"to heighten" - Suomenkielinen käännös

EN

"to heighten" suomeksi

EN to heighten
volume_up
[heightened|heightened] {verbi}

This heightens the color contrast of some text and images on your screen, which helps make those items easier to identify.
Tämä työkalu korostaa näytössä näkyvän tekstin ja kuvien värikontrastia, mikä helpottaa niiden tunnistamista.
This heightens the colour contrast of some text and images on your screen, which helps make those items easier to identify.
Tämä työkalu korostaa näytössä näkyvän tekstin ja kuvien värikontrastia, mikä helpottaa niiden tunnistamista.
That distortion is heightened by the failure of the Commission and the Council to engage with this Parliament on the Memorandum of Understanding with Ireland.
Vääristymää korostaa se, että komission ja neuvosto eivät ottaneet Euroopan parlamenttia mukaan Irlannin yhteisymmärryspöytäkirjaan.
I agree that it is advisable to heighten the efficiency of the procedure by making committee decisions clearer and more accessible.
Myönnän, että on suositeltavaa tehostaa menettelyä selkeyttämällä valiokunnan päätöksiä ja lisäämällä niiden avoimuutta.
The fact that it has been unanimously approved by the Council does not diminish but heightens the message it represents.
Se tosiasia, että neuvosto on hyväksynyt sen yksimielisesti, ei pienennä vaan tehostaa sen edustamaa viestiä.

Esimerkkejä "to heighten"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishAn information campaign is needed to heighten awareness of Europeana.
Europeanan tunnettuuden lisäämiseksi tarvitaan tiedotuskampanja.
EnglishThis can only heighten the already tense atmosphere in the region.
Tämä vain pahentaa alueen jo ennestään kireää tilannetta.
EnglishCould I ask those who seek to heighten fears about bioterrorism to recognise the reality of terrorism.
Pyytäisin niitä, jotka yrittävät lisätä bioterrorismin pelkoa, myöntämään terrorismin todellisen tilanteen.
EnglishThe Georgian leadership must avoid any actions that could heighten tension.
Olemme sanoneet presidentti Saakašvilille, että Georgian johdon on vältettävä toimia, jotka voisivat lisätä jännitettä.
EnglishI urge the Russian authorities to heighten protection for human rights defenders, including those working for Memorial.
Kehotan Venäjän viranomaisia tehostamaan ihmisoikeuksien puolustajien, myös Memorial-järjestön työntekijöiden, suojelua.
EnglishIt will heighten the crisis of confidence.
EnglishIt is better to heighten awareness not only of the problems there have always been, but also of new problems that might arise.
Olisi parempi, jos olemassa olevien ongelmien lisäksi kiinnittäisimme enemmän huomiota niihin uusiin ongelmiin, joita voi syntyä.
EnglishThis is also necessary in order to heighten public awareness of the common European approach to foreign and security policy issues.
Me tarvitsemme sitä myös, jotta saamme vahvistettua julkista tietoisuutta Euroopan yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta.
EnglishI believe we must associate the concept of sustainability far more closely with our objectives in this field in order to heighten awareness.
Uskon, että meidän on liitettävä kestävyyden käsite läheisemmin tavoitteisiimme tällä alalla tietoisuuden lisäämiseksi.
EnglishIf education systems are made more flexible it will be possible, for example, to heighten interest in mathematics and the natural sciences.
Lisäämällä koulutusjärjestelmien joustavuutta on mahdollista muun muassa parantaa kiinnostusta matematiikkaan ja luonnontieteisiin.
EnglishIn this respect, the issue requires closer examination, because the sensitive situation in the Caucasus region could heighten people' s suspicions.
Tätä taustaa vasten tätä kysymystä pitää tutkia, koska Kaukasuksen herkkä tilanne voi herättää monia kummallisia ajatuksia.
EnglishAnd also, colors, lighting, sound and effects can dynamically respond to your emotional state to heighten the experience that you're having, in real time.
Myös värit, valaistus, äänet ja efektit voivat dynaamisesti reagoida käyttäjän mielentilaan korostaen kokemusta reaaliajassa.
EnglishIf we dispense with historical truth, we may well heighten the threat posed to some by the new ideology of death and contempt for the individual.
Jos totuudesta ei pidetä kiinni, saatamme hyvinkin lisätä uhkaa, joka aiheutuu kuolemaa ja yksilön halveksimista ihannoivasta uudesta ideologiasta.
EnglishHarmonised regulations concerning initial professional qualifications will raise the social status of drivers and furthermore heighten the esteem the profession is held in.
Yhtenäiset määräykset ammattipätevyydestä kohentavat kuljettajien sosiaalista asemaa ja parantavat myös alan arvostusta.
EnglishThe arrests carried out this morning, the brutal manner in which the authorities have intervened and the fact that victims have been reported only serve to heighten our concerns.
Tänä aamuna tehdyt pidätykset, viranomaisten raaka väliintulo ja raportit uhreista vain lisäävät huolestuneisuuttamme.
EnglishThe Union needs to decide whether it is going to promote the unification of Europe and equality of opportunity, or whether it is to create divisions and heighten inequalities.
Unionin pitää päättää, aikooko se edistää Euroopan yhdentymistä ja yhtäläisiä mahdollisuuksia, vai haluaako se luoda eroja ja lisätä eriarvoisuuksia.
EnglishThe first social measure is to prevent inflation and a slowdown in economic activity which would dramatically heighten the poverty of the Russian population.
Ensimmäisenä yhteiskunnallisena toimena on välttää inflaatiota ja taloudellisen toiminnan hidastumista, jotka lisäisivät dramaattisella tavalla Venäjän kansalaisten köyhyyttä.
EnglishWhen it comes to the votes, socialists and democrats will send out a clear signal against this austerity package, which can only heighten the indignation that is rising throughout Europe.
Äänestettäessä sosialistit ja demokraatit lähettävät selkeän viestin tätä säästöpakettia vastaan, joka voi vain pahentaa eri puolilla Eurooppaa nousevaa närkästystä.
EnglishI would like to thank the rapporteur for an excellent report, and in furthering its aims we hope to heighten our respect for animals, not only on paper, but also in industry.
Kiitän vielä esittelijää erittäin hyvästä mietinnöstä, jonka tavoitteet toteutuessaan edesauttavat toivottavasti eläinten kunnioittamista ei vain paperilla vaan myös todellisuudessa.
EnglishThis is not the way to fight unemployment, but it will heighten social poverty, increase the democratic deficit and feed public scepticism towards the democratic institutions.
Hyvät kollegat, näin ei työttömyyttä kukisteta, vaan näin lisätään yhteiskunnallista kärsimystä, demokraattista vajetta ja kansan epäluottamusta demokraattisia instituutioita kohtaan.