EN rule
volume_up
{substantiivi}

rule (myös: law, norm, precept, regulation)
volume_up
sääntö {subst.}
Their application should become a rule, not an object of political bargaining.
Niiden soveltamisesta pitäisi tulla sääntö, ei poliittisten kauppojen kohde.
Thank you, but it is not my rule, it is the rule of the Bureau.
Kiitos, mutta kyseessä ei ole minun vaan puhemiehistön antama sääntö.
Of course it is not an absolute rule but it concerns specific arrangements.
Se ei tietenkään ole absoluuttinen sääntö mutta koskee erityisjärjestelyjä.
volume_up
ohje {subst.}
rule (myös: ruler, straightedge)
volume_up
viivain {subst.}
rule (myös: ruler)
volume_up
viivoitin {subst.}
rule
What is left of these principles if cheating becomes a rule of the game?
Mitä näistä periaatteista jää jäljelle, jos vilpistä tulee pelisääntö?
They seek to avoid risk and the rule of the game in the markets is to pass risk on to someone else.
Ne pyrkivät välttämään riskiä, ja markkinoiden pelisääntö on se, että riski siirretään jollekin toiselle.

Esimerkkejä "rule"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThe argument that the proposed rule has no scientific basis cannot be sustained.
Väite, ettei ehdotetulla määräyksellä ole tieteellistä perustaa, ei ole pitävä.
English(Explanation of vote cut short pursuant to Rule 137(1) of the Rules of Procedure)
(Äänestysselitystä on lyhennetty työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan nojalla.)
EnglishIt threatens the rule of law, democracy, civil rights, the basis of our society.
Se uhkaa oikeusvaltiota, demokratiaa, kansalaisoikeuksia, meidän perusteitamme.
EnglishRule 116 gives the President the power to fix a deadline other than of one hour.
Puhemiehelle annetaan 116 artiklassa valta määrittää muu kuin tunnin määräaika.
EnglishConcerning the funding for Black Sea synergy, cofinancing will be the main rule.
Mustanmeren synergiaa koskeviin toimiin myönnetään pääsääntöisesti osarahoitusta.
EnglishYou know the rule, ladies and gentlemen: we will apply the catch-the-eye system.
Tiedätte säännön, hyvät naiset ja herrat: sovellamme catch-the-eye-menettelyä.
EnglishAlthough the rule of co-financing can be retained, it certainly must be modified.
Jos yhteisrajoitussääntö voidaan säilyttää, sitä pitää varmasti hieman muuttaa.
English   Mr President, I beg leave to speak under Rule 146 of our Rules of Procedure.
   Arvoisa puhemies, pyydän puheenvuoroa työjärjestyksen 146 artiklan mukaisesti.
EnglishThe aim of our requests for a separate vote is to rule out such a possibility.
Pyydämme kohta kohdalta -äänestystä, jotta voimme välttää tällaisen vaihtoehdon.
EnglishThere could be exceptions to the general rule in some bilateral tax agreements.
Yleissäännöstä voi olla poikkeuksia joissakin kahdenvälisissä verosopimuksissa.
EnglishRussia must strengthen its institutions and operate according to the rule of law.
Venäjän on vahvistettava näitä instituutioita ja toimittava oikeusvaltion tavoin.
EnglishYou will recall that the country was placed under emergency rule on 3 November.
Muistatte epäilemättä sen, että Pakistaniin julistettiin hätätila 3. marraskuuta.
EnglishThe rule of law and legal certainty are the cornerstones of the European model.
Oikeusvaltion periaate ja oikeusvarmuus ovat eurooppalaisen mallin kulmakiviä.
EnglishMr President, I want to appeal to the Rules of Procedure, with regard to Rule 116.
Arvoisa puhemies, haluan puheenvuorossani vedota työjärjestyksen 116 artiklaan.
English(Explanation of vote cut short pursuant to Rule 137(1) of the Rules of Procedure)
(Puhemies keskeytti puhujan työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti).
English(Explanation of vote cut short pursuant to Rule 137(1) of the Rules of Procedure)
(Äänestysselitys keskeytettiin työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan nojalla.)
English(Explanation of vote cut short pursuant to Rule 137(1) of the Rules of Procedure)
(Lyhennetty äänestysselitys työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti.)
EnglishOn a final note, I too believe that OLAF requires monitoring under rule of law.
Viimeinen kohta: uskon myös, että OLAF tarvitsee oikeusvaltiollista valvontaa.
EnglishIt is quite clear that we are not within the time limit established in Rule 115.
Emme todellakaan ole noudattaneet työjärjestyksen 115 artiklaa, se on selvää.
EnglishFourthly, information campaigns must adhere to the rule of financial transparency.
Neljänneksi, tiedotuskampanjoiden on noudatettava rahoitusten avoimuuden sääntöä.