EN

section {substantiivi}

volume_up
A large section of Chilean civil society is opposed to this situation.
Merkittävä osa Chilen kansalaisyhteiskunnasta vastustaa tätä tilannetta.
They are simply adopting a section of the Constitution that has been expressly rejected.
He hyväksyvät perustuslaillisen sopimuksen sellaisen osa, joka on selvästi hylätty.
I am pleased that there is a section devoted to the European Parliament this time.
Olen iloinen siitä, että Euroopan parlamentille on tällä kertaa varattu oma osa.
section (myös: count, item)
In the electoral observation guidelines there is a specific section on women.
Vaalitarkkailua koskevissa suuntaviivoissa on erityinen kohta naisista.
This report contains a very interesting section - section 62 - that discusses privatisation.
Tässä kertomuksessa on eräs hyvin mielenkiintoinen kohta 62 kohta jossa puhutaan yksityistämisestä.
Expand the Maintenance section and look for a network adapter driver notification.
Laajenna Ylläpito-kohta ja etsi verkkosovittimen ohjaimen ilmoitusta.
The section containing this definition also addresses ways of combating poverty.
Kappale, jossa kyseinen määritelmä esitetään, sisältää myös pohdiskeluja siitä, kuinka köyhyyttä torjutaan.
If that is the case, why has a section dedicated solely to this subject been deleted from the text of the Regulation?
Jos näin todella on, miksi piti poistaa nimenomaan tätä koskeva kappale asetuksen tekstistä?
In the original proposal for the Visa Directive, for example, there was a section covering the recognition of each others' visas by the EU Member States.
Alkuperäisessä ehdotuksessa viisumiasetukseksi oli esimerkiksi kappale, jonka mukaan EU: n jäsenvaltiot tunnustaisivat toistensa viisumit.
section (myös: figure, headcount, number)
Section 314 of the penal code relates to the obstruction of business.
Rikoslainsäädännön 314 luku koskee liiketoiminnan häiritsemistä.
Neljäs luku käsittelee naisia työmarkkinoilla.
An entire section of the regulation deals with forestry, involving an annual subsidy of EUR 450 million.
Siinä on omistettu kokonainen luku metsätaloudelle, jolle myönnetään vuosittain tukea 450 miljoonaa euroa.
We have had the defence armament section in the Amsterdam Treaty.
Amsterdamin sopimuksessa on puolustusmateriaalihankintoja koskeva osasto.
Can we make sure that the Charter of Fundamental Rights has a section relating to children?
Voimmeko varmistaa, että perusoikeuskirjaan tulee lapsia koskeva osasto?
Tämä osasto on huonosti laadittu ja epäselvä.
Amendment 47 deletes the entire section on real-time closure of fisheries.
Tarkistuksella 47 poistetaan koko jakso reaaliaikaisesta kalastuskiellosta.
This is a new section of the directive, new since its rejection by us in 1996.
Tämä on uusi jakso direktiivissä, uusi sitten vuoden 1996, jolloin hylkäsimme sen.
The Green Paper's section on strategy is unfortunately not up to the same standard as the excellent analytical section which precedes it.
Vihreän kirjan strategiaa koskevat jaksot eivät ole valitettavasti aivan samaa tasoa kuin se hieno analyyttinen jakso, joka aloittaa sen.
section
Now, however, Section 301 of US external trade law is coming back to haunt us.
Nyt kuitenkin tuon Yhdysvaltain ulkomaankauppalain 301 artikla tulee jälleen kerran eteemme.
Where is the section, the legal statute, in which you propose how we can together learn to drag ourselves out of the debt crisis?
Missä on se artikla tai säädös, jossa ehdotatte, millä tavoin me voisimme yhdessä selviytyä velkakriisistä?
My problem is that the article that is missing - the one rejected by the committee - was going for the jugular, so to speak, of the olive oil section.
Minun ongelmani on se, että puuttuva artikla - valiokunnan hylkäämä artikla - puuttui juuri oliiviöljyä koskevan jakson heikkoon kohtaan.
section
section (myös: chunk, sector, cleave)
section (myös: clipping, cutlet, shear)
section
section (myös: tick)

Esimerkkejä "section"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe draft regulation now includes a section relating to nature and biodiversity.
Asetusluonnokseen sisältyy nyt luontoa ja luonnon monimuotoisuutta koskeva osio.
EnglishI am pleased that there is a section devoted to the European Parliament this time.
Olen iloinen siitä, että Euroopan parlamentille on tällä kertaa varattu oma osa.
EnglishThe electronic registers will have a public section and a confidential section.
Sähköiset rekisterit koostuvat julkisesta osasta ja luottamuksellisesta osasta.
EnglishThe section dealing with employment could also have been a little more ambitious.
Työllisyyttä käsittelevä osuus olisi myös voinut olla hieman kunnianhimoisempi.
EnglishFunds intended for development cooperation should also fall under this section.
Kehitysyhteistyöhön tarkoitettujen varojen pitäisi kuulua myös tähän pääluokkaan.
EnglishThis information will be used later in this section to estimate network traffic.
Tietoja käytetään myöhemmin tässä osassa verkkoliikenteen määrän arvioimiseen.
EnglishIndeed, this is hinted at in the section on page 16, on fostering competitiveness.
Tästä todellakin vihjataan sivulla 16 otsakkeella "kilpailukyvyn parantaminen".
EnglishThis is a new section of the directive, new since its rejection by us in 1996.
Tämä on uusi jakso direktiivissä, uusi sitten vuoden 1996, jolloin hylkäsimme sen.
EnglishI was against it even in the very earliest days when it was still called Section 27.
Vastustin sitä jo varhaisessa vaiheessa, kun sitä kutsuttiin vielä pykäläksi 27.
EnglishThe third section is devoted to the IAs carried out by the European Parliament.
Kolmannessa osiossa käsitellään Euroopan parlamentin tekemää vaikutustenarviointia.
EnglishCheck the Files, folders, & online storage section of Support for solutions.
Etsi ratkaisuja tukipalvelun Tiedostot, kansiot ja verkkotallennustila -osasta.
EnglishThe one-track section will be upgraded and the whole section will be electrified.
Yhden radan osuutta parannetaan, ja koko osuudesta tehdään sähkökäyttöinen.
EnglishI therefore regret the insufficiency of the section dealing with crisis prevention.
Pahoittelen siksi kriisien ennaltaehkäisyä koskevan luvun riittämättömyyttä.
EnglishRead about the latest improvements to the Origin client in our Release Notes section.
Lue Julkaisutiedot-osasta tietoja Origin-asiakasohjelman uusimmista parannuksista.
EnglishThe printed text reads: voting on the first section, second and third section.
Ilmaisu kuuluu: äänestys ensimmäisestä osasta, toisesta osasta ja kolmannesta osasta.
EnglishI have to say that a section of the EPP Group were playing games on this issue.
Minun on sanottava, että osa PPE-ryhmän jäsenistä pelleili tämän asian kustannuksella.
EnglishTo learn more about saving a theme, see the next section in this Help topic.
Saat lisätietoa teeman tallentamisesta katsomalla tämän ohjeaiheen seuraavan osion.
EnglishFor three days there has been no outflow from Libya on that section of the border.
Kyseisellä rajaosuudella Libyasta ei ole tullut pakolaisia kolmeen päivään.
EnglishSo, like other speakers, we objected to that and voted against that section.
Muiden puhujien tavoin vastustimme siis sitä ja äänestimme kyseistä kohtaa vastaan.
EnglishDischarge 2005: Section VI, European Economic and Social Committee (vote)
Vastuuvapaus 2005: pääluokka VI, Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (äänestys)

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "section":

section
sectional
English