EN

pre-eminent {adjektiivi}

volume_up

Esimerkkejä "pre-eminent"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishSo, I think that will have a pre-eminent role in the next Lomé Convention.
Joten luulen, että konfliktien ehkäisyllä tulee olemaan merkittävä osa seuraavassa Lomén yleissopimuksessa.
EnglishThere are two pre-eminent problems, and the first of them is Turkey’s economic boycott of Armenia.
Huomattavia ongelmia on kaksi: ensinnäkin Turkin asettamat Armenian vastaiset taloudelliset rajoitukset.
EnglishWhat is of pre-eminent importance is globalisation, which is often decried - sometimes rightly, sometimes wrongly.
Kaikkein tärkeintä on maailmanlaajuistuminen, josta usein valitetaan - joskus perustellusti ja joskus perusteettomasti.
EnglishMoreover, the Commissioner pointed out that his departments had to tell some countries to send pre-eminent people.
Lisäksi komission jäsen huomautti, että hänen yksiköidensä oli kehotettava joitakin maita lähettämään ylemmän tason henkilöitä.
EnglishToday, though, systems of public aid are threatened by the thinking that makes the market pre-eminent over everything else.
Nykyisin julkisen tuen järjestelmiä uhkaa kuitenkin ajattelutapa, jonka mukaan markkinat ovat kaikkea muuta tärkeämmät.
EnglishIn my view, Europe should be a pre-eminent example of the application of the principle that everyone is equal in the eyes of the law.
Mielestäni Euroopan pitäisi toimia parhaana esimerkkinä sen periaatteen soveltamisessa, että kaikki ovat yhdenvertaisia lain silmissä.
English(HU) The protection of intellectual property rights is a pre-eminent goal, especially since this sector contributes 5-7% of Europe's GDP.
(HU) Teollis- ja tekijänoikeuksien suojaaminen on ensisijainen tavoite varsinkin sen vuoksi, että tämän alan osuus EU:n BKT:stä on 5-7 prosenttia.
EnglishFor this reason, I consider the initiatives relating to structural funds to be of pre-eminent importance, and firmly support their acceptance without delay.
Siksi katson, että rakennerahastoihin liittyvät aloitteet ovat olennaisen tärkeitä, ja tuen lujasti niiden välitöntä hyväksymistä.
EnglishHowever, with the evolution of dynamic networks with national scientific bodies and agencies, the authority will become pre-eminent on the European stage.
Kuitenkin kun kehitetään dynaamisia verkostoja kansallisten tieteellisten elinten ja virastojen kanssa, viranomaisen asema Euroopassa tulee korostumaan.
EnglishI am, however, more concerned regarding animal welfare, which should not come before food safety, and regarding the pre-eminent role of the inspecting vet.
Olen kuitenkin enemmän huolissani eläinten hyvinvoinnista, joka ei saisi olla elintarvikkeiden turvallisuutta tärkeämpää, ja tarkastavan eläinlääkärin johtavasta roolista.
EnglishThe constant advance of ICTs has also favoured the promotion of a knowledge-based economy, in which intellectual capabilities and creativity occupy a pre-eminent place.
Tieto- ja viestintätekniikan jatkuva kehittyminen on myös suosinut tietoon perustuvaa taloutta, jossa älyllisillä kyvyillä ja luovuudella on ensisijainen asema.
EnglishHis implication that NATO was no longer the pre-eminent vehicle for military defence is an issue which I feel needs to be further examined and about which I am concerned.
Hänen viittaustaan siihen, ettei Nato ole enää sotilaallisen puolustuksen ylivoimainen apuväline, on mielestäni tutkittava tarkemmin, ja olen siitä huolissani.
EnglishWe must reaffirm the Union's pre-eminent role as an area of freedom and justice and we must consolidate our leadership in striving for peace, security and sustainable development around the globe.
Meidän on vahvistettava unionin johtavaa asemaa vapauden ja oikeudenmukaisuuden alueena ja lujitettava johtajuuttamme maailmanlaajuisen rauhan, turvallisuuden ja kestävän kehityksen tavoittelussa.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "pre-eminently":

pre-eminently

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "pre-eminent" suomeksi

eminent adjektiivi