EN

point {substantiivi}

volume_up
Another point relates to the strengthening of sub-regions within the ACP area.
Toinen näkökohta koskee alueita pienempien yksiköiden vahvistamista AKT-maissa.
Is the understanding of this point the same on both sides of the Atlantic Ocean?
Ymmärretäänkö tämä näkökohta samalla tavalla Atlantin kummallakin puolella?
My fifth point, which is at the heart of the whole structure, follows from that.
Viides näkökohta, joka on koko rakenteen kannalta keskeinen, seuraa edellisestä.
Mr President, I asked earlier to take the floor for a point of order.
Arvoisa puhemies, pyysin hetki sitten työjärjestyspuheenvuoroa.
On this point I do not agree with the opinion you have just expressed, Commissioner.
Arvoisa komission jäsen, en yhdy tältä osin hetki sitten esittämäänne näkemykseen.
This would therefore appear to be a good point to take stock of the situation.
Minusta tämä on hyvä hetki tehdä yhteenveto tilanteesta.
point (myös: aspect, facet, phase, side)
I would make this point particularly with regard to Romania and Bulgaria.
Tämä on yksi puoli asiasta.
The good thing about this Treaty is that at some point there will be a withdrawal clause.
Tämän perussopimuksen hyvä puoli on se, että ennen pitkää joku esittää vetäytymislausekkeen.
The only minus point is the reference to the Roma's 'prolonged dependence' on the social welfare system.
Ainoa huono puoli on viittaus romanien kauan kestävään riippuvuuteen sosiaaliturvajärjestelmästä.
point (myös: dot, period)
This Parliament is the point of connection, the point of transparency and accountability.
Parlamentti on yhteyspiste, avoimuuden ja tilivelvollisuuden piste.
Somewhere there is a point where the errors, costs and risks meet.
Jossakin on olemassa piste, jossa virheet, kustannukset ja riskit kohtaavat.
The Lebanon is a focal point from which we can operate and through which we can operate.
Libanon on keskeinen piste, josta käsin voimme toimia ja jonka kautta voimme toimia.
point (myös: development, phase, stage)
The vote on the budget is a key point in the parliamentary calendar.
Talousarvion hyväksyminen on merkittävä vaihe parlamentin työaikataulussa.
We have obviously reached an historic point in the building of Europe.
On selvää, että meillä on edessämme historiallinen vaihe Euroopan rakentamisessa.
Commissioner Kinnock made the point that the IGC is stage one.
Komission jäsen Kinnock totesi, että HVK on ensimmäinen vaihe.
In addition, our Committee on Petitions is often the first point of call.
Lisäksi meidän vetoomusvaliokuntamme on usein ensimmäinen paikka, jonne valitetaan.
One regrettable point about the treaty is that the seat of the European Parliament has now been reinforced here.
Yksi sopimuksen valitettavia kohtia on se, että tämä paikka on nyt vahvistettu Euroopan parlamentin sijaintipaikaksi.
Mrs van Bladel, this is neither the time or place to raise that point, so I am not going to answer you in any way.
Rouva van Bladel, tämä ei ole oikea hetki eikä paikka tämän aiheen käsittelyyn, enkä siis aio vastata teille yhtään mitään.
My main point of criticism, Mr Prodi, is that you have engaged in party politics.
Puheenjohtaja Prodi, kritiikkini kärki kohdistuu siihen, että harjoititte puoluepolitiikkaa.
The second point of the triangle is social and economic cohesion.
Toinen kolmion kärki on sosiaalinen ja taloudellinen yhteenkuuluvuus.
It could be the high point of the northern dimension.
Se voisi olla pohjoisen ulottuvuuden kärki.
Mr Hudghton, that is not a point of order, that is a point of detail.
Jäsen Hudghton, tuo ei ole työjärjestyspuheenvuoro, tuo on yksityiskohta.
Unfortunately, as has already been pointed out, that is not a mere detail.
Kuten jo mainittiin, se ei valitettavasti ole pelkkä yksityiskohta.
He said in France on a number of occasions that the holocaust is a point of detail of history, as he admits himself.
Hän on sanonut Ranskassa useasti, että juutalaisten joukkomurha on historian yksityiskohta, kuten hän itse myöntää.
Se on noin nolla pilkku ei mitään.
point (myös: peninsula)
point (myös: dot)
For channels that have a decimal point (such as some digital TV channels), you can enter the decimal in the channel number by pressing the * button.
Jos kanavan numerossa on desimaalipilkku (kuten joillakin digitaalisilla TV-kanavilla), voit lisätä kanavan numeroon desimaalin painamalla *-painiketta.
The yellow dot in the middle here is our starting point, the pre-industrial point, where we're very safely in the safe operating space.
Keltainen täplä tässä keskellä on meidän lähtöpisteemme, esiteollinen piste, jossa olimme erittäin turvallisesti turvallisella toiminta-alueella.
point (myös: gear, switch)
My last point is that on climate, we have a responsibility to remove a thorn from Mr Obama's foot.
Lopuksi haluan sanoa, että ilmastoasiassa meidän vastuullamme on poistaa piikki Obaman lihasta.
point (myös: cleat, wedge, gib)
Next close your 4-point, then any additional points on your home table.
Sulje sen jälkeen kiila 4 ja muut kotipesäsi kiilat.
A point with two or more enemy stones is closed and off limits.
Jos kiilassa on kaksi tai useampia vastustajan kiviä, kiila on suljettu, etkä voi siirtää siihen.
A point occupied by a single stone is called a blot.
Kiila, jossa on vain yksi kivi, on nimeltään orpo.

Esimerkkejä "point"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishMy fifth point, which is at the heart of the whole structure, follows from that.
Viides näkökohta, joka on koko rakenteen kannalta keskeinen, seuraa edellisestä.
EnglishI would also like to point out that North-South integration alone is not enough.
Lisäksi haluan tähdentää, että pelkkä pohjoisen ja etelän yhdentyminen ei riitä.
EnglishIt is clear at this point that we need a new dimension for the Structural Funds.
Tässä vaiheessa on selvää, että rakennerahastoihin tarvitaan uutta ulottuvuutta.
EnglishAfrica is a case in point, for poverty there even appears to be on the increase.
Afrikka on osuva esimerkki, sillä köyhyys tuntuu suorastaan lisääntyvän siellä.
English(DE) I will begin with the last point, because I know it is very controversial.
(DE) Aloitan viimeisestä kohdasta, koska tiedän sen olevan hyvin kiistanalainen.
EnglishMy point is that we cannot save the Growth and Stability Pact by doing nothing.
Yritän sanoa, että emme voi pelastaa kasvu- ja vakaussopimusta tekemättä mitään.
EnglishOn the issue of illegal immigration, it is very easy to point fingers at others.
Puhuttaessa laittomasta maahanmuutosta on hyvin helppoa osoittaa toisia sormella.
EnglishI should like to point out that these ten Member States also have great wealth.
Haluan korostaa, että myös näissä kymmenessä jäsenvaltiossa on paljon vaurautta.
EnglishI also wish to make a point of thanking its president, Mr Duisenberg, personally.
Lisäksi haluan kiittää henkilökohtaisesti nimenomaan puheenjohtaja Duisenbergiä.
EnglishThat needs to be our starting point, regardless of the basic political direction.
Tämän on oltava lähtökohtamme riippumatta perimmäisestä poliittisesta suunnasta.
EnglishThe second point concerns the threshold, or thresholds, for drawing on the Fund.
Toinen kohta koskee sitä rajaa, mistä lähtien rahastosta voidaan myöntää tukea.
EnglishFinally, on this point, there will be a full review of the whole process in 2004.
Huomautan vielä, että koko prosessia tarkastellaan perusteellisesti vuonna 2004.
EnglishOur Committee complied with the conclusions of the reform group point by point.
Valiokuntamme noudatti kohta kohdalta uudistusta valmistelevan ryhmän päätelmiä.
EnglishFinally, of course, the salient point that led us to conciliation: Amendment 138.
Lopuksi tietysti keskeinen seikka, joka johti meidät sovitteluun: tarkistus 138.
EnglishThe proposal' s point of departure is that asylum seekers are actually suspects.
Tämän esityksen lähtökohtana on se, että turvapaikanhakija on oikeastaan epäilty.
EnglishOn this specific point, we can perhaps offer Mr Bourlanges greater satisfaction.
Tämän osalta voimme kenties antaa Bourlangesille vähän tyydyttävämmän vastauksen.
EnglishMy second point is that we want the monetary union to be taken to the next stage.
Toinen näkökohtani on se, että haluamme rahaliiton etenevän seuraavalle tasolle.
EnglishMrs Jöns has made the point very precisely and I would support all her arguments.
Jöns esitti tämän asian hyvin selvästi, ja tuenkin kaikkia hänen argumenttejaan.
EnglishIf it is true, then can we make sure that there is legal certainty on this point?
Jos tämä pitää paikkansa, voimmeko varmistaa, että asiasta on laillinen varmuus?
EnglishIf we are talking about a point of order, then Mr Guardans Cambó has the floor.
Jos kyse on työjärjestyspuheenvuorosta, Guardans Cambó voi käyttää puheenvuoron.