"second-rate" - Suomenkielinen käännös

EN

"second-rate" suomeksi

FI
EN

second-rate {adjektiivi}

volume_up
second-rate

Esimerkkejä "second-rate"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishFinland is currently suffering from the second highest unemployment rate in the Union.
Suomi kärsii tänä päivänä unionin toiseksi korkeimmasta työttömyysasteesta.
EnglishThe second green rate is for direct income support for farmers such as premium payments.
Toinen vihreä vaihtokurssi koskee maanviljelijöiden suoraa tulotukea kuten palkkioita.
EnglishIt is a compromise, but that does not make it a second-rate decision.
Kyseessä on kompromissi, mutta se ei tee päätöksestä sen huonompaa.
EnglishIn 2000 it was 11.1%, the second highest rate after Spain.
Vuonna 2000 se oli 11,1 prosenttia, toiseksi korkein luku Espanjan jälkeen.
EnglishWorking women are often perceived to be 'high risk' or 'second rate' workers.
Naiset käsitetään usein työntekijöiksi, joihin liittyy "korkea riski" ja jotka ovat "toissijaisia valintoja".
EnglishIt is my belief that energy efficiency cannot be treated as a second-rate cause even during a time of recession.
Mielestäni energiatehokkuutta ei voida pitää toissijaisena syynä edes taantuman aikana.
EnglishRomania has the European Union's second highest rate of people living in poverty at 23% of the population.
Romanian väestöstä 23 prosenttia elää köyhyydessä, mikä on Euroopan unionin toiseksi suurin osuus.
EnglishTo put it more clearly: it is better to have a second-rate solution than no solution at all.
Sanoakseni asian selvemmin: on parempi saada aikaan heikonpuoleinen ratkaisu kuin jäädä kokonaan ilman ratkaisua.
EnglishAs regards the level of EU funding, these city dwellers are second-rate citizens of the European Union.
EU:n rahoitusosuuden perusteella kaupunkien asukkaat ovat Euroopan unionissa toisen luokan kansalaisia.
EnglishThey do not want a second-rate language, and neither do they want to be treated like second-class citizens.
He eivät halua toisen luokan kieliä eivätkä he halua, että heitä kohdellaan toisen luokan kansalaisina.
EnglishWe cannot offer our citizens a second-rate service.
Emme saa tarjota kansalaisillemme toisen luokan palvelua.
EnglishAs was demonstrated in the Haiti tragedy, the EU is clearly now second rate compared to others that intervened.
Kuten Haitin tragedia osoitti, EU on nyt selvästi kakkoskastia verrattuna muihin Haitia auttaneisiin.
EnglishOne of the greatest dangers of this agreement is that ordinary committee members are reduced to second-rate members.
Sopimuksen suurimpia vaaroja on, että valiokunnan tavalliset jäsenet alennetaan toisen luokan jäseniksi.
EnglishWho actually believes that the signatories to the Geneva Agreement will put up with second-rate treatment for very long?
Kuka itse asiassa uskoo, että Geneven sopimuksen allekirjoittajat sietävät toisen luokan kohtelua kovin kauan?
EnglishWe should tell the truth and admit that many of today's heads of government are proving to be second-rate leaders.
Meidän pitäisi kertoa totuus ja myöntää, että monet nykyisistä hallitusten päämiehistä ovat osoittautuneet toisen luokan johtajiksi.
EnglishThere cannot be first or second rate countries or people. Everyone is equal in the Union, in both their rights and duties.
Ei ole ensi luokan tai toisen luokan maita tai kansoja, vaan kaikki ovat unionissa oikeuksiltaan ja velvollisuuksiltaan tasa-arvoisia.
EnglishThis second-rate compromise is not the result of economic weakness in the face of an unequal balance of power; the bad example comes from the top.
Tämä toisen luokan kompromissi ei johdu taloudellisesta heikkoudesta vahvemman edessä, vaan huono esimerkki tulee ylhäältä.
EnglishResidents of Hungarian nationality are considered second-rate citizens and instances of police brutality are frequent.
Asukkaita, joilla on Unkarin kansallisuus, kohdellaan toisen luokan kansalaisina, ja tapaukset, joissa poliisi käyttää kovia otteita heitä kohtaan, ovat yleisiä.
EnglishTo have first-rate and second-rate Capitals of Culture could destroy the whole idea and would be a source of frustration and anger.
Kulttuuripääkaupunkien jakaantuminen ensimmäiseen ja toiseen luokkaan voisi tuhota koko ajatuksen sekä aiheuttaisi turhautuneisuutta ja suuttumusta.
EnglishThe same applies to political rights, to the right to be treated as a full rather than a second-rate citizen in one' s place of residence.
Tämä pätee myös poliittisiin oikeuksiin sekä oikeuteen tulla kohdelluksi asuinpaikassaan täysivaltaisena kansalaisena, eikä toisen luokan kansalaisena.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "second-rate":

second-rate
English

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "second-rate" suomeksi

rate substantiivi
second substantiivi