EN to impose
volume_up
[imposed|imposed] {verbi}

1. yleinen

If you are to impose these kinds of sanctions on Cuba, then impose them on China as well.
Jos haluatte määrätä tällaisia pakotteita Kuuballe, määrätkää ne myös Kiinalle.
So it would be dubious to set up or impose common standards in these areas.
Olisi siis arveluttavaa määrätä tai asettaa yhteisiä standardeja näille aloille.
The new instruments should not impose yet another set of new conditions.
Uusilla välineillä ei pitäisi määrätä pakolliseksi jälleen yhtä uutta säännöstöä.
It is not up to us to impose any conduct as far as that is concerned.
Meidän tehtävä ei ole säätää asiaa koskevia menettelytapoja.
It is easier to impose a directive than to create a network, not to mention the fact that it is also much cheaper.
On helpompaa säätää direktiivi kuin luoda verkko, ja se tulee lisäksi edullisemmaksi.
Until China is prepared to stop trading in arms, the EU should impose an arms embargo on the country.
EU:n pitäisi säätää Kiinaa koskeva aseidenvientikielto, kunnes Kiina on valmis lopettamaan asekaupan.
That being the case, Turkey should comply with our conditions and not impose its own.
Näin ollen Turkin pitäisi noudattaa meidän sääntöjämme eikä tyrkyttää omiaan.
Fundamentalists often try to impose acceptance of their views through legislation.
Fundamentalistit yrittävät usein tyrkyttää kantojensa hyväksymistä lainsäädännön kautta.
It was an attempt to impose upon the people of Europe something they did not want.
Eurooppalaisille on yritetty tyrkyttää jotakin, mitä he eivät halua.
to impose (myös: to obtrude, to impose on)
They are trying to impose their ideas about agricultural production and food on us.
Ne yrittävät tuputtaa meille käsityksiään maataloustuotannosta ja ruoasta.
We should not impose a particular view on religion in the Constitution.
Perustuslaissa ei pitäisi tuputtaa jotakin tiettyä näkemystä uskonnosta.
It would be absurd to impose our model on these women.
Olisi järjetöntä tuputtaa kehitysmaiden naisille omaa malliamme.
to impose

2. Painoala

Esimerkkejä "to impose"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishHowever, this directive does impose a limit on the maximum possible working time.
Tällä direktiivillä kuitenkin todella säädetään mahdollisesta enimmäistyöajasta.
EnglishThere are alternatives and the only way we will achieve them is to impose a ban.
Vaihtoehtoja on, ja ainoa keino niiden käyttöön ottamiseksi on asettaa kielto.
EnglishI do not wish to impose anything on anyone: I just want to assess possibilities.
En halua pakottaa ketään mihinkään: Haluan vain tarkastella mahdollisuuksia.
EnglishIt is not very appropriate to impose separate restrictions on refinery fuels.
Jalostamopolttoaineille ei ole tarkoituksenmukaista erikseen asettaa rajoituksia.
EnglishIt does not appear to have jurisdiction to impose the sanction in this specific case.
Toimivaltaa ei näytä olevan seuraamuksien määräämiseen tässä erityistapauksessa.
EnglishEuro 6 standardisation is right to impose additional requirements on engines.
Euro VI -normi on oikeassa määrätessään moottoreille täydentäviä vaatimuksia.
EnglishTurkey will not respect our culture, and will try to impose its own on us.
Turkki ei kunnioita kulttuuriamme, ja se yrittää saada meidät omaksumaan omansa.
EnglishThese, though, produce pollutants, and it is on these that we want to impose rules.
Nämäkin liikennemuodot kuitenkin tuottavat päästöjä, ja sitä me haluamme säännellä.
EnglishSome people say that this is a burden and a chore and that it will impose costs.
Jotkut sanovat, että ne ovat vaivalloisia ja hankalia ja aiheuttavat lisäkustannuksia.
EnglishWe shall have to fight to impose the ambitious conclusions arising from the report.
Meidän on taisteltava mietinnön kunnianhimoisten päätelmien toteuttamiseksi.
EnglishThe European Union must regain its influence and impose green diplomacy.
Euroopan unionin on koottava vaikutusvaltansa ja käytettävä vihreää diplomatiaa.
EnglishThere is another way, of course, and that is to impose exchange controls.
On luonnollisesti olemassa toinenkin keino, joka on kauppavalvonnan lisääminen.
EnglishLet us not impose limits on the people of Nepal’s ability to choose for themselves.
Meidän ei pidä asettaa rajoja Nepalin kansan kyvylle tehdä itse valintansa.
EnglishThirdly, if a solution is difficult to find, the management could impose penalties.
Kolmanneksi, jos on vaikeaa löytää ratkaisu, yrityksen johto voi käyttää seuraamuksia.
EnglishThe Commission, however, is trying to impose a system which has yet to be tried out.
Komissio kuitenkin pyrkii ottamaan käyttöön järjestelmän, jota ei ole vielä testattu.
EnglishThis is clearly a possibility, but we were not in a position to impose it.
On selvää, että tämä on avaus, mutta me emme olisi pystyneet esittämään sitä.
EnglishWhen the EU does impose sanctions they should be precise and well targeted.
Kun EU määrää pakotteista, niiden olisi oltava tarkat ja hyvin kohdennetut.
EnglishIt should also be possible for individual Member States to impose tighter rules.
Kuitenkin myös yksittäisten jäsenvaltioiden olisi pystyttävä laatimaan tiukempia sääntöjä.
EnglishThus I feel that in this situation it is obvious nobody can impose food.
Katson, että tässä tilanteessa kukaan ei tietenkään voi väkisin jakaa ruokaa.
EnglishThis does not impose disproportionate costs upon manufacturers. Far from it.
Siinä ei sälytetä suhteettomia kustannuksia valmistajille, kaukana siitä.