EN to loosen
volume_up
[loosened|loosened] {verbi}

to loosen (myös: to slacken)
We should not loosen the rules against unfair trade, but rather enforce them.
Epäreilun kaupan vastaisia sääntöjä ei pitäisi löyhentää vaan ne olisi pantava täytäntöön.
We want to strengthen the European Parliament, to support the independence of its Members and to loosen the bonds committing them to the pursuit of purely national interests.
Haluamme vahvistaa Euroopan parlamenttia, tukea sen jäsenten itsenäisyyttä ja löyhentää niitä siteitä, jotka velvoittavat puhtaasti kansallisten etujen tavoittelemiseen.

Esimerkkejä "to loosen"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishWe cannot loosen the certain, stable and clear framework that is being established.
Emme voi höllentää parhaillaan laadittavaa varmaa, vakaata ja selkeää kehystä.
EnglishWhat are we going to do to loosen the IMF's vice-like grip on Mr Lula?
Miten voimme saada IMF:n höllentämään raudanlujaa otettaan Lula da Silvasta?
EnglishThe same applies in Kosovo; we cannot wait for the Americans to loosen this knot for us.
Sama koskee Kosovoa. Emme voi odottaa amerikkalaisten purkavan tämän solmun puolestamme.
EnglishThat will enable enlargement to strengthen rather than loosen the links in the Community.
Tämä mahdollistaa sen, että laajentumisen myötä yhteisön siteitä voidaan lujittaa eikä heikentää.
EnglishAs Mr Simpson said before: if we now loosen the string, the entire package will unravel and collapse, which would be a bad outcome.
Kollega Simpson sanoi tämän jo: jos irrotamme narun nyt, koko paketti hajoaa, ja silloin tulos on huono.
EnglishIt is firstly essential to loosen the stranglehold of the stability pact so that internal demand, the foundation of a healthy economy, can be consolidated.
Vakaussopimuksen kehystä on ensiksi vahvistettava terveen talouden perustana olevan sisäisen kysynnän lujittamiseksi.
EnglishIt certainly did nothing to loosen the grip on power enjoyed by Europe's last self-isolating dictator, President Alexander Lukashenko.
Se ei ainakaan millään tavoin vähentänyt Euroopan viimeisen eristäytymispolitiikkaa harjoittavan diktaattorin, presidentti Alexander Lukašenkan, valtaa.
EnglishI hope that all the institutions have drawn the correct conclusions from the financial, economic and social crisis that is slow to loosen its grip on us.
Toivon kaikkien toimielinten kykenevän vetämään rahoitus-, talous- ja sosiaalikriisistä oikeat johtopäätökset, joiden mukaan on irrottava sen otteesta.
EnglishTo loosen the supply of much-needed credit, the EIB lent EUR 1 billion to SMEs in 2008, an increase of 60% compared to 2007.
Helpottaakseen kipeästi kaivatun luoton saatavuutta Euroopan investointipankki lainasi pk-yrityksille vuonna 2008 miljardi euroa, jossa kasvua oli 60 prosenttia vuoteen 2007 verrattuna.
EnglishBut, if we slacken deadlines, if we loosen the agenda, if we are laborious, it will be thought we are either not serious or not efficient.
Jos kuitenkin annamme periksi määräajoista, jos annamme periksi ohjelmasta, jos olemme ahkeria, ajatellaan, että joko emme ole vakavissamme tai sitten emme ole tehokkaita.
EnglishSecondly, the EU needs to loosen its state aid prohibitions so that things like modest industrial derating might help keep our manufacturing afloat.
Toiseksi EU:n on höllennettävä valtiontukia koskevia kieltojaan, jotta teollisuuden kohtuullisten verohelpotusten kaltaisilla toimilla voidaan auttaa tuotantoamme selviytymään.
EnglishThe currency alone cannot loosen the binds that today still torment European society and have not yet allowed political union to get under way.
Valuutta yksin ei tosiaan voi koskaan avata solmuja, joiden kahleissa eurooppalainen yhteiskunta vielä nykyäänkin on ja jotka eivät ole vielä sallineet poliittisen unionin luomista.
EnglishIt ratifies your initiatives, it begs the Central Bank in a roundabout manner to loosen ever so slightly the stranglehold of the Maastricht criteria, but it does not decide a thing.
Siinä ratifioidaan aloitteenne ja pyydetään keskuspankkia kautta rantain löysäämään hiukan Maastrichtin edellytysten puristusta, mutta siinä ei päätetä yhtään mitään.
EnglishTo loosen this stranglehold we must introduce a genuine system to defend European trade while at the same time lightening the burden of the public sector, especially social systems.
Tämän piinan lievittämiseksi olisi ryhdyttävä todelliseen Euroopan kaupalliseen puolustamiseen keventämällä samalla julkisen sektorin alaa ja varsinkin sosiaaliturvajärjestelmiä.