EN

rest {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
rest (myös: ends)
(Applause) The rest here is good -- the rest is good.
(Suosionosoituksia) Loput tästä on hyvää. Loput on hyvää.
The rest, which bypasses the Member States more insidiously, has been retained.
Loput ehdotukset, joissa jäsenvaltiot ohitetaan salakavalammin, ovat edelleen jäljellä.
94.6% of this money was set aside for Spain, and the rest for Portugal.
Varoista 94,6 prosenttia suunnattiin Espanjalle ja loput Portugalille.
rest (myös: repose)
People's basic needs include rest, and an opportunity to reflect and relax.
Lepo, virkistäytymisen ja rentoutumisen mahdollisuus kuuluvat ihmisten perustarpeisiin.
This is a matter of life and death, not just the ordinary rest and driving times on the road.
Kysymys on elämästä ja kuolemasta eikä tavanomaisista tieliikenteen lepo- ja ajoajoista.
Let me start with the regulation on rest and driving times.
Aloitan lepo- ja ajoaika-asetuksesta.
rest (myös: peace, repose)
In their wisdom they recognized that enduring peace in our countries could only rest in the prosperity of the peoples.
He tunnustivat viisaasti sen, että kestävä rauha maissamme voisi perustua vain kansojen hyvinvointiin.
The international community's assistance is crucial if Kosovo is to succeed in integrating fully with the rest of the region.
Kansainvälisen yhteisön tuki on elintärkeää, jos Kosovo aikoo onnistua yhdentymään täysimääräisesti muun alueen kanssa.
Secondly, the shipbuilding aids being offered are going to have a distorting effect on the rest of the shipbuilding industry in the European Union.
Toiseksi laivanrakennusteollisuudelle myönnettävä tuki tulee vääristämään Euroopan unionin muun laivanrakennusteollisuuden asemaa.
I wish to state that our political group supports our undertaking and I believe that I also have the support of the rest of the House on this new paragraph.
Haluan todeta, että poliittinen ryhmämme tukee pyrkimyksiämme, ja uskon, että minulla on myös parlamentin muiden jäsenten tuki takanani tämän uuden kohdan osalta.
It is impossible, Commissioner, to rest when you have to put up with an atrocious nightmare of noise.
Arvoisa komission jäsen, lepääminen oli mahdotonta, sillä paikka oli hirvittävä melun painajainen.
If we solve those structural causes, the rest will follow and the world we all live in will probably be a better place.
Jos selvitämme nuo rakenteelliset syyt, muu seuraa itsestään ja maailma on kenties meille kaikille parempi paikka elää.
After all, the fact is that the Arctic region already provides the final resting place for the world's mercury emissions.
Tosiasiassa arktinen alue on kuitenkin jo nyt paikka, johon maailman elohopeapäästöt lopulta päätyvät.
rest (myös: bracket, console)
- (PL) Along with the rest of higher education I warmly welcomed the second stage of the Erasmus Mundus programme.
- (PL) Kannatin lämpimästi Erasmus Mundus -ohjelman toista vaihetta muun korkea-asteen koulutuksen ohella.
On the issue of Sundays and a day of rest, I do hanker back to those lovely days and therefore supported the idea, mainly to raise the debate.
Mitä tulee sunnuntaihin vapaapäivänä, kaipaan noita ihania aikoja, ja siksi kannatin tätä ajatusta lähinnä keskustelun herättämiseksi.
rest (myös: dormancy, repose)
rest (myös: place, rank, ranking, stead)
rest (myös: rack, stand, stative)
rest
rest
2. Musiikki

Esimerkkejä "rest"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWe have more fashion and quality brands than the rest of the world put together.
Meillä on enemmän muoti- ja laatumerkkejä kuin koko muulla maailmalla yhteensä.
EnglishWhat may be good practice in Scandinavia is not suitable in the rest of Europe.
Se, mikä saattaa olla hyvä käytäntö Pohjoismaissa, ei sovellu muualle Eurooppaan.
EnglishI think he knew what the scars on his face would say to the rest of the world.
Mielestäni hän tiesi, mitä hänen kasvojensa arvet kertoisivat muulle maailmalle.
EnglishHowever, here, as for the rest of the region, there is no room for complacency.
Kuten alueen muiden maiden kohdalla, tässäkään ei ole tilaa itsetyytyväisyydelle.
EnglishLarge parts of the rest of the motorway are being cofinanced with the Commission.
Suuri osa muusta moottoritiestä rakennetaan yhteisrahoituksessa komission kanssa.
EnglishThis means that we must work together both in Europe and the rest of the world.
Näin ollen meidän on tehtävä yhteistyötä sekä EU:ssa että maailmanlaajuisesti.
EnglishWe cannot turn back the clock, and Europe is the model for the rest of the world.
Emme voi kääntää kelloa taaksepäin, ja Eurooppa on mallina muulle maailmalle.
EnglishIn our countries and our constituencies we must lay to rest certain accepted ideas.
Meidän on maissamme ja vaalipiireissämme nujerrettava tietyt ennakkokäsitykset.
EnglishFor the rest, I believe that film is the best vehicle for cultural diversity.
Muilta osin uskon, että elokuva on paras kulttuurisen monimuotoisuuden välittäjä.
EnglishShe based this on our trade flows with the United Kingdom and the rest of Europe.
Hän perusti kantansa kauppaamme Yhdistyneen kuningaskunnan ja muun Euroopan kanssa.
EnglishFifthly, we will manage to persuade the rest of the world to follow our obligations.
Viidenneksi onnistumme suostuttelemaan muun maailman seuraamaan velvoitteitamme.
EnglishThere is now a kind of trade in sexual slavery in Europe and the rest of the world.
Euroopassa ja muualla maailmassa on alettu käydä eräänlaista seksiorjakauppaa.
EnglishThis is completely ridiculous and, for the rest, offensive to the other twenty-three.
Se on täysin naurettavaa ja lisäksi loukkaavaa muita 23:a jäsenvaltiota kohtaan.
EnglishWhy should the final responsibility continue to rest with the Member States?
Mitkä asiat olisi jätettävä ensisijaisesti jäsenvaltioiden vastuulle jatkossakin?
EnglishThe same has happened in the rest of former Yugoslavia since the early nineties.
Samaa on tapahtunut 1990-luvun alusta lähtien koko entisessä Jugoslaviassa.
EnglishI am delighted that the rest of my party has now reached that point of view.
Olen iloinen siitä, että muutkin puolueessani ovat nyt omaksuneet tämän kannan.
EnglishWe undertook to seek to cut some spending and to justify the rest in detail.
Pyrimme leikkaamaan joitakin menoja ja perustelemaan loput yksityiskohtaisesti.
EnglishIn that case, the rest of the proposal and the consultations would not be bad at all.
Siinä tapauksessa loppu ehdotuksesta ja kuulemiset eivät olisi lainkaan huonoja.
EnglishWe can see that these tasks rest with both the Member States and the EU institutions.
Nämä tehtävät kuuluvat edelleen jäsenvaltioiden ja EU:n toimielinten toimialaan.
EnglishYou can set which hours are allowed for each day of the week and block all the rest.
Voit määrittää sallitut ajat kunakin viikonpäivänä ja estää käytön muina aikoina.