EN to have
volume_up
[had|had] {verbi}

to have (myös: to be, to be on, to carry, to constitute)
Airbus and Galileo have shown us the importance of successful European flagships.
Euroopan teknologiainstituutin pitäisi olla seuraava eurooppalainen lippulaiva.
Banknotes have to be genuine and of high quality if people are to have confidence in them.
Eurosetelien täytyy olla aitoja ja hyväkuntoisia, jotta niihin voidaan luottaa.
If you want to have total personalization, you have to be totally transparent.
Jos halutaan täydellistä personalisointia, täytyy olla täydellisen läpinäkyvä.
to have (myös: can, to bag, to draw, to gain)
A lot of people have asked for further supplementary questions on this question.
(EN) Monet ovat pyytäneet saada esittää tähän kysymykseen liittyvän lisäkysymyksen.
People have to be persuaded; they have to be won over by a convincing political case.
Ihmisiä on suostuteltava, heidät pitää saada vakuuttuneiksi poliittisin perustein.
A number of Member States have refused to use nuclear energy as a source of electricity.
Joukko jäsenvaltioita on luopunut mahdollisuudestaan saada sähköä ydinvoimasta.
In a free Europe, everyone must have the freedom to hold their own convictions.
Vapaassa Euroopassa jokaisella pitää olla vapaus pitää omat vakaumuksensa.
Member States must have the courage to respect the limits that have been set.
Jäsenvaltioiden pitää uskaltaa noudattaa asetettuja pyyntirajoituksia.
All the applicant countries must have the same chance to qualify for membership.
Kaikilla hakijamailla pitää olla samat mahdollisuudet kvalifioitua.
As you have heard, the Commission can accept most of the amendments tabled.
Kuten kuulitte, komissio voi hyväksyä suurimman osan esitetyistä tarkistuksista.
We do not have to approve Nord Stream; we might well approve the Amber pipeline.
Meidän ei tarvitse hyväksyä Nord Stream -putkea, voimme hyvinkin hyväksyä Amber-putken.
Is it not the case that national parliaments have to approve such aid individually?
Eikö kaikkien kansallisten parlamenttien pidä hyväksyä kyseinen tuki yksittäin?
It was outrageous that we did not allow the Court to have a press conference.
Oli törkeää, ettemme antaneet tilintarkastustuomioistuimen järjestää lehdistötilaisuutta.
At least we would have a living being and a retrial would be able to take place.
Ainakin meillä olisi elävä ihminen, ja uusi oikeudenkäynti voitaisiin järjestää.
Indeed, we have a right to carry out this process; it is conferred by the treaties.
Meillä on todellakin oikeus järjestää prosessi; se on perussopimusten mukaista.
The citizens of the former Yugoslavia have the right to know their most recent history.
Entisen Jugoslavian kansalaisilla on oikeus tuntea lähihistoriansa.
Those who are doing nothing about it are beginning to have a guilty conscience.
Ne, jotka eivät tee mitään, alkavat jo tuntea pistoksia omassatunnossaan.
Millions of sports fans can feel that they have won the cup today.
Miljoonat urheilun ystävät voivat tuntea tänään ottaneensa cup-voiton.
The OSCE would have to be closely involved in this process of democratization.
ETYJ: n pitäisi olla mukana demokratian kehittämisessä.
I am sure that every one of us would have dearly loved to be part of one.
Olen varma, että jokainen meistä olisi halunnut olla mukana neuvotteluissa.
I believe that this should have been part of the resolution.
Olen sitä mieltä, että tämän olisi pitänyt olla mukana päätöslauselmassa.
We have lived through the explosive consequences of the breakdown of the social fabric.
Olemme saaneet kokea yhteiskuntarakenteen murtumisen traagiset seuraukset.
I am sure that in the future you will have equally enriching experiences.
Olen varma, että saatte vielä kokea yhtä rikastuttavia kokemuksia.
All of us in our countries have experienced the effects of what are frequently occurring natural disasters.
Kaikki me olemme kotimaissamme saaneet kokea usein sattuvien luonnonkatastrofien vaikutukset.
(SK) Why should the European Union have to put up with the consequences of American policies?
(SK) Miksi Euroopan unionin pitäisi sietää Yhdysvaltain politiikan seurauksia?
All those things mean that we do not have to accept this terrible toll among women.
Kaikki nämä seikat tarkoittavat, ettei naisten tarvitse sietää tätä hirvittävää kärsimystä.
It is not us who have to bear the consequences of the US Government's Middle East policy.
Meidän ei täällä kuulu sietää Yhdysvaltojen hallituksen Lähi-idän politiikan seurauksia.
Olen päättänyt omistaa puheeni Syyrialle.
But I have to say that DG V gives an enormous amount of its time to promoting the dialogue.
Minun on kuitenkin sanottava, että PO V omistaa suuren osan ajastaan sosiaalisen vuoropuhelun edistämiselle.
Southern Sudan had the good fortune to have oil.
Etelä-Sudanilla oli onni omistaa öljyä.
Can the Commission have a critical analysis done of this?
Voiko komissio teettää kriittisen analyysin tästä?
It would be useful to carry out an independent audit of the EU's so-called counter-terrorist measures.
EU:n niin sanotuista terrorismin vastaisista toimista olisi hyvä teettää riippumaton tarkastus.
We would have liked a study to have been conducted for Martinique and Guadeloupe in order to keep an industry in these regions.
Olisimme halunneet teettää tutkimuksen Martiniquesta ja Guadeloupesta, jotta ala olisi voitu säilyttää kyseisillä alueilla.
to have (myös: to set)
What that means, then, is that a values-oriented basis for this European Union of ours has been in place for some time, and so the EU can certainly be entrusted with the defence of these values.
EU:lle voidaan siten varmasti antaa tehtäväksi näiden arvojen puolustaminen.
Now, here's the Virgin Mary made her appearance on a cheese sandwich -- which I got to actually hold in a Las Vegas casino, of course, this being America.
Tässä Neitsyt Maria ilmestyi juustovoileipään jota sain pidellä Las Vegasilaisella kasinolla, tietysti, onhan tämä Amerikka.
12:03 Two weeks later, we basically can lift this organ up, it feels like a liver, we can hold it like a liver, it looks like a liver, but it has no cells.
12:03 Kaksi viikkoa myöhemmin voimme ottaa elimen käteen, ja se tuntuu maksalta, sitä voi pidellä kuin maksaa, se näyttää maksalta, mutta siinä ei ole soluja.

Esimerkkejä "to have"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishI wish you continued success and congratulate you on all that you have achieved.
Toivon teille jatkuvaa menestystä ja onnittelen teitä kaikista saavutuksistanne.
EnglishI have half a dozen letters like that, which I shall not force you to listen to.
Minulla on puoli tusinaa tällaista kirjettä, joita en pakota teitä kuuntelemaan.
EnglishFinally, we need to make sure that we have a strong country-of-origin principle.
Lopuksi totean, että meidän on varmistettava alkuperämaaperiaatteen vahva asema.
EnglishI hope we have a successful start for our new procedure for the new budget year.
Toivottavasti uutta varainhoitovuotta koskeva uusi menettelymme alkaa mainiosti.
EnglishWe have not been informed by the Council that COREPER has accepted this package.
Neuvosto ei ole ilmoittanut meille, että Coreper olisi hyväksynyt tämän paketin.
EnglishFor example, we have to make sure that the peer review mechanism is safeguarded.
Meidän on esimerkiksi varmistettava, että vertaisarviointijärjestelmä turvataan.
EnglishMr President, I would like to congratulate the rapporteurs, as others have done.
(EN) Arvoisa puhemies, haluan kiittää esittelijöitä, kuten muutkin ovat tehneet.
EnglishHowever, we would have liked to see the labelling of chemicals in category five.
Olisimme kuitenkin halunneet, että kategoria 5:n kemikaalit olisi myös merkitty.
EnglishThey have said "no" to removing democratic control from the hands of the people.
Irlantilaiset vastustivat demokraattisen vallan siirtämistä pois kansan käsistä.
EnglishRegions where humans and animals have suffered from the foot-and-mouth epidemic.
Näillä alueilla ovat ihmiset ja eläimet kärsineet suu- ja sorkkataudin kourissa.
EnglishYou have the key to nudging things in the right direction, Commissioner Kinnock.
Komission jäsen Kinnock, teillä on mahdollisuus sysätä asioita oikeaan suuntaan.
EnglishClaude Turmes and Bernhard Rapkay have carried out significant work to this end.
Claude Turmesin ja Bernhard Rapkayn tämänsuuntaiset ponnistelut ovat todellisia.
EnglishFirstly: Do we not already have the option of taking action against Switzerland?
Ensiksi: eikö meillä ole jo nyt mahdollisuus ryhtyä Sveitsin vastaisiin toimiin?
EnglishPrevious progress reports have, unfortunately, had not a word to say about this.
Määräaikaiskertomuksissa ei valitettavasti ole vielä mainittu niitä sanallakaan.
EnglishThe report raises a number of issues which, as I see it, have not been resolved.
Mietinnössä tuodaan esiin joitakin mielestäni vielä ratkaisemattomia kysymyksiä.
EnglishWhen all these issues have been addressed, we will also have to budget for them.
Kun kaikkia näitä kysymyksiä on käsitelty, niihin on myös varattava määrärahoja.
EnglishWe have had our arguments - indeed, we have had some today - but not about this.
Meillä oli tänään joitakin erimielisyyksiä, mutta niihin ei ole tarvetta palata.
EnglishWe have resigned ourselves to admitting a divided country to the European Union.
Olemme alistuneet hyväksymään Euroopan unioniin maan, joka on jakautunut kahtia.
EnglishThe taxpayer should not have to support financially the damage caused by others.
Veronmaksajien ei pidä vastata taloudellisesti muiden aiheuttamista vahingoista.
EnglishVaccination could have prevented the destruction of millions of healthy animals.
Rokotusten avulla olisi voitu estää miljoonien terveiden eläinten teurastaminen.