"to restrict" - Suomenkielinen käännös

EN

"to restrict" suomeksi

EN to restrict
volume_up
[restricted|restricted] {verbi}

The purpose of registration is not to restrict or hamper the work of lobbyists.
Rekisteröinnin tarkoituksena ei ole rajoittaa tai vaikeuttaa edunvalvojien työtä.
Of course, this programme could restrict special programmes in specific sectors.
Tämä ehdotus saattaa luonnollisesti rajoittaa alakohtaisia erityisohjelmia.
The purpose is to end subsidies and restrict them by means of a certificate.
Tarkoituksena on lopettaa tukia ja rajoittaa tukea tukitodistusten avulla.
to restrict

Esimerkkejä "to restrict"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishClick the Edit menu, point to Permission, and then click Restrict Permission As.
Napsauta Muokkaa-valikkoa, osoita Käyttöoikeus ja valitse Rajoita käyttöoikeuksia.
EnglishWe welcome initiatives which considerably restrict the transport of live cattle.
Olemme tyytyväisiä aloitteisiin elävän karjan kuljetusten tiukasta rajoittamisesta.
EnglishI do not have time to mention them all so I will restrict myself to just one.
En ehdi mainita niitä kaikkia, ja tyydyn siten esittämään vain yhden ehdotuksen.
EnglishIt is important not only to facilitate, but also to restrict where necessary.
Tehtävämme on paitsi helpottaminen myös rajoittaminen, mikäli tilanne niin vaatii.
EnglishAmendment No 37 would restrict the use of antibiotics to therapeutic purposes only.
Tarkistuksessa 37 rajoitettaisiin antibioottien käyttö ainoastaan hoitotarkoituksiin.
EnglishThey cannot be accepted as they would restrict the Commission's right of initiative.
Tarkistuksia ei hyväksytä, koska ne rajoittaisivat komission aloiteoikeutta.
EnglishIt is necessary, for safety and public health reasons, to restrict their use.
Niiden käyttöä on rajoitettava turvallisuuden ja kansanterveydellisten syiden vuoksi.
EnglishHowever, it is important that we do not restrict innovation to research and technology.
On kuitenkin tärkeää, ettemme rajoita innovaatioita tutkimukseen ja teknologiaan.
EnglishSome countries have significant reserves which they continue to restrict to export.
Joillakin valtioilla on huomattavia varantoja, joiden vientiä ne edelleen rajoittavat.
EnglishThis would restrict circular migration which we increasingly want to see developing.
Tällaiset toimet rajoittaisivat kiertomuuttoa, jonka haluamme kehittyvän yhä enemmän.
EnglishETA and its followers restrict our liberty and threaten the rule of law.
ETA ja siihen liittyvät tahot rajoittavat vapauttamme ja uhkaavat oikeusvaltiota.
EnglishI will restrict my remarks to the latter issue, as I consider it to be crucial.
Käsittelen ainoastaan jälkimmäistä asiaa, sillä pidän sitä tärkeimpänä.
EnglishWe must not restrict cross-border health care just to those who can afford it.
Rajatylittävää terveydenhuoltoa ei saa rajata vain niille, joilla on varaa maksaa siitä.
EnglishI would ask the Commissioner to restrict his speaking time a little if at all possible.
Pyydän komission jäsentä puhumaan mahdollisimman lyhyesti, sikäli kuin mahdollista.
EnglishWe have to act to prevent any attempts to restrict it, including on the Internet.
Meidän on toimittava estääksemme kaikki pyrkimykset sen rajoittamiseksi, myös Internetissä.
EnglishSo how can the solution to the budget problems suddenly be to restrict flexibility?
Miten siis ratkaisuna talousarvio-ongelmiin voi yhtäkkiä olla joustavuuden rajoittaminen?
EnglishI shall be brief and restrict my remarks to the question of copyright.
Puhun lyhyesti, ja rajaan huomautukseni tekijänoikeutta koskevaan kysymykseen.
EnglishBrussels should not be allowed to overly restrict the Foundation's field of activity.
Brysselin ei pitäisi liian voimakkaasti puuttua rahaston toiminta-alaan.
EnglishIt is therefore very important that we restrict the use of antibiotics in animal husbandry.
Siksi on erittäin tärkeää, että antibioottien käyttöä karjataloudessa vähennetään.
EnglishProper slaughterhouses must be set up everywhere, so as to restrict transport.
Kaikkialle on saatava hyvät teurastamot kuljetusten rajoittamiseksi.