EN

only {adjektiivi}

volume_up
only (myös: lone, sole)
That is the only opportunity, the only power and the only duty this House has.
Tässä on tämän parlamentin ainoa mahdollisuus, ainoa mahti ja ainoa vastuu.
It is the only player and the only representative of the Member States.
Se on ainoa toimija ja jäsenvaltioiden ainoa edustaja.
Office 365 is the only web-based service fully compatible with Microsoft Office
Office 365 on ainoa täysin Microsoft Officen kanssa yhteensopiva verkkopalvelu
The only intention is to soothe the consciences of those responsible for such actions.
Sen ainut tarkoitus on keventää näistä toimista vastuussa olevien omaatuntoa.
The only proposed change for limits in shellfish as bivalve molluscs is for lead.
Ainut ehdotettu muutos elävien simpukoiden osalta koskee lyijyn raja-arvoja.
That is the only way that we can truly obtain trust in Europe's structural policy.
Tämä on ainut keino varmistaa luottamus unionin rakennepolitiikkaa kohtaan.
The European Union is the only example of potentially innovative governance.
Euroopan unioni on ainutlaatuinen esimerkki vahvasti innovatiivisesta hallintotavasta.
This is the unique and only relationship we have with our southern neighbours in particular.
Se on ainutlaatuinen ja myös ainoa suhde, joka meillä on erityisesti eteläisten naapuriemme kanssa.
It is a very sad and tragic story, and it is not the only one in Africa – there are others.
Tapaus on surullinen ja dramaattinen eikä ainutlaatuinen Afrikassa, sillä vastaavia tapauksia on muitakin.

Esimerkkejä "only"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIt did not happen, and things will only be more difficult as a result in future.
Niin ei tapahtunut, ja sen vuoksi asiat vaikeutuvat tulevaisuudessa entisestään.
EnglishMr President, I can only endorse the conclusions of the final Göteborg document.
Arvoisa puhemies, en voi muuta kuin yhtyä Göteborgin loppuasiakirjan päätelmiin.
EnglishEconomic sanctions will only create a much larger disaster than the one in Iraq.
Taloudelliset pakotteet aiheuttavat vain vieläkin laajempaa tuhoa kuin Irakissa.
EnglishCombined troops of the European Union should only be used for crisis management.
Euroopan unionin yhteisiä joukkoja tulisi käyttää vain kriisinhallintatehtäviin.
EnglishThe structural imbalances which the crisis has only exacerbated go beyond debts.
Kriisin pahentama rakenteellinen epätasapaino ulottuu muuallekin kuin velkoihin.
EnglishIt must only be possible to take on extra staff in specifically justified cases.
Henkilöstön lisääminen on sallittua ainoastaan hyvin perustelluissa tapauksissa.
EnglishThis 1% is only one-fortieth of the total expenditure within the European Union.
Tämä yksi prosentti on vain neljäskymmenesosa Euroopan unionin kokonaismenoista.
EnglishWe would not only support you in doing so but would also encourage you to do so.
Emme halua ainoastaan tukea teitä siinä vaan myös rohkaista teitä tekemään niin.
EnglishWe can only maintain a competitive edge if our workforce has the right training.
Voimme säilyttää kilpailuedun vain, jos työvoimallamme on oikeanlainen koulutus.
EnglishThe compromise proposal would make this possible only for the new Member States.
Kompromissiehdotuksen mukaan tämä olisi mahdollista vain uusille jäsenvaltioille.
EnglishOf course, we have a number of problems, but they do not only concern the market.
Toki meillä on lukuisia ongelmia, mutta ne eivät kosketa pelkästään markkinoita.
EnglishOur policy will only find acceptance among fishermen if the conditions are fair.
Kalastajat hyväksyvät politiikkamme vain, jos edellytykset ovat oikeudenmukaiset.
EnglishHowever its government currently only has enough money to man around 90 of them.
Slovenian hallituksella ei kuitenkaan ole varaa ylläpitää niistä kuin noin 90:ää.
EnglishIn this way only can France recover the moral and cultural leadership of Europe.
Ainoastaan siten Ranskasta voi tulla Euroopan moraalinen ja kulttuurinen johtaja.
EnglishNot only does this give rise to an image problem, but also wastes time and money.
Tämä ei vahingoita ainoastaan julkista kuvaa, vaan on myös rahan- ja ajanhukkaa.
EnglishThey only address the needs of companies, and not the needs of their employees.
Huolehditaan vain yritysten tarpeista, mutta ei niiden työntekijöiden tarpeista.
EnglishWe expect far more, not only as the European left, but also as European citizens.
Odotamme paljon enemmän paitsi Euroopan vasemmistona myös Euroopan kansalaisina.
EnglishThere are only a few helicopters available to save tens of thousands of victims.
Kymmenientuhansien uhrien pelastamiseksi saatavilla on vain vähän helikoptereita.
EnglishThat is the only way of achieving a parliament with an enduring public profile.
Vain siten saamme kestävän parlamentin, johon kansalaiset suhtautuvat vakavasti.
EnglishSince its independence in 1958, Guinea has only ever known dictatorial regimes.
Guinealla on sen itsenäistyttyä vuonna 1958 ollut pelkkiä diktatuurihallituksia.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "only":

only