EN

pertinent {adjektiivi}

volume_up
(FR) Madam President, I wish to say that Mr Posselt's question is pertinent.
(FR) Arvoisa puhemies, haluan sanoa, että Bernd Posseltin kysymys on olennainen.
Tämä on olennainen kysymys.
. - This is a very pertinent question on an issue which the Commission takes very seriously and is therefore following closely and with great concern.
. - (EN) Tämä on hyvin olennainen kysymys asiassa, jonka komissio ottaa hyvin vakavasti ja seuraa sitä siten tarkoin ja suurella huolella.
A prominent African leader made a very pertinent comment.
Eräs huomattava afrikkalainen johtaja teki hyvin osuvan huomautuksen.
Mr Delors' statement made 12 years ago is still pertinent today insofar as the Mediterranean confronts dangers that face us all.
Jacques Delorsin 12 vuotta sitten antama lausunto on osuva vielä nykyäänkin sikäli kuin Välimeren alue kohtaa meitä kaikkia uhkaavia vaaroja.
(NL) Mr President, I should like to warmly congratulate Mrs Kinnock on a critical, but as I see it, particularly pertinent report.
(NL) Arvoisa puhemies, haluaisin onnitella lämpimästi jäsen Kinnockia kriittisestä mutta mielestäni kuitenkin erityisen osuvasta mietinnöstä.
pertinent (myös: germane, relevant)

Esimerkkejä "pertinent"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI thought that Mr Linkohr made some extremely pertinent and challenging points.
Jäsen Linkohr otti puheeksi mielestäni erittäin olennaisia ja haastavia seikkoja.
EnglishIf you have something pertinent to say about the vote, we will listen to you.
Jos teillä on jotakin tärkeää sanottavaa äänestyksestä, kuuntelemme teitä kyllä.
EnglishYour answers to Mr Wurtz, Mr Cohn-Bendit and Mr Schultz were likewise pertinent.
Vastauksenne kollegoille Wurtz, Cohn-Bendit ja Schultz olivat niin ikään oivallisia.
English(FR) Madam President, I wish to say that Mr Posselt's question is pertinent.
(FR) Arvoisa puhemies, haluan sanoa, että Bernd Posseltin kysymys on olennainen.
EnglishThere is hardly a sector in which this is more pertinent than the transport sector.
Se pitää paikkansa niin hyvin tuskin minkään muun alan kuin liikennealan kohdalla.
EnglishMr Sánchez Presedo's report provides a wealth of pertinent input into this process.
Jäsen Sánchez Presedon mietintö tarjoaa loistavan panoksen tähän prosessiin.
EnglishWe must question whether it is pertinent to lump everything together in this way.
Meidän on mietittävä, onko mielekästä niputtaa kaikki tällä tavoin yhteen.
EnglishThose are the two main areas which I have identified as being pertinent and relevant.
Nuo ovat kaksi pääasiallista aluetta, joita pidän olennaisina ja merkityksellisinä.
EnglishThe first of these considerations is particularly pertinent in this case.
Ensimmäinen mainitsemistani velvoitteista sopii erityisesti tähän tapaukseen.
EnglishThat stands in pertinent contradiction to any form of fight against the causes of crises.
Tämä on jatkuvasti ristiriidassa kaikkien kriisin syiden torjuntamuotojen kanssa.
EnglishI should like to underline Mr Stubb's remarks, which I found highly pertinent.
Haluan kiinnittää huomionne jäsen Stubbin huomautuksiin, joita pidin varsin tähdellisinä.
EnglishMrs Martens from the Netherlands made a pertinent comment in this connection.
Alankomaalainen parlamentin jäsen Martens esitti tässä yhteydessä asiaankuuluvan huomion.
EnglishThe draft resolution contains a number of pertinent comments in that respect.
Päätöslauselmaehdotukseen sisältyy useita kysymykseen liittyviä aiheellisia huomautuksia.
EnglishNow other considerations such as safety and economy are more pertinent.
Nyt on tärkeämpiäkin valintaperusteita, kuten turvallisuus ja taloudellisuus.
EnglishThe most pertinent issue in 2011 will still be the unemployment that is rampant in the EU.
Olennaisin kysymys vuonna 2011 on yhä työttömyys, joka riehuu EU:ssa valtoimenaan.
EnglishIts particularly pertinent decisions have been welcomed unanimously.
Sen erityisen järkevät päätökset on otettu yksimielisesti vastaan myönteisesti.
EnglishI can answer the first of the honourable member's pertinent questions with an unreserved yes.
Voin vastata kysyjän ensimmäiseen haastavaan kysymykseen koko sydämestäni kyllä.
EnglishThese would be pertinent to the conditions of that country and they can act accordingly.
Nämä liittyisivät kyseisen maan oloihin, ja hallitukset voivat toimia sen mukaisesti.
English(FR) Madam President, I thank Mr Ortega for his constructive, pertinent questions.
(FR) Arvoisa puhemies, kiitän Manuel Medina Ortegaa rakentavista, olennaisista kysymyksistä.
English   Thank you very much, Mrs McAvan, for your very pertinent reminder.
   Hyvä jäsen McAvan, paljon kiitoksia varsin asiallisesta muistutuksestanne.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "pertinent":

pertinent
pertinence