EN

to imply [implied|implied] {verbi}

volume_up
This would superficially imply that the situation in agriculture is fine.
Tämä tarkoittaa pintapuolisesti katsoen sitä, että maatalouden tilanne on hyvä.
This means that the start of negotiations with Turkey does not imply that everything is negotiable.
Tämä tarkoittaa, ettei neuvotteluiden aloittaminen Turkin kanssa edellytä sitä, että kaikesta voi neuvotella.
   Energy savings imply a reduction of energy; energy efficiency means doing more with less.
   Energian säästäminen tarkoittaa energiankäytön vähentämistä: energiatehokkuus tarkoittaa sitä, että vähemmällä energialla saadaan aikaan enemmän tuloksia.
It would be unfair to imply that this was simply a frolic of her own by Mrs Oomen-Ruijten.
Olisi epäoikeudenmukaista vihjata, että tämä oli vain Oomen-Ruijtenin kuje.
It is unfair to imply that our group is solely responsible for all the amendments.
On epäreilua vihjata, että meidän ryhmämme olisi yksin vastuussa kaikista tarkistuksista.
I do not want to imply that these are groups that are subject to targeted and conscious discrimination.
En halua vihjata, että näihin ryhmiin kohdistuisi tahallista syrjintää.
It should imply, hopefully in practice too, a change of focus for the Bank.
Sen pitäisi merkitä suunnan muutosta pankissa, ja sitä se toivottavasti myös merkitsee.
Women could be advised to consider them but that need not imply lower pay.
Naisia voitaisiin kehottaa harkitsemaan kyseisiä aloja, mutta sen ei tarvitse merkitä pienempää palkkaa.
The global dimension of data processing should not, however, imply a lowering of the level of protection for EU citizens.
Tietojenkäsittelyn maailmanlaajuinen ulottuvuus ei saisi kuitenkaan merkitä EU:n kansalaisten suojelun heikentämistä.
It is wrong to imply that somehow the Irish presidency may be a failure if this issue does not go through.
On väärin antaa ymmärtää, että puheenjohtajavaltio Irlanti olisi jotenkin epäonnistunut, jos tämä ei mene läpi.
The European Commission is implying that these programmes are not yet up to speed.
Euroopan komissio antaa ymmärtää, etteivät nämä ohjelmat ole vielä saavuttaneet toivottua tasoa.
There is a risk of this expression implying that the European economies are managed by a single political authority.
Ilmaus saattaa antaa ymmärtää, että Euroopan talouksia johtaa jokin yhtenäinen poliittinen johto.
You should not try to imply that such summits would no longer happen.
Teidän ei pidä väittää, ettei huippukokouksia enää järjestettäisi.
I am not implying anything about any Member State, this is simply an observation.
En halua nyt väittää mitään mistään yksittäisestä jäsenvaltiosta, tämä on vain havainto.
A partnership implies a relationship of equals and yet it was argued by one of the Members that we had to have conditionality in human rights.
Kumppanuus merkitsee yhdenvertaisten välistä suhdetta, ja kuitenkin eräs jäsenistä väitti, että meillä olisi oltava ihmisoikeuksiin liittyviä ehtoja.
This is what I understand from reading between the lines today and I do not think we should imply this about anyone.
Tällaista olen lukenut tänään rivien välistä eikä meidän pitäisi mielestäni vihjailla tällaista kenestäkään.
We have no wish to imply, however, that the situation is confined to Italy or that the protection of minorities and the social integration of the Roma are specifically Italian issues.
Emme halua kuitenkaan vihjailla, että tämä tilanne koskisi vain Italiaa tai että vähemmistöjen suojeluun ja romanien sosiaaliseen integraatioon liittyviä ongelmia esiintyisi vain Italiassa.

Esimerkkejä "to imply"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishDebt securities imply debt and would open the door to deficits building up debt.
Joukkovelkakirjat merkitsevät velkaa ja avaisivat oven velkaa kasvattavalle vajeelle.
EnglishThe decisions of Edinburgh imply a growth rate of some 8 % compared to 1997.
Edinburghissa tehdyt päätökset viittaavat 8 %: n kasvuun verrattuna vuoteen 1997.
EnglishThis would superficially imply that the situation in agriculture is fine.
Tämä tarkoittaa pintapuolisesti katsoen sitä, että maatalouden tilanne on hyvä.
EnglishIt is unfair to imply that our group is solely responsible for all the amendments.
On epäreilua vihjata, että meidän ryhmämme olisi yksin vastuussa kaikista tarkistuksista.
EnglishApplying the precautionary principle does not, therefore, automatically imply a ban.
Ennalta varautumisen periaatteen soveltaminen ei siis automaattisesti merkitse kieltoa.
EnglishIt should imply, hopefully in practice too, a change of focus for the Bank.
Sen pitäisi merkitä suunnan muutosta pankissa, ja sitä se toivottavasti myös merkitsee.
EnglishHowever, this vote should not imply acceptance of every word of the report.
Mietinnön puolesta äänestäminen ei kuitenkaan merkitse sen jokaisen sanan hyväksymistä.
EnglishHowever, these imply a level of cost which we cannot pass on to our consumers.
Tästä aiheutuu kuitenkin kustannuksia, joita emme voi siirtää kuluttajiemme maksettavaksi.
EnglishThe opportunity to express an opinion will not automatically imply the right of appeal.
Mahdollisuudesta ilmaista mielipide ei automaattisesti seuraa oikeutta muutoksenhakuun.
EnglishThe absence of a timely decision would imply a legal gap in EU legislation.
Päätöksen viivästyminen merkitsisi oikeudellisen tyhjiön syntymistä EU:n lainsäädännössä.
EnglishThe latter would imply that the misappropriation of funds was intentional.
Jälkimmäinen viittaisi siihen, että varojen väärinkäyttö oli tahallista.
EnglishThe functioning of the institutions does not necessarily imply a revision of the Treaties.
Toimielinten toiminta ei välttämättä edellytä perussopimusten tarkistamista.
EnglishConversely, giving priority to the latter would imply a major loss of face.
Toisaalta taas taloudellisten etujen asettaminen etusijalle merkitsisi kasvojen menetystä.
EnglishSecondly, these amendments indirectly imply that abortion is a human right.
Toiseksi näissä tarkistuksissa vihjataan epäsuorasti, että abortti kuuluu ihmisoikeuksiin.
EnglishIt would be unfair to imply that this was simply a frolic of her own by Mrs Oomen-Ruijten.
Olisi epäoikeudenmukaista vihjata, että tämä oli vain Oomen-Ruijtenin kuje.
EnglishIf Russia does indeed do so, this will in a sense imply a return to the Cold War era.
Jos Venäjä todellakin tekee niin, se merkitsee tavallaan paluuta kylmän sodan aikakaudelle.
EnglishThis would imply deleting the words 'to the use of' and the words 'carriages or' .
Tämä merkitsisi, että sanat " käytön" ja " vaunu- tai" poistetaan.
EnglishWe must not be so arrogant as to imply that Europe has nothing to learn from others.
Emme saa olla niin ylimielisiä, ettemme usko eurooppalaisilla olevan mitään opittavaa muilta.
EnglishMr President, this request does not imply any cost to the institution.
Arvoisa puhemies, tämä pyyntö ei aiheuta lisäkustannuksia toimielimelle.
EnglishThe threat of cutbacks there would imply that this is not a priority area.
Leikkausten uhka siellä tarkoittaisi, ettei tämä ala ole etusijalla.