"to point out" - Suomenkielinen käännös

EN

"to point out" suomeksi

EN to point out
volume_up
{verbi}

I would like to point out that the proposal was taken off the agenda, not withdrawn.
Haluan korostaa, että ehdotus siirrettiin syrjään asialistalta: sitä ei peruutettu.
Finally, I would like to point out that in fact the Treaties are very clear.
Haluan lopuksi korostaa, että perustamissopimukset ovat itse asiassa hyvin selkeät.
Finally, I should like to point out the dynamic character of this form of cooperation.
Lisäksi haluan korostaa tällaisen yhteistyömuodon dynaamisuutta.
It could point out the hypocrisy of France continuing the ban.
Se voisi osoittaa, miten tekopyhä Ranska on jatkaessaan tuontikieltoa.
Here I would like to point out a lack of consistency in the way this House has acted.
Haluaisin nyt osoittaa, miten parlamentti on toiminut epäjohdonmukaisesti.
Governments are therefore urged to point out these defects and adopt measures to counter them.
Hallituksilla on siksi velvollisuus osoittaa nämä epäkohdat ja ryhtyä toimiin niitä vastaan.
I would like, however, to point out several flaws in the Commission's proposal.
Haluaisin kuitenkin huomauttaa useista puutteista komission ehdotuksessa.
In this context, allow me to point out the importance of the TACIS programme.
Sallinette minun huomauttaa tässä yhteydessä vielä TACIS-ohjelman merkityksestä.
I would like to point out that homosexuals are not outside the scope of criticism.
Haluaisin huomauttaa, että homoseksuaalit eivät ole arvostelun yläpuolella.
   Mr President, I should just like to point out that the clock says it is 6.56 p.m.
   Arvoisa puhemies, haluaisin vain huomauttaa, että kello näyttää olevan 18.56.
I would like to point out that apparently there is an agreement on how we should draft and implement guidelines for next year.
Haluaisin korostaa, että näyttää vallitsevan yksimielisyys tavasta, jolla ensi vuoden suuntaviivoja suunnitellaan ja pannaan täytäntöön.
I should also like to point out that the European Central Bank (ECB) finally appears willing to adopt more growth-friendly monetary policies.
Haluan myös huomauttaa, että Euroopan keskuspankki (EKP) näyttää vihdoin olevan halukas siirtymään paremmin kasvua edistävään rahapolitiikkaan.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to point out" suomeksi

point substantiivi
to point verbi
out substantiivi
out adjektiivi
out adverbi
out prepositio
to out verbi
Finnish

Esimerkkejä "to point out"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishI would also like to point out that North-South integration alone is not enough.
Lisäksi haluan tähdentää, että pelkkä pohjoisen ja etelän yhdentyminen ei riitä.
EnglishUnfortunately, I must point out that national interests have again played a role.
Valitettavasti on korostettava, että kansallisilla eduilla oli jälleen osuutensa.
EnglishI would point out that even Finland now has its first case of mad cow disease.
Muistutan, että jopa Suomessa on paljastunut ensimmäinen "hullun lehmän" tapaus.
EnglishSecondly, I would like to point out our intended objectives with these reports.
Toiseksi haluaisin tarkentaa, mitkä tavoitteet haluamme saavuttaa ehdotuksilla.
EnglishI would point out the importance of a European exchange programme for apprentices.
Huomauttaisin harjoittelijavaihtoa koskevan eurooppalaisen ohjelman tärkeydestä.
EnglishMadam President, I would firstly like to point out Mr Poettering' s lack of logic.
Arvoisa puhemies, haluaisin ensiksi painottaa jäsen Poetteringin epäloogisuutta.
EnglishI would point out that the next item on the agenda is the European arrest warrant.
Muistuttaisin, että esityslistalla on seuraavana eurooppalainen pidätysmääräys.
EnglishHowever, it is our place to point out human rights violations when we see them.
Meidän tehtävämme kuitenkin on puuttua havaitsemiimme ihmisoikeusrikkomuksiin.
EnglishBearing in mind that time is limited, I would like to point out just a few problems.
Rajallinen puheaikani huomioon ottaen haluan tarkastella vain muutamia ongelmia.
EnglishI should therefore like to point out that schools should involve the parents.
Siksi haluan painottaa, että koulujen olisi otettava vanhemmat mukaan toimintaan.
EnglishI would point out to Mr Cornillet that this report has always been controversial.
Muistutan jäsen Cornilletia siitä, että tämä mietintö on aina ollut ristiriitainen.
EnglishHowever, I should like to point out that it is precisely here that this is fatal.
Haluaisin kuitenkin viitata siihen, että se on juuri tässä yhteydessä kohtalokasta.
EnglishI also want to point out that the debate has been frustrating to some degree.
Haluan myös viitata siihen, että keskustelu on ollut tietyiltä osin turhauttavaa.
EnglishI would also like to point out that these roaming tariffs have been very unclear.
Muistuttaisin myös siitä, että verkkovierailumaksut ovat olleet erittäin epäselviä.
EnglishI should point out that 3 % of the Burmese GNP comes from this forced labour.
On otettava huomioon, että kolme prosenttia Burman BKTL: sta saadaan pakkotyöstä.
EnglishThe problem, though, is vast, and our fellow Member was right to point that out.
Ongelma on kuitenkin valtava, ja kollegamme oli aivan oikeassa huomauttaessaan siitä.
EnglishI would point out that this upper limit is not relevant to applicant countries.
Korostaisin, että tämä yläraja ei ole oleellinen ehdokasvaltioiden kannalta.
EnglishAllow me to point out the approach underpinning the proposal for a regulation.
Jos sallitte, valotan asetusehdotuksen taustalla vaikuttavaa lähestymistapaa.
EnglishWe also point out the areas in which the EU Member States can assist Kosovo.
Kiinnitämme myös huomion aloihin, joilla EU:n jäsenvaltiot voivat auttaa Kosovoa.
EnglishThen, as you rightly point out, the Union for the Mediterranean must be supplemented.
Seuraavaksi, kuten aivan oikein tähdennätte, Välimeren unionia on täydennettävä.