"to render" - Suomenkielinen käännös

EN

"to render" suomeksi

EN to render
volume_up
[rendered|rendered] {verbi}

1. yleinen

to render (myös: to act, to author, to commit, to do)
One objective is to render the legislative procedures more appropriate.
Yhtenä tavoitteena on tehdä lainsäädäntömenettelyistä tarkoituksenmukaisempia.
An incorrect change to your computer's registry could render your computer inoperable.
Tietokoneen rekisterin virheellinen muutos saattaa tehdä tietokoneesta käyttökelvottoman.
They will be able to render more services and then we will be back where we started.
Ne voivat tehdä enemmän palveluksia, ja niin olemme siinä, mistä lähdimme liikkeelle.
I do not think that I have to render account to the members of the Bureau, but rather to my electorate.
En usko, että minun täytyy antaa toimistani selvitys toimistolle vaan paremminkin valitsijakunnalleni.
The European Court of Justice renders its first ruling.
EHTY:n tuomioistuin antaa ensimmäisen tuomionsa.
Our aim is to present the proposal in time for Parliament to render an opinion before the end of its current mandate.
Pyrimme esittelemään ehdotuksen ajoissa, jotta parlamentti voi antaa lausuntonsa ennen kuluvan vaalikauden loppua.
However, the increasing pace of electronic banking, distance selling and electronic commerce will render the differences between home and host rules obsolete.
Sähköisten pankkipalvelujen, etämyynnin ja sähköisen kaupankäynnin kiihtyminen aiheuttaa kuitenkin sen, että kotimaan ja isäntämaan välisten erojen merkitys katoaa.
These are found, for example, in soft drinks and sweets, despite the fact that it has been shown scientifically that certain azo dyes can render children hyperactive.
Niitä esiintyy esimerkiksi virvoitusjuomissa ja makeisissa siitä huolimatta, että tieteellisten tutkimusten mukaan jotkut atsovärit saattavat aiheuttaa lapsissa yliaktiivisuutta.

Esimerkkejä "to render"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishWe, in all events, should not render ourselves guilty of this arms supply.
Me emme saa kuitenkaan syyllistyä aseiden toimittamiseen Indonesian armeijalle.
EnglishTransparency, open bookkeeping and supervision must render tax havens impossible.
Avoimuuden, avoimen kirjanpidon ja valvonnan on tehtävä veroparatiiseista mahdottomia.
EnglishAn incorrect change to your computer's registry could render your computer inoperable.
Tietokoneen rekisteriin tehty virheellinen muutos voi estää tietokonetta toimimasta.
EnglishHowever, Mr President, we must render unto Caesar that which is Caesar's.
Mutta, arvoisa puhemies, meidän on annettava keisarille se, mikä keisarille kuuluu.
EnglishBut I cannot accept any amendments that would render this system ineffective.
En voi kuitenkaan hyväksyä tarkistuksia, jotka tekisivät tästä järjestelmästä tehottoman.
EnglishEven you, Commissioner, cannot render international law null and void.
Ette edes te, arvoisa komission jäsen, voi mitätöidä kansainvälistä lainsäädäntöä.
EnglishThis would render the Commission a weakened body of national prejudice.
Tämä tekisi komissiosta kansallisia ennakkoluuloja edustavan heikon elimen.
EnglishIt is true that in the Convention we have constraints which render it extremely difficult.
On totta, että yleissopimuksessa on rajoituksia, jotka tekevät tämän erittäin vaikeaksi.
EnglishBut we should not render the European Authority powerless right from the outset.
Meidän ei pidä kuitenkaan lamauttaa sen toimintaa etukäteen.
EnglishThat would be unacceptable, and would render the measure pointless.
Sellaista ei voisi hyväksyä, ohjesääntö tulisi täysin merkityksettömäksi.
EnglishYou can imagine, with 2,000 synchronized YouTube videos, the render time is just atrocious.
Voitte kuvitella, että 2 000 synkronisoidun YouTube-videon renderöinti kestää julmetun pitkään.
EnglishThe European Union's millions of unemployed do not render this debate pointless - quite the contrary.
Euroopan unionin miljoonat työttömät eivät tee tästä keskustelusta turhaa, päinvastoin.
EnglishIf the Commission refuses to render account, our response can only be to refuse the discharge.
Jos komissio kieltäytyy tekemästä tiliä asioista, voimme vastata vain epäämällä vastuuvapauden.
EnglishThis principle is not meant to render Europe completely inert!
Tämä periaate ei tarkoita sitä, ettei Eurooppa saa toimia ollenkaan!
EnglishFailure to adopt the present proposal will render all the other parts of the compromise invalid.
Jos emme hyväksy käsiteltävänä olevaa ehdotusta, teemme kompromissin kaikki muutkin osat tyhjiksi.
EnglishIn the case of some others, I will request a different wording which will render them acceptable to the Commission.
Muiden osalta pyydän teiltä erilaista sanamuotoa, jotta komissio voisi hyväksyä ne.
EnglishFar greater steps are possible technically speaking, and Europe must render these compulsory.
Teknisesti pystytään huomattavasti parempiin saavutuksiin, ja Euroopan on vaadittava niiden toteuttamista.
EnglishThis would render ENISA a permanent asset for each Member State and the European Union at large.
Näin ENISAsta tulisi pysyvä resurssi jokaiselle jäsenvaltiolle ja Euroopan unionille kokonaisuudessaan.
EnglishI feel we need to make an effort to render it more coherent.
Mielestämme meidän tulisi pyrkiä johdonmukaistamaan sitä.
EnglishThe appointment of a High Representative for the CFSP will render this policy more visible and more effective.
YUTP: n korkean tason edustajan nimittäminen lisää tuon politiikan näkyvyyttä ja tehokkuutta.