"to provide for" - Suomenkielinen käännös

EN

"to provide for" suomeksi

EN

to provide for {verbi}

volume_up
to provide for (myös: to anticipate)
We think it is essential to provide for future obligations by setting aside assets beforehand.
Katsomme, että on hyvin tärkeää varautua tuleviin velvoitteisiin siirtämällä varoja sivuun jo etukäteen.
Agenda 2000 also requires us to provide for enlargement to include countries of the East.
Meitä pyydetään Agenda 2000: n välityksellä myös varautumaan itälaajentumiseen.
It is better to provide in the first place than to make up for deficiencies afterwards, and that is particularly true in the case of water, which we need for our own survival.
On parempi varautua etukäteen kuin paikkailla puutteita jälkeenpäin. Tämä koskee erityisesti vettä, joka on meille elintärkeää.
Shame on the Socialist governments for failing to provide for workers in their old age!
Hävetkööt sosialistihallitukset ja vasemmistohallinto, joiden olisi pitänyt turvata työläisten vanhuus!
It is important to stimulate the economic growth of the EU so as to provide better jobs and a higher standard of living.
On tärkeää edistää EU:n talouskasvua sekä turvata paremmat työpaikat ja korkeampi elintaso.
It is important to provide storage in both interim storage facilities and long-term repositories in accordance with these standards.
On tärkeää turvata sekä tilapäiset varastointilaitokset että loppusijoituspaikat näiden standardien mukaisesti.
to provide for (myös: to feed, to foster, to aliment)
Their ability to provide for themselves will be extremely limited.
Näiden naisten kyky elättää itsensä olisi erittäin rajallinen.
How can a mother and father provide for their family unless they have the food they need to do so?
Miten äiti ja isä voivat elättää perhettään, mikäli heillä ei ole ruokaa sitä varten?
It should never be forgotten that over 700 companies provide a livelihood for some 370 000 families throughout the European Union.
Älkäämme unohtako missään vaiheessa, että yli 700 yritystä elättää lähes 370 000 perhettä koko Euroopan unionissa!

Esimerkkejä "to provide for"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishAll employers should provide pension and accident insurance for their employees.
Jokaisen työnantajan tulee sekä työeläke- että tapaturmavakuuttaa työntekijänsä.
EnglishThe European Union is willing to get involved here and provide humanitarian aid.
Euroopan unioni on halukas toimimaan asiassa ja tarjoamaan humanitaarista apua.
EnglishNo, Parliament does not want the European Union to provide the minimum possible.
Parlamentti ei halua, että Euroopan unioni tarjoaa pienintä mahdollista summaa.
EnglishIn addition, it will provide legal certainty, which is crucial to entrepreneurs.
Näin varmistetaan myös oikeusvarmuus, joka on äärimmäisen tärkeää yrittäjille.
EnglishI should like to provide a different perspective on the debate this afternoon.
Haluaisin tuoda erilaisen näkökulman keskusteluun, jota käymme tänä iltapäivänä.
EnglishThe Constitution will provide an opportunity for direct civil initiatives too.
Perustuslaissa tarjotaan tilaisuus myös suorien kansalaisaloitteiden tekemiseen.
EnglishI have set out the problem, but it is not my job to provide the solution to it.
Olen esittänyt ongelman, mutta ei ole minun tehtäväni tarjota siihen ratkaisua.
EnglishPassable roads are required, which provide access to school and the workplace.
Tarvitaan kulkukelpoisia teitä, jotka tarjoavat yhteyden kouluun ja työpaikalle.
EnglishThere is hope in Europe and I believe that we here can also provide a response.
Eurooppa on nimittäin toiveikas, ja uskon, että mekin voisimme reagoida siihen.
EnglishIt will provide the stable foundation this economy needs for sustainable growth.
Se merkitsee vakaata perustaa, jota talous tarvitsee kehittyäkseen kestävästi.
EnglishThis enables them to obtain and provide financing on relatively favourable terms.
Tästä syystä ne voivat saada ja antaa rahoitusta suhteellisen edullisin ehdoin.
EnglishWith this directive we can provide the market with the right key to achieve this.
Tällä direktiivillä voimme antaa markkinoille oikean välineen sen saavuttamiseksi.
EnglishThe European area of security and the Schengen Agreement provide protection for us.
Turvanamme on turvallisuuteen perustuva eurooppalainen alue ja Schengen-sopimus.
EnglishAnd according to the Council's Legal Service, that does not provide a legal basis.
Lisäksi neuvoston oikeudellisen yksikön mukaan tämä ei muodosta oikeusperustaa.
EnglishSome printers also provide steps in a status or display area on the printer itself.
Joissakin tulostimissa annetaan myös ohjeet tulostimen tila- tai näyttöalueella.
EnglishMr President, I am now in a position to provide Parliament with more details.
Arvoisa puhemies, pystyn nyt jo antamaan parlamentille hieman tarkempia tietoja.
EnglishSuch levies may provide a means of furthering the aims of the nitrates directive.
Sellaiset verot voivat olla keino nitraattidirektiivin tavoitteen saavuttamiseksi.
English(RO) Nabucco will provide for a large part of the European Union's demand for gas.
(RO) Nabucco-hankkeella vastataan suureen osaan Euroopan unionin kaasuntarpeesta.
EnglishWe need to look forward to helping small business to provide jobs for the future.
Meidän täytyy auttaa pk-yrityksiä, jos haluamme luoda työpaikkoja tulevaisuudessa.
EnglishI will gladly provide you with a copy so that you know exactly what you voted for!
Annan teille mielelläni kopion, jotta saatte tosiaankin tietää, mistä äänestitte.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to provide for" suomeksi

for prepositio
for konjunktio
to go for verbi
to fall for verbi
what for adverbi