EN

sanction {substantiivi}

volume_up
The sanction – be it criminal or administrative – must be tailored to the seriousness of the infringement.
Niin rikosoikeudellinen kuin hallinnollinenkin seuraamus on mitoitettava rikkomuksen vakavuuteen.
The Commission' s initial plan, supported by Parliament, was to lay down a European sanction.
Komission alustava ajatus, joka sai parlamentin tuen, oli eurooppalainen seuraamus.
The Treaty gives Parliament the bluntest possible instrument; the heaviest possible sanction and nothing else.
Perustamissopimuksessa parlamentille annetaan keinoksi jyrkin mahdollinen väline ja ankarin mahdollinen seuraamus, eikä mitään muuta.
sanction
That seems to me to be a sanction that would hit the politicians, but not the people.
Tämäntyyppinen sanktio kohdistuisi nähdäkseni poliitikkoihin mutta ei kansaan.
No, this is not a sanction. It is a basic requirement.
Ei, kyseessä ei ole sanktio, vaan perussääntö.
Graduation is not a sanction; quite the opposite.
Etuuksien asteittainen vähentäminen ei ole sanktio.
This has again sanctioned greater access to credit, which will again lead to speculation and unsupported growth.
Tässä on jälleen annettu hyväksyntä luotonsaannin helpottamiselle, mikä johtaa uudelleen keinotteluun ja hallitsemattomaan kasvuun.
One of the first decisions you will need to push through Council is the renewal of targeted sanctions against the ZANU-PF regime in Zimbabwe.
Yksi ensimmäisistä päätöksistä, jolle teidän on saatava neuvoston hyväksyntä, on kohdennettujen pakotteiden uusiminen Zimbabwen ZANU-PF-hallintoa vastaan.
Between 1997 and 1999, Parliament sanctioned EUR 240 million.
Vuosien 19971999 aikana parlamentti on antanut hyväksyntänsä 240 miljoonalle eurolle.
sanction
Sanction for sanction, retaliation for retaliation.
Pakote pakotetta vastaan, vastatoimi vastatointa vastaan.
But at the end of the day the final sanction which has got to be contemplated, and this Parliament has already supported it in the past, is an oil embargo.
Loppujen lopuksi kuitenkin viimeinen pakote, jota on harkittava, ja parlamentti onkin jo tukenut tätä aiemmin, on öljyn vientikielto.
sanction (myös: regulation)

Esimerkkejä "sanction"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWe know that if Member States have to sanction each other, nothing will happen.
Tiedämme, että jos jäsenvaltioiden on rangaistava toisiaan, mitään ei tapahdu.
EnglishThe lack of this is a reason for the Executing State not to implement the sanction.
Sen puute on täytäntöönpanovaltiolle seuraamusten täytäntöönpanon epäämisperuste.
EnglishIt does not appear to have jurisdiction to impose the sanction in this specific case.
Toimivaltaa ei näytä olevan seuraamuksien määräämiseen tässä erityistapauksessa.
EnglishThat seems to me to be a sanction that would hit the politicians, but not the people.
Tämäntyyppinen sanktio kohdistuisi nähdäkseni poliitikkoihin mutta ei kansaan.
EnglishIf there is no sanction, what we do remains purely symbolic and has no legal foundation.
Ellei seuraamuksia ole, liikumme vertauskuvien alueella, emme oikeuden alueella.
EnglishWe should maintain and sanction the leading role of Europe in this process.
Meidän pitäisi säilyttää Euroopan johtava asema tässä prosessissa ja vahvistaa sitä.
EnglishThe sanction must hit the political leaders, however, and not the citizens.
Sanktiot on kuitenkin kohdistettava poliittisiin johtajiin, ei kansalaisiin.
EnglishBad practice is allowed without sanction, dysfunction in the system is allowed to continue.
Huonoista menettelytavoista ei rangaista, järjestelmän epäkohdat ovat ennallaan.
EnglishI also understand that no Serbian Government will ever sanction the loss of Kosovo.
Käsitykseni mukaan yksikään Serbian tuleva hallitus ei koskaan hyväksy Kosovon menetystä.
EnglishThis is now intended to be tightened up and strengthened with better sanction mechanisms.
Sitä yritetään nyt tiukentaa ja vahvistaa paremmilla seuraamusjärjestelmillä.
EnglishThe House has imposed a sanction, which Mr Rosado Fernandez has accepted.
Parlamentti on määrännyt rangaistuksen ja herra Rosado Fernandez on tämän hyväksynyt.
EnglishHowever, the sanction needs to be of an effective, proportionate and deterrent nature.
Seuraamuksen on kuitenkin oltava tehokas, oikeasuhteinen ja varoittava.
EnglishThe Commission' s initial plan, supported by Parliament, was to lay down a European sanction.
Komission alustava ajatus, joka sai parlamentin tuen, oli eurooppalainen seuraamus.
EnglishI therefore truly hope that India will abolish this sanction as soon as possible.
Toivon sen vuoksi todella, että Intiassa luovutaan kuolemanrangaistuksesta mahdollisimman pian.
EnglishIn the Netherlands, this kind of sanction exists in legislation pertaining to works councils.
Alankomaissa käytetään tällaisia seuraamuksia työpaikkaneuvostoja koskevassa laissa.
EnglishThere must also be equity and proportionality within that sanction regime.
Seuraamusjärjestelyjen on myös oltava tasapuolisia ja oikeasuhtaisia.
EnglishDoes it also intend to initiate sanction mechanisms in the other areas?
Suunnitteleeko se ottavansa käyttöön seuraamusjärjestelmän myös muiden näkökohtien osalta?
EnglishHowever, the Council did not sanction this procedure, it legalised it!
Neuvosto ei kuitenkaan määrännyt seuraamuksia tällaisesta menettelystä vaan laillisti sen!
EnglishIt cannot be the EU's task to sanction NATO's military initiative.
EU: n tehtävänä ei voi olla NATOn sotilaallisten aloitteiden hyväksyminen.
EnglishThis extra tax is not only a sanction or a measure to discourage those causing the disruption.
Lisämaksu ei ole pelkästään rangaistustoimi tai haittojen aiheuttajien kuriinpanotoimi.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "sanction":

sanction