EN

interconnection {substantiivi}

volume_up
This focus aims to accelerate European Union action in three key areas: governance, interconnection and equity.
Tavoitteena on vauhdittaa Euroopan unionin toimintaa kolmella keskeisellä alalla, jotka ovat hallinto, keskinäinen yhteys ja oikeudenmukaisuus.
So Fair Trade is particular and specific, the Millennium Development Goals are general and wide-ranging; but there is a clear interconnection between the two.
Reilu kauppa on siten erityistä ja yksityiskohtaista, vuosituhannen kehitystavoitteet taas yleisiä ja laaja-alaisia, mutta näiden kahden välillä on selvä yhteys.
Fifth, the road connection between Germany and Denmark via Fehmarn according to the Oresund model, which will improve interconnection between the Nordic countries and the rest of the continent.
Viidenneksi on kiinteä yhteys Saksan ja Tanskan välillä Fehmarnin kautta Juutinrauman mallin mukaan; näin parannetaan Pohjoismaiden yhteenliittämistä muuhun mantereeseen.

Esimerkkejä "interconnection"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe lion's share of this package actually goes to this much needed interconnection.
Leijonanosa tästä paketista käytetäänkin hyvin tarpeelliseen yhteenliittämiseen.
EnglishThe second type is physical interconnection with the European Union, using cables.
Toinen koskee fyysistä yhteenliitäntää Euroopan unioniin kaapeleiden välityksellä.
EnglishThere are problems with interconnection and with other market accesses, charges, etc.
Yhteenkytkettävyydessä on vaikeuksia, samoin markkinoille pääsyssä, maksuissa jne.
EnglishThis requires a greater degree of integration and interconnection of the energy market.
Se edellyttää energiamarkkinoiden tiiviimpää yhdentymistä ja yhteenliittämistä.
EnglishI shall personally ensure via the interconnection that it also happens.
Tulen huolehtimaan henkilökohtaisesti väliyhteyksien kautta, että asia järjestyy.
EnglishThe interconnection of existing networks poses both material and legal problems.
Nykyisten verkkojen yhteentoimivuus aiheuttaa sekä rahallisia että oikeudellisia ongelmia.
EnglishThat is why I am saying that regulation is as important as interconnection.
Tästä syystä totean, että sääntely on yhtä tärkeää kuin yhteenliittäminen.
EnglishThe Agency has the opportunity to help to achieve real interconnection.
Virastolla on tilaisuus edistää osaltaan todellisen yhteenliitännän luomista.
EnglishCommissioner, your diagnosis of a lack of interconnection could not be more accurate.
Hyvä komission jäsen, arvionne yhteenliitäntöjen puutteesta ei voisi olla täsmällisempi.
EnglishThat will help us raise the level of mutual understanding and interconnection.
Tämä auttaa meitä lisäämään yhteisymmärrystä ja keskinäistä yhteyttä.
EnglishClearly the way forward for an energy market such as the Irish one is through interconnection.
Avain Irlannin kaltaisten energiamarkkinoiden kehittämiseen on yhteenliittäminen.
EnglishInterconnection is not just developed by one Member State: you need at least two for this.
Yksi jäsenvaltio ei voi vain kehittää yhteyttä, sillä siihen tarvitaan vähintään kaksi.
EnglishAre the large-scale proposals for the interconnection of European hydrological networks good?
Ovatko laajamittaiset ehdotukset Euroopan vesihuoltoverkostojen yhteenliittämisestä hyviä?
EnglishAn internal energy market needs better interconnection between national power networks.
Energia-alan sisämarkkinat edellyttävät kansallisten sähköverkkojen parempaa yhteen liittämistä.
EnglishThe level of interconnection is already 20% in some countries, however.
Osalla maista yhteenliityntäaste on jo nyt 20 prosentin tasolla.
EnglishI explained that any interconnection with the Baltic as a whole helps my country as well.
Selvitin, että mikä tahansa yhteenliitäntä Baltian maiden välillä auttaa myös yleisesti kotimaatani.
EnglishWhen we speak about a competitive market, again interconnection is an absolute necessity.
Jäsenvaltioiden väliset yhteydet ovat välttämättömyys, kun puhutaan kilpailukykyisistä markkinoista.
EnglishImagine my amazement: the optimum interconnection is lacking at the German border.
Kuvitelkaa, miten hämmästynyt olin seuraavasta asiasta: Saksan rajalla ei ole parhainta mahdollista yhteyttä.
EnglishLast but not least, there is definitely the issue of interconnection.
Lopuksi on otettava esille yhteenliitäntöjä koskeva kysymys.
EnglishSo we addressed as a matter of urgency the electricity grids and interconnection between member countries.
Keskityimme siis kiireellisesti sähköverkkoihin ja jäsenvaltioiden välisiin liitäntöihin.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "interconnection":

interconnection