"outstanding" - Suomenkielinen käännös

EN

"outstanding" suomeksi

EN

outstanding {adjektiivi}

volume_up
The budget is an excellent example of outstanding interinstitutional cooperation.
Talousarvio on erinomainen esimerkki huomattavasta toimielinten välisestä yhteistyöstä.
The presentation by Lady Ashton was equally important and outstanding.
Myös korkea edustaja Ashtonin puheenvuoro oli tärkeä ja erinomainen.
We have good, and in some cases outstanding, research capacities.
Tutkimuskapasiteettimme on hyvä, joissain tapauksissa jopa erinomainen.
Fourthly, we still have an outstanding matter with regard to the payment model.
Neljänneksi meillä on edelleen merkittävä maksumalliin liittyvä ongelma.
Ireland is the cohesion policy's outstanding success.
Irlanti on koheesiopolitiikan merkittävä saavutus.
This presidency is remarkable because of the two outstanding events which occurred in March and May.
Tämä puheenjohtajakausi on merkittävä maalis- ja toukokuussa tapahtuneen kahden merkittävän tapauksen vuoksi.
This represents an outstanding gesture of support by the European Parliament to help Member States balance their national budgets.
Tämä on Euroopan parlamentin huomattava tuki jäsenvaltioiden pyrkimyksille saattaa kansalliset talousarviot tasapainoon.
We social democrats want to make it clear that one of the central problems is the outstanding overcapacity.
Me sosiaalidemokraatit haluamme tuoda selvästi esiin, että yksi keskeisistä ongelmista on huomattava liikakapasiteetti.
His outstanding contribution to the Committee on Fisheries strengthened and safeguarded the European fishing industry whose interests he stoutly defended during his lifetime.
Hänen huomattava panoksensa kalatalousvaliokunnassa vahvisti ja suojeli Euroopan kalastusalaa, jonka intressejä hän puolusti päättäväisesti elinaikanaan.
outstanding (myös: conspicuous)
outstanding (myös: unpaid)
outstanding

Esimerkkejä "outstanding"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThere is an outstanding question: the question of the name is still outstanding.
Yksi kysymys on edelleen ratkaisematta: ratkaisematta on edelleen nimikysymys.
EnglishI am very pleased that a number of the outstanding issues have been resolved.
Minusta on todella hyvä, että useat ratkaisemattomat asiat on saatu selvitettyä.
EnglishHe has spoken with me on more than one occasion about the outstanding issues.
Hän on keskustellut kanssani useammin kuin kerran avoinna olevista kysymyksistä.
EnglishMy thanks also go to Messrs Mastorakis and Pomés Ruiz for their outstanding work.
Kiitän myös esittelijöitä Mastorakisia ja Pomés Ruizia erinomaisesta työstä.
EnglishWe must be concerned about the fact that the deepening process is still outstanding.
Meidän on kiinnitettävä huomiota siihen, että syventämisprosessi on yhä kesken.
EnglishOn the outstanding technical questions we shall prepare and table a proposal.
Traktoreista, joiden nopeus ylittää 40 km/h, esittelemme ehdotuksen myöhemmin.
EnglishAs far as the famous requests still outstanding are concerned, I will look into it.
Aion tutkia paljon keskustelua herättäneitä pyyntöjä, joihin ei ole vastattu.
EnglishIf this is not the case, could the Council outline what the outstanding issues are?
Jos näin ei ole, voisiko neuvosto kertoa, minkä asioiden käsittely on vielä kesken.
EnglishObviously, the question of the consequences of using such weapons remains outstanding.
Näiden aseiden käytön seurauksia koskeva kysymys on luonnollisesti ratkaisematta.
EnglishI hope we can settle some of the outstanding questions during the hearings.
Toivottavasti voimme kuulemisissa selvittää kysymyksiä, joita teillä vielä on.
EnglishThe main problem still outstanding is shipbuilding on the Adriatic coast.
Pääasiallinen ratkaisematon ongelma on laivanrakennusala Adrianmeren rannikolla.
EnglishShe has embarked on her new post in the Commission in an outstanding fashion.
Hän on aloittanut työnsä hienolla tavalla uusissa tehtävissään komissiossa.
EnglishThat being the case, Mr Mladenov's proposal is outstanding and deserves our support.
Näin ollen Nickolay Mladenovin ehdotus on erinomainen ja meidän on syytä tukea sitä.
English. – Mr President, I shall start by commending Mrs Saïfi on her outstanding work.
   . – Arvoisa puhemies, aloitan onnittelemalla jäsen Saïfia loistavasta mietinnöstä.
EnglishThe commitments still outstanding are not to be equated with late payment.
Maksamatta olevia määriä (restes à liquider) ei voida samastaa maksuviivästyksiin.
EnglishSecondly, I wonder whether we will ever be free of these commitments outstanding.
Toiseksi haluaisin tietää, saadaanko näitä maksamatta olevia määriä koskaan poistettua.
EnglishBulgaria and Romania should now address all outstanding problems without delay.
Bulgarian ja Romanian on nyt viipymättä puututtava kaikkiin jäljellä oleviin ongelmiin.
EnglishThe budget is an excellent example of outstanding interinstitutional cooperation.
Talousarvio on erinomainen esimerkki huomattavasta toimielinten välisestä yhteistyöstä.
EnglishLastly, let me express my warmest thanks to Mrs Gurmai for her outstanding work.
Lopuksi haluaisin esittää lämpimät kiitokset Zita Gurmaille hänen erinomaisesta työstään.
EnglishAn update on abnormal outstanding payment commitments would also be helpful.
Sen olisi hyvä tiedottaa myös epänormaaleista maksamatta olevista määristä.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "outstanding":

outstanding