EN

housing {substantiivi}

volume_up
However, as I have already said, housing in general is not the same as social housing.
Kuten olen jo sanonut, asuminen yleisesti ei ole kuitenkaan sama kuin sosiaalisesti tuettu asuminen.
Things need to be improved rapidly, with regard, for example, to housing and infrastructure.
Olosuhteet kaipaavat pikaista korjausta, esimerkiksi asuminen ja infrastruktuuri.
(RO) Social housing does indeed come under services of general interest.
(RO) Sosiaalisesti tuettu asuminen kuuluu todella yleishyödyllisten palvelujen soveltamisalaan.
housing
Asunnot on luonnollisesti jätetty tämän strategian ulkopuolelle.
Asunnot mainittiin monessa yhteydessä.
Top priority must be given to health, education and housing, as well as far-reaching agricultural reform.
Terveys, kasvatus, asunnot sekä perusteellinen maatalousuudistus on asetettava kaiken muun edelle.

Esimerkkejä "housing"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

English(PT) Madam President, we all know that the right to housing is a fundamental right.
(PT) Arvoisa puhemies, me kaikki tiedämme, että oikeus asuntoon on perusoikeus.
EnglishFinancial support must be offered for housing in both urban and rural areas.
Taloudellista tukea on tarjottava asumiseen sekä kaupunki- että maaseutualueilla.
EnglishShould the same principles function in relation to public aid in social housing?
Pitäisikö soveltaa samoja periaatteita sosiaalisesti tuetun asumisen julkiseen tukeen?
EnglishThese women are requesting access to information, health care and housing.
Nämä naiset vaativat itselleen tietoa, terveydenhoitoa ja kunnolliset asuinolot.
EnglishI propose specific targets regarding food, housing and the transport sector.
Ehdotan elintarvikkeita, asumista ja liikennettä koskevia erityistavoitteita.
EnglishThe hospital and social housing sectors will also be exempt from notification.
Myös sairaala-ala ja sosiaalinen asuntotuotanto vapautetaan ilmoitusvelvollisuudesta.
EnglishObviously, these people also have difficulties in getting decent housing.
Näillä ihmisillä on selvästi vaikeuksia myös kohtuullisen asunnon löytämisessä.
EnglishHICP statistical development, including the treatment of owner-occupied housing
YKHI-tilastojen kehitys, mukaan lukien omistusasumisen tilastointikohtelu
EnglishIt will, for example, take at least 20 years to get to grips with the housing shortage.
Tulee esimerkiksi kestämään ainakin 20 vuotta ennen kuin asuntopulasta selvitään.
EnglishI support all the main proposals in the report which concern an improved housing policy.
Tuen kaikkea mietinnön asiasisältöä ehdotuksineen paremmaksi asuntopolitiikaksi.
EnglishThey claimed people's lives and caused serious damage to housing and infrastructure.
Ne vaativat ihmishenkiä ja vahingoittivat vakavasti asuntokantaa ja infrastruktuuria.
EnglishIt is evident that dangerous undertakings do not belong in housing estates.
On selvää, että vaaralle alttiita yrityksiä ei saa sijoittaa asuntoalueille.
EnglishI understand that housing and education are the priorities of the European Commission.
Asumisasia ja koulutus ovat nähdäkseni Euroopan komission ensisijaisia tavoitteita.
EnglishThere are two particular points I should mention in this connection: VAT and housing.
Haluan tässä yhteydessä ottaa esiin kaksi erityistä asiaa: arvonlisäveron ja asumisen.
EnglishSpecial attention must be paid to the tenants of social housing in this connection.
Tässä yhteydessä on kiinnitettävä erityistä huomiota tuetun asuntotuotannon asukkaisiin.
EnglishI would also need to add that the Commission only verifies aid given to housing companies.
Haluaisin myös lisätä, että komissio tarkastaa vain asuntoyhtiöille annetun tuen.
EnglishThe regulation provides an opportunity to collect high-quality data on housing.
Asetus tarjoaa tilaisuuden kerätä korkealaatuisia tietoja asumisesta.
EnglishOnly those who possess such a document are entitled to obtain housing in Moscow.
Tämä tarkoittaa, että vain niillä on asumisoikeus Moskovassa, joilla on sellainen asiakirja.
EnglishThings need to be improved rapidly, with regard, for example, to housing and infrastructure.
Olosuhteet kaipaavat pikaista korjausta, esimerkiksi asuminen ja infrastruktuuri.
EnglishI am told that you wanted to remove the words 'and adequate housing'.
Minulle kerrotaan, että halusitte poistaa sanat ?ja asianmukaiset asuinolot?.