"land" - Suomenkielinen käännös

EN

"land" suomeksi

volume_up
land {subst.}

EN land
volume_up
{substantiivi}

land (myös: country, dirt, earth, ground)
volume_up
maa {subst.}
To quote our national anthem, we are 'a land of mountains, a land of valleys'.
Olemme vuorten ja laaksojen maa, kuten kansallislaulussammekin mainitaan.
   Mr President, Zimbabwe is a land of tragedy and a land of tyranny.
   Arvoisa puhemies, Zimbabwe on tragedian ja tyrannian maa.
Almost a third of the land area of the globe is at risk of desertification.
Melkein kolmannes maapallon maa-alasta on vaarassa aavikoitua.
land (myös: area, domain, dominion)
volume_up
maa-alue {subst.}
The new area of land will not represent a defined ceiling, with penalties imposed for exceeding it as before.
Uusi maa-alue ei merkitse minkäänlaista ylärajaa, jonka ylittämisestä rangaistaisiin, niin kuin ennen.
For example, the extent of the land that the Lapps have traditionally used or been in possession of has to be clearly identified.
On esimerkiksi selvästi määritettävä perinteisesti saamelaisten käytössä oleva ja heille kuuluva maa-alue.

Esimerkkejä "land"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishSome countries, such as France, do not make land planning a political priority.
Jotkin maat, kuten Ranska, eivät pidä aluesuunnittelua poliittisena painopisteenä.
EnglishNeither will the occupation of the land of white farmers resolve the problems.
Valkoihoisten maanviljelijöiden maiden valloitus ei myöskään ratkaise ongelmia.
EnglishIts purpose is to proclaim the Koran and Sunna as the supreme law of the land.
Lisäartiklalla pyritään julistamaan koraani ja sunna maan ylimmäksi oikeudeksi.
EnglishLand management and planning must be the responsibility of each Member State;
kunkin jäsenvaltion on itse vastattava maankäytöstä ja maankäytön suunnittelusta
EnglishAs stated in the resolution, there needs to be investment in sustainable land use.
Kuten päätöslauselmassa todetaan, kestävään maankäyttöön kannattaa investoida.
EnglishThe aim is to avoid a major disturbance of production patterns and land values.
Tarkoituksena on välttää suuret vaikutukset tuotantomalleihin ja maan arvoon.
EnglishEU forests and other wooded land cover more than 42% of the EU's surface area.
Metsät ja muut puustoiset alueet kattavat yli 42 prosenttia EU:n pinta-alasta.
EnglishSeized by despair, they hijacked the aeroplane and forced it to land in Sudan.
Epätoivoissaan he kaappasivat koneen ja pakottivat sen laskeutumaan Sudaniin.
EnglishOur forebears worked the land not simply for survival, but also out of love for it.
Esi-isämme hyödynsivät maata sekä toimeentulon vuoksi että rakkaudesta siihen.
EnglishThis abandoned land could also be used from a renewable energy perspective.
Tätä hylättyä maata voitaisiin käyttää myös uusiutuvien energialähteiden osalta.
EnglishIn the Sudetenland agricultural land costs 10% of the price in neighbouring Germany.
Maanviljelysmaa maksaa Sudeettialueella 10 prosenttia naapurimaan Saksan hinnasta.
EnglishEmissions out in the middle of the Atlantic Ocean do not cause us problems on land.
Keskellä Atlantin valtamerta mereen joutuvat päästöt eivät aiheuta ongelmia maalla.
EnglishThe first refers to the option of transfer with or without the corresponding land.
Ensimmäinen kysymys koskee vapaaehtoista viitemäärien sitomista pinta-alaan.
EnglishLastly, emphasis must be placed on the role of hunting and fishing in land maintenance.
Lopuksi on painotettava metsästyksen ja kalastuksen roolia maan kunnossapidossa.
EnglishThe Internet is a meeting place, a forum for free information, a sort of common land.
Internet on kohtaamispaikka, vapaan tiedon foorumi, eräänlaista yhteisaluetta.
EnglishYou know that pasture land is also one of the economically marginalised areas.
Te tiedätte, että laidunmaakin kuuluu taloudellisesta tuesta riippuvaisiin alueisiin.
EnglishThe point is also that other mines associated with land mines must likewise be banned.
Kyse on myös siitä, että muutkin maamiinoihin yhdistettävät miinat on kiellettävä.
EnglishIn that connection, land is still to lie fallow or be set aside on a rotating basis.
Viljelymaa on edelleen kesannoitava tai poistettava viljelykäytöstä vuoroviljelyssä.
EnglishIn almost a quarter of agricultural land, they are even well above the limit value.
Lähes neljäsosalla alueesta pitoisuus on jopa selvästi ohjearvoa korkeampi.
EnglishOnly 3% of arable land in the EU is used in the production of protein crops.
Vain kolme prosenttia unionin peltomaasta käytetään valkuaiskasvituotantoon.