EN to increase
volume_up
[increased|increased] {verbi}

Organic farming provides an opportunity for farmers to increase their income.
Luonnonmukainen maatalous antaa maanviljelijöille mahdollisuuden lisätä tulojaan.
I welcome the commitment to increase information in cigarette labelling.
Suhtaudun myönteisesti sitoumukseen lisätä tietoja tupakkatuotteiden merkinnöissä.
The company's aim is to increase the profitability of State procurement.
Yhtiön tavoitteena on lisätä tuottavuutta valtion hankintatoimeen.
With no such ex-ante control, the risks of irregularity and fraud will increase.
Jos tällainen etukäteisvalvonta puuttuu, kasvaa väärinkäytösten ja petosten riski.
This format provides the best audio quality; however, the file size might increase.
Tämä muoto tarjoaa parhaan äänenlaadun, vaikkakin tiedoston koko saattaa kasvaa.
This competition will increase even further once oil exports increase to their full potential.
Tämä kilpailu lisääntyy edelleen sitten, kun öljynvienti kasvaa täyteen mittaansa.
They increase the chances of securing a job and increase selfconfidence.
Se parantaa työnsaantimahdollisuuksia ja kasvattaa lisäksi itseluottamusta.
All it will do is increase sales by American multinationals.
Se kasvattaa ainoastaan yhdysvaltalaisten monikansallisten yhtiöiden myyntilukuja.
The Commission wants to increase its power at the expense of political decision-makers.
Komissio haluaa kasvattaa valtaansa poliittisten päätöksentekijöiden kustannuksella.
Furthermore, attacks might increase in frequency when the punishment is milder.
Hyökkäykset voivat sitä paitsi lisääntyä, kun rangaistukset ovat lievempiä.
To the shame of the EU and the Member States this trade is allowed to continue and, indeed, increase.
EU:n ja jäsenvaltioiden häpeäksi ihmiskaupan annetaan jatkua ja vielä lisääntyä.
Furthermore, an increase in pricing power in market segments with low competition could materialise.
Hinnoitteluvoima saattaa myös lisääntyä markkinalohkoilla, joilla kilpailua on vähän.
While the default is 25 screens, you can increase or decrease the number of screen shots.
Oletusarvo on 25 näyttöruutukuvaa, mutta voit pienentää tai suurentaa arvoa.
From the keyboard you can increase or decrease the zoom value in 10% increments.
Voit myös suurentaa tai pienentää zoomausprosenttia näppäimistön avulla 10 prosenttia kerrallaan.
Use the arrows on the icon to increase or decrease the time delay.
Kuvakkeen nuolilla voit suurentaa tai pienentää aikaviivettä.
In his report, the rapporteur proposes that the diameters of individual coins should increase with their stated value.
Esittelijä ehdottaa mietinnössään, että yksittäisten kolikkojen halkaisijan tulee suurentua niiden nimellisarvojen nousevassa arvojärjestyksessä.
to increase (myös: to swell)
It will be unnecessary to increase the Parliament’s budget unless there are genuine reasons for doing so.
Parlamentin budjettia on tarpeetonta paisuttaa, ellei siihen ole todellisia syitä.
But our opposition to a constantly increasing budget is firm, and therefore we have chosen to vote against the report in the final vote.
Vastustamme kuitenkin jyrkästi talousarvion jatkuvaa paisuttamista ja olemme päättäneet siksi äänestää mietintöä vastaan lopullisessa äänestyksessä.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "crease":

crease

Esimerkkejä "to increase"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishWe voted against an increase in personnel there because we are being consistent.
Äänestimme sen osalta henkilöstön lisäystä vastaan, koska olemme johdonmukaisia.
EnglishAfrica is a case in point, for poverty there even appears to be on the increase.
Afrikka on osuva esimerkki, sillä köyhyys tuntuu suorastaan lisääntyvän siellä.
EnglishJob uncertainty is, of course, accompanied by an increase in cases of bullying.
Työpaikkojen epävarmuuteen liittyy luonnollisesti myös kiusaamistapausten kasvu.
EnglishThe Lisbon Strategy calls on the European Union to increase its competitiveness.
Lissabonin strategia edellyttää Euroopan unionilta kilpailukyvyn lisääntymistä.
EnglishDemand for services provided by regions and individuals will certainly increase.
Kuitenkin alueellisten ja henkilökohtaisten palvelujen kysyntä tulee kasvamaan.
EnglishFirstly, we need to increase the financial assistance earmarked for that policy.
Meidän on ensinnäkin myönnettävä kyseiseen politiikkaan aiempaa enemmän varoja.
EnglishIn future, improved transport systems will increase the mobility of these people.
Parannetut liikennejärjestelmät lisäävät tulevaisuudessa vammaisten liikkuvuutta.
EnglishThe increase in debt would be stable and therefore defensible in the long term.
Velan kasvu säilyisi vakaana ja näin ollen hyväksyttävänä pitkällä aikavälillä.
EnglishOur second action must be to increase Europe's use of alternative forms of energy.
Toiseksi meidän on lisättävä vaihtoehtoisten energiamuotojen käyttöä Euroopassa.
EnglishWe believe these proposals will increase market transparency and limit the risks.
Uskomme, että ehdotukset lisäävät markkinoiden avoimuutta ja rajoittavat riskejä.
EnglishInequalities have continued to increase there as they have in our own countries.
Eriarvoisuus on lisääntynyt jatkuvasti niin kolmannessa maailmassa kuin meilläkin.
EnglishIt would be most welcome if the banks voluntarily agreed to increase the amount.
Pankkien vapaaehtoisesti tekemä korotus olisi hyvin tervetullut ja toivottava.
EnglishOf course we must increase the efficiency and safety of these energy sources.
Näiden energialähteiden tehokkuutta ja turvallisuutta on tietenkin parannettava.
EnglishPublic confidence, which is very much needed, will also increase as a result.
Samalla lisääntyy myös kansalaisten luottamus, ja sille meillä on kyllä käyttöä.
EnglishIn the coming years, Chinese requirements alone will increase to unheard-of levels.
Tulevina vuosina pelkästään Kiinan tarpeet kasvavat ennenkuulumattoman suuriksi.
EnglishFinally, we have the increase of over 5 % in the budget for external measures.
Lopuksi talousarviota on paisutettu ulkoisten toimien osalta: korotusta on 5 %.
EnglishMeasures to increase energy efficiency will not become economically worthwhile.
Energiatehokkuuden lisäämistoimenpiteistä ei tule taloudellisesti kannattavia.
EnglishI hope this fruitful cooperation will continue and indeed increase in the future.
Toivon että tämä hedelmällinen yhteistyö jatkuu ja jopa lisääntyy tulevaisuudessa.
EnglishIn any case, the amendments you are proposing will produce an increase in charges.
Joka tapauksessa esitätte joitakin tarkistuksia, joissa kustannuksia nostetaan.
EnglishIt was not a large increase, but it was actually the first increase for many years.
Lisäys ei ollut suuri, mutta se oli itse asiassa ensimmäinen lisäys vuosikausiin.