"legal document" - Suomenkielinen käännös

EN

"legal document" suomeksi

EN legal document
volume_up
{substantiivi}

legal document
Secondly, we must amend the common position, which is not a sound legal document.
Toiseksi meidän on tarkistettava yhteistä kantaa, joka ei ole hyvä oikeudellinen asiakirja.
In conjunction with adoption of the new reform treaty, the Charter will be a binding legal document ranking equally with the treaties.
Uudistussopimuksen hyväksymisen yhteydessä perusoikeuskirjasta tulee sitova oikeudellinen asiakirja, joka on yhdenvertainen perussopimusten kanssa.
An English legal document cannot be recognised in France as if it were a French public document, for instance, because it does not have the same characteristics.
Englantilainen oikeudellinen asiakirja ei voi saada esimerkiksi Ranskassa samanlaista tunnustusta kuin ranskalainen julkinen asiakirja, koska sillä ei ole samoja ominaisuuksia.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "legal document":

legal document

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "legal document" suomeksi

legal adjektiivi
document substantiivi
to document verbi

Esimerkkejä "legal document"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishSuch a legal document is certainly not available in the United Kingdom.
Tällaisia asiakirjoja ei todellakaan laadita Yhdistyneessä kuningaskunnassa.
EnglishThese can be only considered an expression of political will, not a valid legal document.
Niitä voidaan pitää vain poliittisen tahdon ilmentyminä, ei pätevänä oikeudellisena asiakirjana.
EnglishCan you show that you had legal authority over that document?
Voitteko osoittaa, että se on laillisesti teidän materiaalianne?
EnglishThis promise is now a part of the formal legal document and its quality has therefore appreciated.
Lupaus on osa muodollista menettelyä, ja sen arvo nousee.
EnglishThe effort of consolidating 27 diverse legal traditions in one document has perhaps been too audacious.
Olemme ehkä liian rohkeasti pyrkineet yhdistämään 27 erilaista oikeusperinnettä yhteen asiakirjaan.
EnglishI mean the very legal nature of this document.
Tarkoitan nimenomaan tämän asiakirjan lainsäädännöllistä luonnetta.
EnglishSince the Television Directive is being tabled for first reading, it is not yet a final legal document.
Koska televisiodirektiivi on nyt ensimmäisessä käsittelyssä, se ei ole vielä lopullinen laillinen asiakirja.
EnglishIt concerns a political statement which although I fully endorse it, does not fit in a legal document.
Tässä on kysymys poliittisesta julistuksesta, jonka tosiaankin hyväksyn täysin mutta joka ei sovi lakitekstiin.
EnglishSince then, the Council and the Commission have decided to add political declarations to complement the legal document.
Tämän jälkeen neuvosto ja komissio ovat päättäneet täydentää lainsäädäntöasiakirjaa poliittisilla julistuksilla.
EnglishThe document creates legal uncertainty.
Asiakirja luo oikeudellista epävarmuutta.
EnglishFinally, I should like to raise one very important issue, namely recognition by an EU Member State of a legal document.
Haluaisin lopuksi ottaa esille hyvin tärkeän asian, nimittäin sen, että eräs EU:n jäsenvaltio on tunnustanut erään oikeudellisen asiakirjan.
EnglishThe entry into force of the Treaty of Lisbon makes it necessary to introduce improvements in the legal framework regulating document access.
Lissabonin sopimuksen voimaantulon seurauksena asiakirjojen saamista tutustuttavaksi sääteleviä oikeudellisia puitteita on tarpeen kehittää.
EnglishThe Court ruled that, in order to define clearly the legal basis of a document, a reference must be made to the aims and the content of the document itself.
Tuomioistuin päätti, että asiakirjan oikeusperustan tarkka määrittely edellyttää kyseisen asiakirjan tavoitteen ja sisällön huomioon ottamista.
EnglishIf I were to nit-pick about some of the details, I would say that it is rather weak to use the phrase 'shall endeavour to do' in a legal document.
Jos minun pitäisi arvostella joitakin yksityiskohtia, toteaisin ilmaisun " tulee pyrkiä tekemään" olevan melko lievä laillisessa asiakirjassa esiintyväksi ilmaukseksi.
EnglishI have one comment on the legal base: in COM document 2000/444 the Commission also proposed adding a legal base for the statute to Article 191.
Vielä yksi asia oikeusperustasta: komissio ehdotti vielä asiakirjassa KOM (2000) 444, että 191 artiklaan liitetään oikeusperusta eurooppalaisten poliittisten puolueiden sääntöjä varten.
English. - (CS) On 23 June 2011, Parliament approved the proposal for a Consumer Rights Directive, replacing the previous four directives with one legal document.
kirjallinen. - (CS) Parlamentti hyväksyi 23. kesäkuuta 2011 ehdotuksen kuluttajansuojaa koskevaksi direktiiviksi, jolla aiemmin sovelletut neljä direktiiviä korvataan yhdellä säädöksellä.