EN

rise {substantiivi}

volume_up
The marked rise in the cost of medicines in recent years is also cause for concern.
Lääkkeiden hintojen merkittävä nousu viime vuosina herättää myös huolta.
I know that the rise of brilliant filmmakers depends largely on chance.
Tiedän, että loistavien elokuvantekijöiden nousu on paljolti sattuman kauppaa.
The massive rise in food prices is threatening the stability of the country, however.
Elintarvikkeiden hintojen jyrkkä nousu uhkaa kuitenkin valtion vakautta.
rise (myös: run-up)
Rising costs of raw materials are making recycling particularly profitable.
Raaka-ainekustannusten kohoaminen on tekemässä kierrätyksestä erityisen kannattavaa.
Lämpötilojen kohoaminen on jo pantu merkille.
(SK) Rising food prices are caused by the present volatility of the agricultural markets, which are naturally unstable in any case.
(SK) Elintarvikkeiden hintojen kohoaminen johtuu maatalousmarkkinoiden nykyisestä epävakaudesta.
rise (myös: ascension)
The first is the problem of the ageing population and the second is the rise in the entitlement age.
Ensimmäinen niistä on ikääntyvän väestön aiheuttama ongelma ja toinen on eläkeoikeusiän nouseminen.
In this situation, cooperation between the Union and Council is vital for guaranteeing energy requirements and avoiding a rise in the oil price on the global market.
Tässä tilanteessa unionin ja yhteistyöneuvoston yhteistyö on ehdottoman tärkeää, jotta voidaan taata energiavaatimusten täyttäminen ja estää öljyn hinnan nouseminen maailmanmarkkinoilla.
In addition, this report ensures legal certainty for our entrepreneurs, who will know that for the next five years, European legislation will prevent the standard rate of VAT from rising.
Tällä mietinnöllä myös taataan oikeusvarmuus yrittäjille, jotka tietävät, että seuraavan viiden vuoden ajan EU:n lainsäädännöllä estetään yleisen arvonlisäverotason nouseminen.

Esimerkkejä "rise"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe importance of occupational pensions schemes will rise in many Member States.
Työeläkejärjestelmien merkitys kasvaa tulevaisuudessa kaikissa jäsenvaltioissa.
EnglishCompared to the current situation, this would give rise to a different dynamic.
Nykyiseen tilanteeseen verrattuna näin saataisiin aikaan uudenlainen dynamiikka.
EnglishNot only does this give rise to an image problem, but also wastes time and money.
Tämä ei vahingoita ainoastaan julkista kuvaa, vaan on myös rahan- ja ajanhukkaa.
EnglishAs a mark of respect for those who died, I ask you to rise in a minute's silence.
Pyydän teitä nousemaan ja viettämään minuutin hiljaisuuden kuolleiden muistoksi.
EnglishAt the same time it would have also enabled EU environmental standards to rise.
Samalla olisi myös varmistettu se, että Euroopan unionin ympäristön taso nousee.
EnglishThe war against terrorism is also law's war against those who rise up against it.'
Terrorisminvastainen sota on myös lakien sotaa lakeja vastaan nousevia vastaan.”
EnglishWhat these weapons and munitions give rise to around the world is, however, clear.
Se, mitä nämä aseet ja ammukset aiheuttavat ympäri maailmaa, on kuitenkin selvää.
EnglishThe team standing before you today is ready to rise to the challenges ahead of it.
Tänään edessänne seisova ryhmä on valmis vastaamaan edessään oleviin haasteisiin.
EnglishThis percentage is due to rise to 70 % by 2020, which is not without its risks.
Tämä osuus noussee 70 %: iin vuoteen 2020 mennessä, ja siinä on omat riskinsä.
EnglishThis phenomenon is well-attested and has given rise to the present difficulties.
Tämä ilmiö on osoitettu todeksi, ja se on johtanut tiedossamme oleviin vaikeuksiin.
EnglishMr President, for the second time I rise to declare my vote opposing this motion.
(EN) Arvoisa puhemies, ilmoitan toisen kerran äänestäneeni tätä ehdotusta vastaan.
EnglishMoreover, present European legislation gives rise to enormous price differences.
Nykyinen yhteisön lainsäädäntö antaa lisäksi mahdollisuuden valtaviin hintaeroihin.
EnglishIts basic mistake was to have given rise to opposing and negative perceptions.
Perusvirhe oli se, että ehdotukset herättivät vastustusta ja kielteisiä ajatuksia.
EnglishIt has to be said: we women will rise above partisan politics in this field.
On todettava, että me naiset nousemme puoluepolitiikan yläpuolelle tällä alalla.
EnglishMy second concern is that the cost to transport will rise by a substantial amount.
Toinen huolenaiheeni on se, että kuljetusten kustannukset nousevat tuntuvasti.
EnglishIt is an excellent initiative, especially as it gives rise to cross-border projects.
Se on loistava aloite etenkin siksi, että se synnyttää rajatylittäviä hankkeita.
EnglishOn the other hand, fares will logically rise as a result of these new costs.
Toisaalta nämä uudet kustannukset johtavat loogisesti lippuhintojen kohoamiseen.
EnglishThey give rise to the trees, they create the debris fields that feed the mycelium.
Ne saavat puut kasvamaan, synnyttävät jätekenttiä, jotka ruokkivat rihmastoja.
EnglishIt gives rise to a hope, that of seeing work finally begin on a social Europe.
Tämä antaa toivoa siitä, että sosiaalista Eurooppaa aletaan vihdoin rakentaa.
EnglishAccording to forecasts, it will rise by more than 100% between 1995 and 2015.
Ennusteen mukaan se kasvaa vuodesta 1995 vuoteen 2015 yhteensä yli 100 prosenttia.