EN

scenarios {monikko}

volume_up
scenarios (myös: predictions)
Furthermore, another problem is that, often, European scenarios do not correspond to the detailed scenarios drawn up by Member States.
Toinen ongelma on, että monesti yhteisön laatimat ennusteet eivät vastaa jäsenvaltioiden laatimia yksityiskohtaisia ennusteita.
For example, the 50-year projections are made based on assumptions that should be explained, including the economic policies determining the scenarios put forward.
Oletukset, joiden perusteella esimerkiksi 50 vuoden ennusteet on laadittu, olisi selitettävä, mukaan lukien talouspolitiikat, joihin arviot pohjautuvat.
scenarios

Esimerkkejä "scenarios"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishMr President, I should like to start by considering two different scenarios.
   . Arvoisa puhemies, aloitan pohtimalla kahta erilaista tulevaisuudennäkymää.
EnglishLegislation should be based on typical case scenarios and not on exceptions.
Lainsäädännön tulisi perustua tyypillisiin tapausskenaarioihin eikä poikkeuksiin.
EnglishWe are closely monitoring developments and preparing for different scenarios.
Seuraamme kehitystä tarkasti ja valmistaudumme erilaisiin kehityskulkuihin.
EnglishThere are two basic scenarios, which may vary from one Member State to another.
Tulevaisuudennäkymiä on kaksi, jotka vaihtelevat jäsenvaltiosta toiseen.
EnglishIf the truth be told, the two extreme scenarios are not very helpful in this discussion.
Jos totta puhutaan, kaksi ääriasetelmaa eivät juurikaan auta tässä keskustelussa.
EnglishTo do so when the scenarios invoked did not materialise is unreasonable.
Ei ole järkevää tehdä näin, kun pelotteluun käytetyt kauhukuvat eivät toteutuneet.
EnglishThe non-vaccination policy is therefore based on false scenarios and must be reviewed.
Rokotukset kieltävä politiikka perustuu väärään tilannekuvaan ja kaipaa tarkistusta.
EnglishIn fact, in many scenarios they are treated as inferior beings to the rest of society.
Itse asiassa monesti vammaisia kohdellaan muuta yhteiskuntaa alhaisempina olentoina.
EnglishI agree with adopting exceptional measures in the scenarios already mentioned.
Kannatan poikkeuksellisten toimenpiteiden hyväksymistä mainitsemieni tilanteiden varalta.
EnglishThey will lead to a more careful approach to the preparation of crisis scenarios.
Ne johtavat huolellisempaan lähestymistapaan mahdolliseen kriisiin valmistautumisen osalta.
EnglishAll these commitments have been ignored in favour of Far Eastern scenarios.
Kaikki nämä sitoumukset on sivuutettu Kaukoidän skenaarioiden hyväksi.
EnglishThe following scenarios show you how you can connect a computer to an HDTV:
Seuraavissa skenaarioissa havainnollistetaan, miten tietokoneen voi liittää HD-televisioon:
EnglishWe also need an analysis of different climate change scenarios.
Tarvitsemme myös analyysia erilaisista mahdollisista ilmastonmuutostilanteista.
EnglishThe globalization of the market and the arrival of the euro will result in totally new scenarios.
Markkinoiden kansainvälistyessä ja euron tullessa ilmestyy aivan uusia näkymiä.
EnglishIt would be better to make provision for all possible scenarios.
Olisi parempi ryhtyä ennakkotoimiin kaikkien mahdollisten tilanteiden varalta.
EnglishConsequently it is not up to the Commission to draw up scenarios for Kosovo's future status.
Ei siis ole myöskään komission tehtävä laatia suunnitelmia Kosovon tulevasta asemasta.
EnglishIf you have access to World Wide Web service, here are some scenarios that you can possibly use.
Jos käytössäsi on WWW-palvelu, voit ehkä käyttää jotakin seuraavista skenaarioista.
EnglishThis point is well covered in the national changeover scenarios.
Tämä näkökohta on otettu hyvin huomioon kansallisissa muutossuunnitelmissa.
EnglishIt seems to me that all these war scenarios are old hat, outdated, congruent with the Cold War.
Minusta kaikki nämä sotaskenaariot ovat vanhoja, vanhentuneita, kylmän sodan aikaisia.
EnglishThere are two possible scenarios, one negative and the other positive.
On olemassa kaksi mahdollista skenaariota: kielteinen ja myönteinen.