"respective" - Suomenkielinen käännös


Näytetään tulokset sanalle "respect". "respective" ei vielä ole sanakirjassamme.
EN

"respective" suomeksi

EN

respect {substantiivi}

volume_up
Freedom, respect and tolerance have conquered the forces of totalitarianism.
Vapaus, kunnioitus ja suvaitsevaisuus ovat voittaneet totalitarismin vallan.
Sustainable development and respect for the environment are factors in economic growth.
Kestävä kehitys ja ympäristön kunnioitus ovat taloudellisen kasvun tekijöitä.
Mr Primakov without doubt has the respect and esteem of the international community.
Herra Primakovilla on kiistatta kansainvälisen yhteisön kunnioitus ja arvonanto.
Trading issues are closely linked to the question of the respect of human dignity.
Kaupallisilla panoksilla on läheinen suhde kysymykseen ihmisarvon kunnioittamisesta.
In this respect, it is important to bear in mind the relationship between respect for human rights, democracy and development.
Tässä yhteydessä on tärkeää muistaa ihmisoikeuksien kunnioittamisen, demokratian ja kehityksen välinen suhde.
Mr President, we need to get used to the idea in the 21st century that we have to show water a completely new respect.
Arvoisa puhemies, meidän on omaksuttava 2000-luvulla se perusajatus, että meillä on täysin uudenlainen suhde veteen.

Esimerkkejä "respective"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe two of us have been budget coordinators for our respective political groups.
Me kaksi olemme olleet omien poliittisten ryhmiemme talousarviokoordinaattoreita.
EnglishHaving shaped our respective lifestyles, social policy will determine our future.
Sosiaalipolitiikka, joka on muovannut elämäntapaamme, ratkaisee myös tulevaisuutemme.
EnglishThe same goes for the proposals being made on the respective political foundations.
Sama koskee ehdotuksia, joita on tehty niihin liittyvistä poliittisista säätiöistä.
EnglishThe people who lose out are public sector employees in the respective countries.
Menettäjiä tässä ovat kyseisten valtioiden julkisen sektorin työntekijät.
EnglishThe candidates have stated that they accept their respective nominations.
Edellä mainitut parlamentin jäsenet ovat antaneet suostumuksensa ehdokkuudelleen.
EnglishWe have strong bonds rooted in our respective pasts and we share many common values.
Meillä on kummankin menneisyyteen perustuvat vahvat siteet ja monia yhteisiä arvoja.
Englishto the NCBs in accordance with their respective paid-up shares in the ECB's
kesken suhteessa niiden maksamiin osuuksiin EKP:n pääomasta. Tällä menettelytavalla
EnglishArticle 40 protects the respective functions of the Commission and the Council.
Sen 40 artiklassa suojataan tehtävänjakoa komission ja neuvoston kesken.
EnglishThis will ensure that their respective impacts are optimised and more coherent.
Se taas mahdollistaa niiden vaikutusten entistä paremman johdonmukaisuuden ja optimoinnin.
EnglishAllow me to thank you for having represented your respective party groups very well.
Haluan kiittää teitä siitä, että edustitte puolueryhmiänne oikein hyvin.
EnglishThe Member States' criminal law systems reflect their respective identities.
Jäsenvaltioiden rikoslakijärjestelmät heijastavat niiden identiteettiä.
EnglishThese regional assemblies would monitor action in their respective areas.
Nämä alueelliset edustajakokoukset valvoisivat toimia kyseisillä alueilla.
EnglishWe want the institutional rules and respective powers to be observed.
Haluamme, että toimielimiä koskevia sääntöjä ja toimivaltuuksia kunnioitetaan.
EnglishWe probably spend more nights together than we do with our respective wives.
Vietämme todennäköisesti enemmän öitä yhdessä kuin vaimojemme kanssa.
EnglishThe time has come for both sides to increase the coverage of their respective trade offers.
Kummankin osapuolen olisi aika laajentaa neuvottelutarjouksensa kattavuutta.
EnglishIntellectual and political clarity is needed for the debate on their respective roles.
Nykyisestä roolista käytävä keskustelu vaatii tietysti älyllistä ja poliittista selvyyttä.
EnglishI would like to thank Mr Tillich and Mr Samland, in their respective positions, for this.
Haluan kiittää herra Tillichiä sekä herra Samlandia heidän toiminnastaan.
EnglishThe candidates have informed me that they accept their respective nominations.
Jokainen ehdokas on ilmoittanut minulle suostuneensa ehdokkaaksi.
EnglishMy colleagues will deal with this in greater detail from their own respective points of view.
Kollegani käsittelevät sen jälkeen asian yksityiskohtia kukin omasta näkökulmastaan.
EnglishThe EU and the United States are able to reduce the gap between their respective positions.
EU:n ja Yhdysvaltojen on mahdollista tuoda kantojansa lähemmäksi toisiaan.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "respect":

respect
respected
respectful
respectively
English