"proactive" - Suomenkielinen käännös

EN

"proactive" suomeksi

EN

proactive {adjektiivi}

volume_up
Only in this way is a genuinely proactive, preventive approach possible.
Todella ennakoiva, ennaltaehkäisevä lähestymistapa on mahdollinen vain tällä tavalla.
That would be a proactive response to Mrs Jöns' call for a conference.
Tämä olisi ennakoiva vastaus Jönsin konferenssia koskevaan pyyntöön.
That is why the EU has to remain attentive and proactive.
Tämän takia EU:n on oltava tarkkaavainen ja ennakoiva.
Europe must adopt a proactive and leading position on global economic and social regulation.
Euroopan unionin on näytettävä esimerkkiä omaksumalla proaktiivinen kanta globaaliin talouteen ja sosiaaliseen sääntelyyn.
The car industry itself admits - and none of us can be happy about this - that it has not been proactive in the past 22 years.
Jopa autoteollisuudesta myönnetään, ettei se ole ollut proaktiivinen viimeiseen 22 vuoteen, eikä kukaan meistä voi olla tyytyväinen tähän.
At this conference, the Commissioner gave an excellent and proactive speech on the importance of tabling proposals for amendments now.
Komission jäsen käytti konferenssissa loistavan ja proaktiivisen puheenvuoron siitä, kuinka tärkeää on esittää tarkistusehdotuksia nyt.

Esimerkkejä "proactive"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishAn appeal in favour of a more pro-active government policy comes across as very odd.
Vetoomus aktiivisemman julkisen sektorin politiikan puolesta on hyvin kummallinen.
English(NL) Mr President, Commissioner, there is the expectation of Europe to be pro-active.
(NL) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, Euroopalta odotetaan aktiivisuutta.
EnglishI also hope that the Commission will be more proactive in its support for the scheme.
Toivon myös komission toimivan entistä ennakoivammin järjestelmää tukiessaan.
EnglishThe most proactive and open mayors are therefore facing enormous difficulties.
Kaikkien aktiivisimmat ja avoimimmat kunnanjohtajat ovat siis valtavissa vaikeuksissa.
EnglishThe EU must be proactive and not simply place the responsibility on Croatia.
EU:n tulee toimia ennakoivasti eikä ainoastaan asettaa vastuuta Kroatialle.
EnglishWe need to become more pro-active on the fundamental issues that concern us.
Meidän on toimittava aktiivisemmin mieltämme vaivaavien suurimpien kysymysten osalta.
EnglishEmployment is stimulated through proactive industrial and labour market policies.
Työllisyyttä edistetään aktiivisilla elinkeino- ja työmarkkinatoimilla.
EnglishWe have to be more ambitious and more pro-active in the area of regulation, firstly.
Ensinnäkin on oltava kunnianhimoisempia ja ennakoivampia sääntelyn alalla.
EnglishI would like to thank you, Commissioner, for being so proactive on this matter
Kiitän teitä, arvoisa komission jäsen, siitä, että olette näin aktiivinen tässä asiassa.
EnglishFor this to happen what is needed is a proactive, rather than reactive, European Union.
Jotta tämä voisi toteutua, tarvitaan Euroopan unionilta ennakointia eikä reagointia.
EnglishThis must be prevented in future by a pro-active information and dialogue policy.
Tämä on tulevaisuudessa estettävä ennakoivalla tiedottamisen ja vuoropuhelun politiikalla.
EnglishThe European Community must therefore become far more proactive in this area.
Euroopan yhteisön on siis toimittava paljon aktiivisemmin tässä asiassa.
EnglishI hope that you will be pro-active rather than sit back and let things happen.
Toivon, että olette aktiivinen, ettekä seuraa tapahtumia toimettomana.
EnglishAll these agencies deserve special praise for their very proactive approach.
Kaikkia näitä virastoja on kiitettävä erityisesti niiden ennakoivasta lähestymistavasta.
EnglishOnly in this way is a genuinely proactive, preventive approach possible.
Todella ennakoiva, ennaltaehkäisevä lähestymistapa on mahdollinen vain tällä tavalla.
EnglishFinally, we must be pro-active in the promotion of agriculture and its products.
Lopuksi totean, että meidän on aktiivisesti puhuttava maatalouden ja sen tuotteiden puolesta.
EnglishI believe that the EU should be much more proactive on this issue than it has been so far.
Katson, että EU:n olisi oltava paljon tähänastista aktiivisempi tässä kysymyksessä.
EnglishWe want a pro-active approach to industrial restructuring and change.
Haluamme dynaamisen lähestymistavan teollisuuden rakenneuudistuksiin ja muutoksiin.
EnglishThus we need united action and a pro-active approach, not the invisible hand.
Tarvitsemme siten yhteistä toimintaa ja ennakoivaa lähestymistapaa, emme näkymätöntä kättä.
EnglishWe need to be seen as proactive rather than reactive to situations of human trafficking.
Meidät on nähtävä toimijana, joka pikemminkin ennakoi ihmiskauppaa kuin reagoi siihen.