EN

secondly {adverbi}

volume_up
secondly
Secondly, we are against the partial application of aspects of the Constitution.
Toiseksi vastustamme perustuslain tiettyjen näkökohtien osittaista soveltamista.
But secondly, there will be a significant change in the safety culture of a ship as a whole.
Toiseksi alusten turvallisuuskulttuuri kokonaisuudessaan muuttuu merkittävästi.
Secondly, a new financial perspective requires an interinstitutional agreement.
Toiseksi: uudet rahoitusnäkymät edellyttävät toimielinten välistä sopimusta.

Esimerkkejä "secondly"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishSecondly, we are against the partial application of aspects of the Constitution.
Toiseksi vastustamme perustuslain tiettyjen näkökohtien osittaista soveltamista.
EnglishSecondly, we must strengthen our dialogue with the political leadership in Iraq.
Toiseksi meidän on tiivistettävä vuoropuhelua Irakin poliittisen johdon kanssa.
EnglishSecondly, of course, improved access by rail, and by means of telecommunications.
Toiseksi tämä voisi tietysti tapahtua myös rautateiden ja televiestinnän avulla.
EnglishSecondly, we ourselves, the European Union, are still not ready for enlargement.
Toiseksi: me, Euroopan unioni, emme ole itsekään vielä valmiita laajentumiseen.
EnglishSecondly, I believe we must recognize the fact that animal cloning will continue.
Toiseksi olen sitä mieltä, että on tunnustettava, että eläinten kloonaus jatkuu.
EnglishSecondly, Korea is the last nation in the world that is still divided by a wall.
Toiseksi sanoisin, että Korea on viimeinen muurin erottama kansakunta maailmassa.
EnglishSecondly, I welcome what the Commissioner had to say on Cyprus and Kaliningrad.
Toiseksi kannatan komission jäsenen kommentteja Kyproksesta ja Kaliningradista.
EnglishSecondly, I would like to point out our intended objectives with these reports.
Toiseksi haluaisin tarkentaa, mitkä tavoitteet haluamme saavuttaa ehdotuksilla.
EnglishSecondly, are we legislating with open eyes about the cost of what is proposed?
Toiseksi: olemmeko lakia säätäessämme täysin tietoisia ehdotuksen kustannuksista?
EnglishSecondly, we are currently adopting growth and rescue packages all over Europe.
Toiseksi olemme hyväksymässä kasvu- ja pelastuspaketteja kaikkialla Euroopassa.
EnglishSecondly, it requires swift and effective compensation for the damage suffered.
Toiseksi se edellyttää pikaista ja tehokasta korvausta kärsityistä vahingoista.
EnglishSecondly, this treaty involves only one country, so it is a bilateral agreement.
Toiseksi: sopimus koskee vain yhtä maata, joten kyseessä on kahdenvälinen sopimus.
EnglishSecondly, this resolution makes reference to the CIA and extraordinary rendition.
Toiseksi päätöslauselmassa viitataan CIA:han ja poikkeukselliseen luovutukseen.
EnglishSecondly, we need to have an explicit human rights check in the executing state.
Toiseksi täytäntöönpanovaiheeseen tarvitaan nimenomainen ihmisoikeustarkistus.
EnglishSecondly, what time does Question Time continue until tonight as we started late?
Toiseksi kysyn, mihin asti tänä iltana kyselytunti jatkuu, kun aloitimme myöhään?
EnglishSecondly, this regulation is a distinct improvement on what has existed to date.
Toiseksi kyseisellä asetuksella parannetaan selkeästi tähänastista käytäntöä.
EnglishSecondly, there is no tradition of producers' groups in the new Member States.
Uusilla jäsenvaltioilla ei lisäksi ole tuottajaryhmittymiin liittyvää perinnettä.
EnglishSecondly, a new European Electronic Communications Market Authority is proposed.
Toiseksi ehdotetaan uutta Euroopan sähköisen viestinnän markkinaviranomaista.
EnglishSecondly, its objective will be to achieve a good status for all water resources.
Toiseksi sen päämääränä on saavuttaa hyvä tilanne kaikkien vesivarojen osalta.
EnglishSecondly, like Mrs Green I want to say that I would like to appeal to everyone.
Toiseksi haluaisin sanoa rouva Greenin lailla, että haluaisin vedota kaikkiin.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "secondly":

secondly
English
second
secondment