EN to impress
volume_up
[impressed|impressed] {verbi}

That is why I would like to impress on the Commission the need to include technology transfer measures in rural development.
Siksi haluaisin tähdentää komissiolle, että maaseudun kehittämiseen on liitettävä tekniikan siirtoa koskevia toimenpiteitä.
You are thereby taking upon yourself a great responsibility, and I want, today, to again impress upon you what that responsibility is.
Otatte tämän vuoksi itsellenne suuren vastuun, ja haluan tänään jälleen kerran tähdentää teille sitä, mitä tämä vastuu tarkoittaa.
When we talk about the European Parliament's budget, what I also want to impress on my colleagues here is that we have to do away with the culture of ever more, ever more and never enough.
Kun puhumme Euroopan parlamentin talousarviosta, haluan tähdentää kollegoilleni myös sitä, että meidän on luovuttava tavasta, että haluamme aina vain lisää emmekä koskaan saa tarpeeksi.
Would the Commissioner impress upon the Romanian Government the continuing need to improve the provision of care for orphans?
Voisiko komission jäsen painottaa Romanian hallitukselle, että sen on edelleen parannettava orpojen hoidon tarjontaa?
This should be impressed on the Russian Government.
Tätä asiaa pitäisi painottaa Venäjän hallitukselle.
Certainly, the development of coastal populations living on fisheries is an area which we try to impress upon the States concerned and which should be given top priority.
Yritämme tietenkin myös vaikuttaa kalastuselinkeinoa harjoittavan rannikkoväestön kehitykseen asianomaisissa valtioissa, minkä pitäisikin olla keskeinen tavoite.
to impress (myös: to feel, to seem)
to impress
Here are nine fun ways to impress your friends and keep in touch while you're on the go.
Tässä on yhdeksän tapaa tehdä vaikutus ystäviisi ja olla yhteydessä tien päällä.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "press":

press

Esimerkkejä "to impress"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

English   Mr President, the Guellec report does not impress me, for three reasons.
   – Arvoisa puhemies, Guellecin mietintö ei tee minuun vaikutusta kolmesta syystä.
EnglishAnd the EU presidency is trying to impress that on the Albanian politicians.
EU: n puheenjohtajamaa yrittää tehdä tämän selväksi myös albanialaisille poliitikoille.
EnglishIt is not right that such statements can be distorted just to impress.
Ei ole myöskään mahdollista vääristellä sitä, mitä hän on vaikutelman vuoksi sanonut.
EnglishYes, we do that and we impress on our trading partners the need to correct this situation.
   Teemme näin ja saamme kauppakumppanimme vakuuttuneiksi tarpeesta korjata tilanne.
EnglishWe must therefore impress upon the government of Guinea-Bissau that those responsible must be found.
Siksi meidän on vaadittava Guinea-Bissaun hallitukselta, että syylliset on löydettävä.
EnglishOf course this is to impress upon India that it must make progress in resolving this matter.
Intian on tietenkin edistyttävä näiden asioiden selvittämisessä.
EnglishToday, I would very much like to impress on us all a sense of urgency.
Haluaisin nyt korostaa kaikille asian kiireellisyyttä.
EnglishI agree with the rapporteur that the report on women’s networks does not impress us very much.
Olen yhtä mieltä esittelijän kanssa siitä, ettei mietintö naisverkostoista tee kovinkaan suurta vaikutusta.
EnglishAll these issues impress on us the need for an end to this crisis, which has been going on for nearly 30 years.
Kaikki nämä asiat tekevät tämän lähes 30 vuotta jatkuneen kriisin lopettamisen erittäin tärkeäksi.
EnglishThis is something we can and must impress on Turkey in relation to its progress towards Europe.
Tämä on asia, jonka voimme ja joka meidän pitääkin sanoa Turkille, kun puhutaan Turkin suuntautumisesta Eurooppaan.
EnglishThat is a fact that the EU presidency is constantly trying to impress on both sides.
Se on tosiasia, jota EU: n puheenjohtajamaa on yrittänyt ponnekkaasti ja toistuvasti saada välitetyksi kummallekin osapuolelle.
English13:56 While he was there I tried to impress him, of course.
13:56 Yritin tietenkin tehdä häneen vaikutuksen.
EnglishThere are two things that we must impress on the Commission.
Komissiolle on tähdennettävä kahta asiaa.
EnglishSecondly, we must impress on the Commission the importance of ensuring that the budget delivers value for money.
Toiseksi komissiolle on tähdennettävä, että on tärkeää varmistaa, että talousarviossa saadaan rahoille vastinetta.
EnglishThat will really impress everyone in Kosovo.
Sepä vasta tekeekin vaikutuksen Kosovossa.
EnglishThat would not impress the dictator either.
Sekään ei tekisi vaikutusta diktaattoriin.
EnglishFinally, we should never forget that education is the core value that we need to impress on a country like Afghanistan.
Emme saisi koskaan unohtaa, että koulutus on keskeinen arvo, joka meidän on juurrutettava Afganistanin kaltaiseen maahan.
EnglishMany of you have helped me to impress upon the Member States the importance of this request to nominate more women.
Monet teistä ovat auttaneet minua tähdentämään jäsenvaltioille, miten tärkeää niiden olisi nimittää ehdokkaiksi enemmän naisia.
EnglishMadam President, I was just about to impress the Commissioner, Mr Fischler, but unfortunately, he is absent at the moment.
Arvoisa puhemies, halusin juuri tehdä vaikutuksen komission jäsen Fischleriin, mutta hän ei valitettavasti juuri nyt ole paikalla.
EnglishI should just like to impress upon you once more that this exercise should not be dealt with in a technical, bureaucratic or formalistic way.
Korostan vielä kerran teille, että tätä menettelyä ei saa hoitaa teknisellä, byrokraattisella ja kaavamaisella tavalla.