"gravely" - Suomenkielinen käännös


Näytetään tulokset sanalle "grave". "gravely" ei vielä ole sanakirjassamme.
EN

"gravely" suomeksi

FI
EN

grave {adjektiivi}

volume_up
It would be an extremely grave political error not to heal the present divisions.
Olisi erittäin vakava poliittinen erehdys olla puuttumatta nykyiseen jakautumiseen.
This is a grave step against people's right to privacy and right to freedom.
Tämä on vakava askel vastoin ihmisten oikeutta yksityisyyteen ja vapauteen.
This is my solemn appeal: let us stand up, for these are grave times.
Esitän juhlallisen vetoomuksen: nouskaamme ylös, sillä tilanne on vakava.
The grave economic downturn in many Member States demands more effective action.
Talouskasvun huolestuttava hidastuminen monissa jäsenvaltioissa vaatii tehokkaampaa huomiota.
We note that the situation regarding respect for human rights in Ethiopia remains very grave.
Panemme merkille sen, että Etiopian ihmisoikeustilanne on edelleen hyvin huolestuttava.
Elsewhere in the region, in Iraq the security situation remains a cause of grave concern.
Alueen muissa osissa, kuten Irakissa, turvallisuustilanne on edelleen hyvin huolestuttava.
The situation today remains as grave as it has been for many years.
Tilanne on yhä tänään yhtä vaikea kuin se on ollut monta vuotta.
As an asthmatic who has grave problems when I come into contact with a cigarette at all, I am finding it extremely difficult to move around this building.
Koska olen astmaatikko, jolle pelkkä tupakoivien läheisyyskin aiheuttaa vakavia ongelmia, minusta on erittäin vaikeaa liikkua tässä rakennuksessa.
My fishermen certainly have grave problems with certain of those amendments, for example, Amendment No 11, which is quite crucial on the two-net rule and on mesh size.
Minun kalastajieni oli vaikea hyväksyä joitain tarkistuksia, esimerkiksi tarkistusta 11, joka on varsin ratkaiseva kahden verkon sääntöä ja silmäkokoa koskeva tarkistus.
grave (myös: dour, serious, solemn)

Esimerkkejä "gravely"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishSome argue that the public are gravely disappointed about the Amsterdam Treaty.
Jotkut väittävät, että yleisö on pettynyt raskaasti Amsterdamin sopimukseen.
EnglishWe really have to because the situation in Iran is gravely problematic and dramatic.
Meidän on todellakin pakko, sillä tilanne Iranissa on vakavan ongelmallinen ja dramaattinen.
EnglishMercury is a gravely hazardous chemical that we must stop using as soon as possible.
Elohopea on todella vaarallinen kemikaali, ja sen käyttö on lopetettava mahdollisimman pian.
EnglishWe have been gravely hit by the recent crisis in confidence in this sector.
Tällä alalla viime aikoina vallinneella luottamuskriisillä on ollut vakavia vaikutuksia alaamme.
EnglishFrom this angle, we are gravely concerned by the new statement of priorities in the PHARE programme.
Lisäksi olemme huolestuneita Phare-ohjelman uudesta prioriteettiasettelusta.
EnglishWe have seen a decrease this time which was gravely disappointing as far as my committee is concerned.
Tällä kertaa niitä vähennettiin, mikä aiheutti kovan pettymyksen ainakin omassa valiokunnassani.
EnglishThe Commission is gravely mistaken in thinking that South Stream is not a rival project to Nabucco.
Komissio on vakavasti väärässä, kun se katsoo, että South Stream ei kilpaile Nabucco-hankkeen kanssa.
EnglishThe Pakistani authorities should be aware that their country's image is being gravely damaged.
Pakistanin viranomaisten pitäisi tietää, että nuo asiat vahingoittavat suuresti maan kuvaa muiden silmissä.
EnglishThe crisis has gravely undermined Europe's global competitiveness and weakened its political influence.
Kriisi on heikentänyt merkittävästi Euroopan globaalia kilpailukykyä ja poliittista vaikutusvaltaa.
EnglishStocks of tuna in the Mediterranean Sea are also gravely threatened.
EnglishVáclav Havel is gravely ill and has been hospitalised.
Václav Havel on vakavasti sairas ja joutunut sairaalaan.
EnglishIt may gravely impact on respiratory health and increase the incidence of vector-borne diseases.
Ilmastonmuutos voi vaikuttaa vakavasti hengitysteiden terveyteen ja lisätä vektorivälitteisten tautien esiintymistä.
EnglishThese are communities gravely affected by this crisis, but even worse is the situation in the north of Scotland.
Kriisi on vaikuttanut näihin kuntiin hyvin vakavasti, mutta tilanne on vieläkin pahempi Pohjois-Skotlannissa.
EnglishMr Kazulin's wife Irina is fighting tirelessly to obtain her husband's freedom, despite being gravely ill.
Kazulinin vaimo Irina taistelee vakavasta sairaudestaan huolimatta väsymättömästi aviomiehensä vapauttamisen puolesta.
EnglishI am gravely concerned about this.
EnglishHowever, provisions to safeguard the most vulnerable sections of the people have been gravely neglected in the present proposals.
Kuitenkin kaikkein haavoittuvimpien väestönosien suojelua koskevat määräykset on vakavasti laiminlyöty nykyisissä ehdotuksissa.
EnglishFifthly, we must prevent our vessels from further interfering in the already gravely ravaged fishing grounds and local fishing communities.
Meidän on myös estettävä aluksiamme tuhoamasta jo valmiiksi pahoin kärsineitä kalavesiä ja paikallisia kalastajayhteisöjä.
EnglishApart from the shocking social and environmental consequences, this would gravely affect the budget of such a country and the European economy as well.
Järkyttävien sosiaalisten ja ympäristöllisten seurausten ohella katastrofi koettelisi vakavasti tällaisen maan taloutta ja myös Euroopan taloutta.
EnglishMr President, the European Commission is gravely concerned about the sharp deterioration in the political situation in Nepal since 1 February.
   , . – Arvoisa puhemies, Euroopan komissio on vakavasti huolestunut Nepalin poliittisen tilanteen jyrkästä huononemisesta helmikuun 1. päivän jälkeen.
EnglishMr President, like previous speakers I, too, am gravely concerned that since last December the situation in the Middle East has deteriorated to a new low.
Arvoisa puhemies, edellisten puhujien tavoin minäkin olen erittäin huolissani, että viime joulukuun jälkeen Lähi-idän tilanne on huonompi kuin koskaan.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "grave":

grave
grave accent
English