EN

scope {substantiivi}

volume_up
The scope of the possible revision will depend on the outcome of the impact assessment.
Tämän mahdollisen tarkistuksen laajuus riippuu vaikutustenarvioinnin tuloksesta.
The scope for conflicts of interest to influence ratings must be firmly addressed.
Luokituksiin vaikuttavien eturistiriitojen laajuus on selvitettävä tarkoin.
(RO) The number, scope and severity of cyber attacks have grown in recent years.
(RO) Tietoverkkohyökkäysten määrä, laajuus ja vakavuus ovat lisääntyneet viime vuosina.
scope (myös: reach)
Clearly, the scope of the ENP needs to be rearranged in the future.
Toisin sanoen ENP:n ulottuvuus on järjestettävä tulevaisuudessa uudella tavalla.
We must understand the full scope of the consequences of this reform.
Meidän on ymmärrettävä tämän uudistuksen vaikutusten koko ulottuvuus.
The scope of this text must be clearly specified.
Esityksen ulottuvuus on tarkennettava selvästi.
Voiko neuvosto ilmoittaa, mikä on tämän neuvotteluvaltuutuksen ala ja sisältö?
I think again that the scope of our relationship is enormous.
Katson edelleen, että suhteemme ala on valtava.
That means that we have huge scope in this strategic relationship.
Se tarkoittaa, että tämän strategisen suhteen ala on laaja.
scope

Esimerkkejä "scope"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIs the scope of the existing Community programme differentiated geographically?
Vaihteleeko käynnissä olevan yhteisön ohjelman soveltamisala maantieteellisesti?
EnglishThe scope of these commitments is broader than that of any comparable agreement.
Näiden sitoumusten kattavuus on laajempi kuin missään vastaavassa sopimuksessa.
EnglishThere is plenty of scope for trimming and pruning here and that is what we want.
Niitä voidaankin runsain mitoin karsia ja vähentää, ja juuri sitä me haluamme.
EnglishI do not see why women should be outside the scope of legislation on equality.
En ymmärrä, miksi naisia pitäisi kohdella poikkeuksina tasa-arvolainsäädännössä.
EnglishOnly 3 of the 25 Member States include tallow within the scope of the directive.
Vain kolme jäsenvaltiota 25:stä katsoo talin kuuluvan direktiivin soveltamisalaan.
EnglishThat is why there is still so little scope for cooperation at European level.
Tämän vuoksi Euroopan tasoisella yhteistyöllä on yhä varsin vähän liikkumatilaa.
EnglishPractically every grove of trees would fall within the scope of the regulation.
Käytännössä lähes kaikki metsiköt kuuluisivat tämän asetuksen soveltamisalaan.
EnglishAs a legislative text is may also be more effective if it remains narrow in scope.
Lainsäädännöllisenä tekstinä se lienee myös tehokkaampi, jos se pysyy niukkana.
EnglishAmendments Nos 2 and 6 concern organisations falling within the scope of aid.
Tarkistukset 2 ja 6 koskevat tuen piiriin tulevia järjestöjä ja organisaatioita.
EnglishThe scope should also be extended to compulsory social security contributions'.
Soveltamisala olisi myös laajennettava koskemaan pakollisia sosiaaliturvamaksuja."
EnglishTherefore, it is necessary to correct its scope by making a structural change.
Sen vuoksi on tarpeen korjata sen soveltamisalaa tekemällä rakenteellinen muutos.
EnglishWe disagree also with the exclusion of manuscripts from the scope of the directive.
Samoin olemme eri mieltä käsikirjoitusten jättämisestä direktiivin ulkopuolelle.
EnglishFirst of all, the scope to designate airports as city airports has been widened.
Ensinnäkin on laajennettu mahdollisuuksia lukea jokin lentoasema city-lentoasemaksi.
EnglishAllow me to return to the question of the purpose and the scope of the proposal.
Palataanpa sitten kysymykseen ehdotuksen tarkoituksesta ja soveltamisalasta.
EnglishIt is intended to extend the scope of this directive to the burning of chalk.
Sillä on tarkoitus sisällyttää kalkin poltto tämän direktiivin soveltamisalaan.
EnglishThe key challenges for the revision will be to define the scope of the directive.
Tarkistuksen keskeisimpiä haasteita on direktiivin soveltamisalan määrittely.
EnglishHowever, I also have to express concerns regarding the legal base and scope.
Minun on kuitenkin myös ilmaistava huoleni oikeusperustasta ja soveltamisalasta.
EnglishThe scope for intervention is as important as the extended mandate of the Union.
Toiminnan soveltamisala on yhtä tärkeää kuin unionin laajennettu toimivalta.
EnglishThis, it is believed, will increase the union' s scope for preventing crises.
Tämän uskotaan lisäävän unionin mahdollisuuksia myös kriisien ennaltaehkäisyyn.
EnglishDo the existing extradition treaties not offer sufficient scope in this area?
Eivätkö olemassa olevat luovutussopimukset anna tässä riittävästi mahdollisuuksia?

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "scope":

scope