"to instigate" - Suomenkielinen käännös

EN

"to instigate" suomeksi

EN to instigate
volume_up
[instigated|instigated] {verbi}

That could instigate economic development in the north of Kosovo.
Tämä voisi käynnistää Kosovon pohjoisosan talouskasvun.
I feel it is important and I undertake on behalf of the People's Party to instigate this during 2008.
Tämä on mielestäni tärkeää, ja aion itse käynnistää kansanpuolueen puolesta tämän työn vuonna 2008.
In fact, we could also instigate measures quicker through this kind of agreement than through what would otherwise have been the case.
Itse asiassa tällaisen sopimuksen avulla voisimme myös käynnistää toimenpiteitä nopeammin kuin muuten olisi ollut mahdollista.
to instigate (myös: to initiate, to institute)

Esimerkkejä "to instigate"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishWe never instigate, condone or otherwise support others using it.
Emme ikinä yllytä siihen, suvaitse sitä tai tue muita mitenkään sen harjoittamisessa.
EnglishBut the same applies to those who instigate or cooperate with terrorists.
Uhka ovat myös ne, jotka yllyttävät tai avustavat terroristeja.
EnglishUnfortunately, I did not find any parties to instigate social dialogue either in Europe or in Canada.
En ole valitettavasti löytänyt keskustelukumppaneita, en Euroopasta enkä Kanadasta.
EnglishI wonder what measures they will instigate.
Olen erittäin kiinnostunut tietämään, millaisiin toimiin ne aikovat ryhtyä.
EnglishAs the last speaker mentioned, we could in fact instigate a SOLVIT Day here in Parliament.
Kuten viimeisin puhuja mainitsi, voisimme itse asiassa ottaa täällä parlamentissa käyttöön SOLVIT-päivän.
EnglishThere is therefore no reason to instigate a pre-emptive war.
Ennalta ehkäisevän sodan aloittamiseen ei siis ole mitään syytä.
EnglishI wonder who in fact will instigate an investigation.
Ihmettelen, kuka oikeastaan päättää silloin tutkimusten aloittamisesta.
EnglishWe think that the prosecutor should have a natural right to decide whether or not to instigate a prosecution.
Mielestämme syyttäjällä pitää olla itsestään selvä oikeus päättää syytteen nostamisesta.
EnglishThis report called on the Commission to instigate legislative initiatives to combat wage inequality.
Mietinnössä kehotettiin komissiota tekemään lainsäädäntöaloitteita palkkaepätasa-arvon torjumiseksi.
EnglishIt is unacceptable that many extremist groups use the Internet to instigate hatred and xenophobia.
Ei voida hyväksyä sitä, että monet ääriryhmät käyttävät internetiä vihan ja muukalaisvihan lietsomiseen.
EnglishIn other words, you can instigate fear in immigrants, instead of primarily integrating them.
Toisin sanoen lietsotte maahanmuuttajien pelkoa sen sijaan, että pyrkisitte ensisijaisesti kotouttamaan heidät.
EnglishSecondly, to instigate a dialogue with the prisoners so as to clarify exactly what they want.
Toiseksi, vankien kanssa on saatava aikaan vuoropuhelu, jotta voidaan selvittää, mitä kaikkea he oikein haluavat.
EnglishThe threats to our lifestyle are forcing us to instigate a genuine revolution in transport culture.
Elämäntapaamme kohdistuvat uhat pakottavat meidät käynnistämään todellisen liikennekulttuurin vallankumouksen.
EnglishIt would seem to be essential to instigate direct coordination of Member States' tax systems within the internal market.
Olisi tärkeää kehittää sisämarkkinoilla jäsenvaltioiden verojärjestelmien suoraa koordinointia.
EnglishThe agreement at the EU summit last week is not strong enough to instigate a new, sustainably-oriented economy.
Viime viikon EU:n huippukokouksessa aikaansaatu sopimus ei ole tarpeeksi vahva saamaan aikaan uutta, kestävää taloutta.
EnglishI wish to make it clear that Parliament cannot put up with this situation and that we must instigate change immediately.
Haluan tehdä selväksi, ettei parlamentti siedä tätä tilannetta ja että meidän on välittömästi pyrittävä muuttamaan se.
EnglishHe said Serbia did not encourage or instigate it, but he did not actually use the word 'condemn', which was disappointing.
Hän sanoi, että Serbia ei kannustanut tai yllyttänyt siihen, mutta hän ei varsinaisesti käyttänyt sanaa ”tuomita”, mikä oli pettymys.
EnglishThis is based on the acknowledgement that some terrorists use the Internet to instigate terrorism, and that we must stop them.
Se perustuu sen tunnustamiselle, että jotkut terroristit käyttävät Internetiä terrorismiin yllyttämiseksi ja että meidän on pysäytettävä heidät.
EnglishSecondly, it is a bit rich to reproach a parliamentary report when Member States refused to instigate police or judicial inquiries.
Toiseksi on melko naurettavaa moittia parlamentin mietintöä, kun jäsenvaltiot kieltäytyivät käynnistämästä oikeudellista tutkintaa tai poliisitutkintaa.
EnglishWe would also suggest that the Commission instigate research into the implications of ultra-fine particle emissions from gasoline diesel injection engines.
Ehdotamme myös, että komissio ryhtyisi tutkimaan GDI- eli polttoaineen suoraruiskutusmoottoreiden pienhiukkaspäästöjen seurauksia.