"secular" - Suomenkielinen käännös

EN

"secular" suomeksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "secular".

Esimerkkejä "secular"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThis morning, I heard a great deal about the so-called secular state in Turkey.
Tänä aamuna kuulin puhuttavan paljon niin kutsutusta maallisesta Turkin valtiosta.
EnglishThen we should see an end to the exploitation of religion for very secular aims.
Silloin tehtäisiin loppu uskonnon hyväksikäyttämisestä hyvin maallisiin tarkoituksiin.
EnglishArab identity is a secular concept, which can make our relationship easier.
Arabi-identiteetti on maallinen käsite, joka voi tehdä suhteestamme helpomman.
EnglishIn its constitution, the Federation of Nigeria describes itself as a secular State.
Nigerian liittovaltio määrittelee perustuslaissaan itsensä sekulaariseksi valtioksi.
EnglishI believe that these problems can be reduced and that the secular tradition can prevail.
Uskon, että näitä ongelmia voidaan vähentää ja että maallinen linja voi voittaa.
EnglishFinally, does Nigeria have a secular, democratic regime or a theocracy?
Lopuksi kysyisin, onko Nigeriassa maallinen, demokraattinen hallinto vai teokratia?
EnglishSecular celebrations deserve the same treatment as religious festivals.
Maalliset juhlapäivät ansaitsevat saman kohtelun kuin uskonnolliset juhlat.
EnglishUnlike the secular PLO, Hamas does not recognise the concept of peace.
Toisin kuin maallinen PLO-järjestö, Hamas ei tunnusta rauhan käsitettä.
EnglishThey raise very worrying issues about India as a secular state.
Ne nostavat esille erittäin huolestuttavia kysymyksiä Intiasta maallisena valtiona.
EnglishIndia's values are the EU's values - secular democracy, human rights and the rule of law.
Intian arvot - maallinen demokratia, ihmisoikeudet ja oikeusvaltio - ovat myös EU:n arvoja.
EnglishWe have to promote our values in the world but in a secular way and not as new crusaders.
Meidän on edistettävä arvojamme maailmassa, mutta maallisin tavoin eikä uusina ristiretkinä.
EnglishWill the Islamist Muslim Brotherhood come to power, or will Egypt get a secular government?
Nouseeko islamistien muslimiveljeskunta valtaan vai saako Egypti maallistuneen hallituksen?
EnglishEurope is not being built at variance with the secular reality of the nations on our continent.
Eurooppaa ei rakenneta ristiriidassa maanosamme valtioiden maallisen todellisuuden kanssa.
EnglishHowever, our group's members firmly believe in secular principles and a secular society.
Ryhmämme jäsenet kuitenkin uskovat lujasti maallisiin periaatteisiin ja maalliseen yhteiskuntaan.
EnglishIt is not imperative that Europe be Christian, and there is nothing to stop it being secular.
Euroopan ei tarvitse olla välttämättä kristillinen, eikä mikään estä sitä olemasta maallinen.
EnglishThe issue of the abolition of visas, in particular, has outraged the secular state in Turkey.
Erityisesti viisumien poistamista koskeva kysymys on raivostuttanut Turkin maallisen valtion.
EnglishIraq today has a true parliament and a wholly secular constitution.
Irakilla on nyt oikea parlamentti ja täysin maallinen perustuslaki.
English   Mr President, France is, as everyone knows, a secular state.
   Arvoisa puhemies, kuten kaikki tietävät, Ranskassa valtio ja kirkko on erotettu toisistaan.
EnglishMoreover, my secular view of public life was shattered.
Lisäksi käsitykseni siitä, kuinka sekularismi otetaan huomioon unionissa, sai kolauksen.
EnglishThe second largest group, of nearly 30 million, is the one described as non-religious or secular.
Toiseksi suurin ryhmä, lähes 30 miljoonaa, on se jota kuvataan uskonnottomaksi tai sekulaariksi.