehitysmaiden tuki.
EnglishAt the same time Europe must secure our energy supply and become self-sufficient.
Samanaikaisesti unionin täytyy taata energian toimitukset sekä tulla omavaraiseksi.
EnglishMake it fairer, make it more transparent, or secure own resources for the EU.
Siitä on tehtävä oikeudenmukaisempi, avoimempi, tai on turvattava EU:n omat varat.
EnglishThese two regulations are harmonised to secure support for specific areas.
Nämä kaksi säännöstä on yhdenmukaistettu tuen varmistamiseksi tietyille aloille.
EnglishIn that way, we can make our contribution to a more just and more secure world.
Näin voimme toimia oikeudenmukaisemman ja turvallisemman maailman puolesta.
EnglishWe wish to support the Afghan people in their efforts to secure peaceful development.
Tuemme afganistanilaisia heidän pyrkimyksissään varmistaa rauhaomainen kehitys.
EnglishAccepting invitations only from trusted contacts helps keep your computer more secure.
Kutsujen hyväksyminen vain luotetuilta yhteyksiltä suojaa osaltaan tietokonetta.
EnglishIt's more secure to use a standard user account instead of an administrator account.
On turvallisempaa käyttää normaalia käyttäjätiliä kuin järjestelmänvalvojan tiliä.
EnglishMoreover, the States on the edges of the Schengen zone are considered to be "secure" .
Lisäksi Schengenin alueen ulkorajoilla olevia valtioita pidetään "turvallisina".
EnglishA key point is to secure adequate resources for the Natura 2000 programme.
Keskeinen asia on Natura 2000 -ohjelman asianmukaisten resurssien varmistaminen.
EnglishTests should continue to be carried out at 30 months in order to obtain secure results.
Testausikä olisi varmojen tulosten saamiseksi pidettävä edelleen 30 kuukaudessa.
EnglishThe aim of this report is to secure a vote against all forms of fundamentalism.
Mietinnön tarkoituksena on äänestää kaikenlaista fundamentalismia vastaan.
EnglishEnlargement also raises the issue of effective and secure external borders.
Laajentuminen herättää myös kysymyksen todellisista ja turvallisista ulkorajoista.