"to meet" - Suomenkielinen käännös

EN

"to meet" suomeksi

EN to meet
volume_up
[met|met] {verbi}

It is ministers we want to meet when we go to the codecision meetings.
Kun osallistumme yhteispäätöskokouksiin, haluamme tavata siellä ministereitä.
The Quartet is scheduled to meet on 20 September in order to relaunch the road map.
Kvartetin on määrä tavata 20. syyskuuta etenemissuunnitelman noudattamisen jatkamiseksi.
National parliaments should meet in COSAC and formally adopt the working programme.
Kansallisten parlamenttien pitäisi tavata COSACissa ja hyväksyä virallisesti työohjelma.
The strength to meet these challenges – our strength – lies solely in our Union.
Voima kohdata kyseiset haasteet, meidän voimamme, on yksinomaan unionissa.
Europe needs flexibility to move forward and meet the challenges of globalisation.
Euroopan unioni tarvitsee joustavuutta voidakseen edistyä ja kohdata globalisaation haasteet.
We wish to meet each other in full view and not as shadowy figures.
Me haluamme kohdata toisemme julkisuuden valossa emmekä astua esiin ainoastaan tummina varjoina.
to meet

Esimerkkejä "to meet"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishIf they meet the criteria, they can certainly help to ease the load temporarily.
Jos ne täyttävät vaatimukset, ne voivat todellakin auttaa tilapäisessä tarpeessa.
EnglishIn order to actually join, such a candidate must meet the Copenhagen criteria.
Päästäkseen EU:n jäseneksi ehdokasvaltion tulee täyttää Kööpenhaminan kriteerit.
EnglishThe ten new countries have to meet the new criteria, and so do the Commissioners.
Kymmenen uuden valtion ja komission jäsenen on noudatettava uusia vaatimuksia.
EnglishI am concerned that, when they meet, the ministers too will make it still worse.
Pelkään, että ministeritkin muuttavat tavatessaan ehdotusta entistäkin huonommaksi.
EnglishIt is therefore important to update the rules in force to meet our objectives.
Siksi onkin tärkeää, että nykyiset säännöt muutetaan tavoitteidemme mukaisiksi.
EnglishWe know that we will not meet our current targets because they are not binding.
Tiedämme, ettemme saavuta nykyisiä tavoitteitamme, koska ne eivät ole sitovia.
EnglishSuch a policy would meet with the fierce opposition of the Christian Democrats!
Tällainen politiikka kohtaisi kristillisdemokraattien raivokkaan vastustuksen!
EnglishTo meet those standards, I want to give you some assurances and clarifications.
Näiden vaatimusten täyttämiseksi haluan luvata ja selventää teille muutaman asian.
EnglishWe also all want to meet the ambitious climate targets that we have set ourselves.
PSE-ryhmä haluaa myös saavuttaa asettamamme kunnianhimoiset ilmastotavoitteet.
EnglishThe necessary measures will be taken to be able to meet the deadline of 3 December.
Neuvosto ryhtyy tarvittaviin toimiin päivämäärän 3. joulukuuta saavuttamiseksi.
EnglishThat will determine how the Union acquits itself to meet the challenges ahead.
Työmme ratkaisee, miten unioni onnistuu vastaamaan edessä oleviin haasteisiin.
EnglishI'm not here to encourage you to give money to the next panhandler you meet.
En ole täällä rohkaisemassa antamaan rahaa seuraavaksi tapaamallenne pyytäjälle.
EnglishThe European Union's agricultural products already meet high quality standards.
Euroopan unionin maataloustuotteet täyttävät jo nyt korkeat laatuvaatimukset.
EnglishWe now have an opportunity to show the wider world that we will meet those targets.
Meillä on nyt tilaisuus osoittaa koko maailmalle, että saavutamme nämä tavoitteet.
EnglishThis step is vital, in order to meet global challenges in the field of defence.
Tämä on elintärkeä askel puolustusalan maailmanlaajuisiin haasteisiin vastaamiseksi.
EnglishIt has done nothing to meet the needs of the people or ensure their safety.
Kansalaisten tarpeista ja turvallisuudesta ei missään vaiheessa ole huolehdittu.
EnglishFor let us be clear about this: China does not meet one single democratic criterion.
Sillä sanoakseni asian selvemmin: Kiina ei läpäise yhtäkään demokratian testiä.
EnglishSecondly, an agenda such as this creates expectations which we need to meet.
Toiseksi tällainen toimintasuunnitelma luo odotuksia, jotka meidän on täytettävä.
EnglishIf we keep this in mind at all times, we will be able to meet their expectations.
Jos pidämme tämän koko ajan mielessämme, voimme vastata heidän toiveisiinsa.
EnglishIt has to use the auxiliary substances needed to meet the demands of consumers.
Sen on käytettävä lisäaineita, jotta se voi täyttää kuluttajien vaatimukset.