EN

independent {adjektiivi}

volume_up
In order to be independent, this foundation must also be financially independent.
Riippumattomuuden takaamiseksi säätiön olisi oltava myös taloudellisesti riippumaton.
We wanted an independent Central Bank; we have an independent Central Bank.
Me halusimme riippumattoman keskuspankin ja meillä on riippumaton keskuspankki.
An independent foreign policy is essential for maintaining national sovereignty.
Riippumaton ulkopolitiikka on olennaista kansallisen itsemääräämisoikeuden säilyttämiselle.
movement of capital, the independent economic policies of sovereign national
suvereenien kansallisvaltioiden itsenäinen talouspolitiikka sekä
Priority attention will also be paid to independent living in the community.
Myös itsenäinen yhteisöasuminen on konferenssin ensisijaisena aiheena.
Finally, they aspire to the proclamation of a true and genuine independent State.
Toisin sanoen heidän pyrkimyksenään on todellinen ja aito itsenäinen valtio.
A free and independent media is also a vital prerequisite of civil society.
Vapaa ja riippumaton media on myös kansalaisyhteiskunnan välttämätön elinehto.
A free, independent and diverse mass media is a fundamental right.
Vapaa, riippumaton ja monipuolinen joukkotiedotus on perusoikeus.
Austria is a free, independent and sovereign country.
Itävalta on vapaa, riippumaton ja täysivaltainen kansakunta.

Esimerkkejä "independent"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI think we should respect our institutions, namely the independent institutions.
Meidän on mielestäni kunnioitettava - nimenomaan riippumattomia - toimielimiämme.
EnglishThat is why it is very important to ensure that impact studies are independent.
Sen vuoksi on tärkeää varmistaa, että vaikutuksenarvioinnit ovat riippumattomia.
EnglishYet, how many independent Members are there in this Chamber, ladies and gentlemen?
Hyvät kollegat, kuinkahan monta sitoutumatonta jäsentä parlamentissa lopulta on?
EnglishIn this model, the Council no longer fulfils an independent, decision-making role.
Tässä mallissa neuvostolla ei enää ole mitään itsenäistä päätöksentekotehtävää.
EnglishOne clear objective, as I said, is that these two policies should be independent.
Kuten sanoin, yksi selkeä tavoite on näiden kahden politiikan riippumattomuus.
EnglishTell us once and for all, is Kosovo a Serbian province or an independent state?
Voitteko vihdoinkin sanoa, onko Kosovo Serbian maakunta vai itsenäinen valtio?
EnglishComprehensive, independent and transparent stress tests must begin immediately.
Kattavat, riippumattomat ja avoimet stressitestit on aloitettava välittömästi.
EnglishIs it not America that prevents us from developing an independent foreign policy?
Eikö juuri Yhdysvallat estä meitä kehittämästä riippumatonta ulkopolitiikkaa?
EnglishI am in favour of a system in which independent ex post audits are the rule.
Kannatan kyllä järjestelmää, jossa riippumaton jälkikäteistarkastus on sääntönä.
EnglishI therefore welcome the fact that you wish to carry out an independent review.
Olenkin tyytyväinen siihen, että haluatte toteuttaa riippumattoman arvioinnin.
EnglishWe support the idea of a European Prosecution Office and its being independent.
Mitä tulee eurooppalaisen yleisen syyttäjän riippumattomuuteen, me kannatamme sitä.
EnglishSome speakers have mentioned the fact that the authorities should be independent.
Jotkut puhujat ovat maininneet sen, että viranomaisten pitäisi olla riippumattomia.
EnglishIn addition, an independent National Commission of Human Rights is being set up.
Lisäksi maassa ollaan perustamassa riippumatonta kansallista ihmisoikeustoimikuntaa.
EnglishYet, according to independent observers, there is little evidence of this happening.
Riippumattomien tarkkailijoiden mukaan on vähän todisteita, että näin toimitaan.
EnglishI am therefore in favour of paragraph 8, but against an independent supervisory body.
Kannatan tämän vuoksi 8 kappaletta mutta vastustan riippumatonta valvontaelintä.
EnglishA special police task force and the independent Melo Commission were set up.
Tämän johdosta perustettiin poliisin erikoisryhmä ja riippumaton Melon komitea.
EnglishThe European Union needs an independent policy from the US and from Russia.
Euroopan unionin politiikan on oltava riippumatonta Yhdysvalloista ja Venäjästä.
EnglishIt must also develop an independent judiciary and discourage ethnic cleansing.
Sen on myös kehitettävä riippumaton oikeuslaitos ja estettävä etniset puhdistukset.
EnglishFinally, they aspire to the proclamation of a true and genuine independent State.
Toisin sanoen heidän pyrkimyksenään on todellinen ja aito itsenäinen valtio.
EnglishThe survey should be undertaken by an independent study group or consultant.
Selvitys tulisi antaa puolueettoman tutkimuslaitoksen tai konsultin tehtäväksi.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "independent":

independent
independence
independently
English
Independence Day