"glue" - Suomenkielinen käännös

EN

"glue" suomeksi

volume_up
glue {subst.}
FI
FI

EN glue
volume_up
{substantiivi}

glue (myös: cement)
volume_up
liima {subst.}
Understanding is the 'glue' that is required to bind the European Union together.
Ymmärrys on se "liima", jota tarvitaan Euroopan unionin yhdistämiseksi.
The greater the mobility of students and others, the more strongly this 'glue' will be able to hold the European project together.
Mitä suurempaa opiskelijoiden ja muiden henkilöiden liikkuvuus on, sitä voimakkaammin tämä "liima" pitää Eurooppa-projektin kasassa.
It is fair to say that the European perspective is the glue that keeps the Western Balkans on a peaceful and stable track.
Voidaan hyvin sanoa, että eurooppalaiset tulevaisuudennäkymät ovat se liima, joka pitää Länsi-Balkanin alueen rauhanomaisella ja vakaalla tiellä.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "glue":

glue

Esimerkkejä "glue"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThis is why I have voted against allowing thrombin to be used as a food glue.
Sen vuoksi äänestin sitä vastaan, että trombiinia saisi käyttää elintarvikeliimana.
EnglishHowever, I do not think that thrombin 'meat glue' complies with this requirement.
Niiden käyttö on perusteltua ainoastaan silloin, kun ne tarjoavat kuluttajille jonkinlaisen lisäedun.
EnglishAnd it was a man, a Chinese man, and he was stacking these things, not with glue, not with anything.
Se oli kiinalainen mies, ja hän oli pinoamassa näitä juttuja, ei liimalla tai millään.
EnglishThrombin is used as a 'glue' in reconstituted meat.
Trombiinia käytetään "liimana" uudelleen muokatussa lihassa.
EnglishI oppose the use of thrombin to glue together different pieces of meat which are mostly of poor quality.
Vastustan trombiinin käyttöä suurimmaksi osaksi huonolaatuisten erillisten lihapalojen liimaamisessa yhteen.
EnglishIn fact, in my opinion, EU membership is the glue which binds the region together in peace and stability.
Minun mielestäni EU:n jäsenyys on itse asiassa kiinnekohta, joka yhdistää aluetta rauhan ja vakauden osalta.
EnglishThe Commission has proposed exactly the same solution for labelling products in which thrombin is used as a glue.
Komissio on ehdottanut täsmälleen samaa ratkaisua sellaisten tuotteiden merkintään, joissa trombiinia käytetään liimana.
English. - I fully support this resolution and the efforts to prevent the authorisation of thrombin or 'meat glue'.
Tuen täysipainoisesti tätä päätöslauselmaa ja siihen sisältyviä pyrkimyksiä torjua trombiinin tai "lihaliiman" käytön salliminen.
EnglishIf you're looking to create a more personal greeting card and the thought of glue sticks and glitter scares you, try your hand at a video card.
Jos haluat luoda tavallista henkilökohtaisemman tervehdyskortin, mutta et halua liimailla kimalteita korttiin, kokeile videokorttia.
EnglishWell they have brought in the Agency Workers' Directive in 2008 and this has been like pouring glue into the most flexible part of the labour market.
Vuokratyöntekijöitä koskeva direktiivi annettiin vuonna 2008, mikä lamaannutti liisterin tavoin työmarkkinoiden joustavimman osan.
EnglishIf we failed to glue together the fractured state model in Bosnia and Herzegovina, what is the European Union prepared to do in such a case?
Jos emme onnistu liimaamaan yhteen Bosnia ja Hertsegovinan rikkoutunutta valtiomallia, mitä Euroopan unioni on siinä tapauksessa valmis tekemään?
EnglishIn addition, we must strive to prevent such products processed with 'meat glue' from finding their way into public establishments serving food.
Meidän on myös pyrittävä torjumaan sitä, että tällaisia "lihaliimalla" käsiteltyjä tuotteita ajautuu elintarvikkeita tarjoaviin julkisiin tiloihin.
EnglishWe are fully aware that appropriate speedy transposition and correct implementation are things that glue the European Union together.
Olemme täysin tietoisia siitä, että asianmukainen ja pikainen saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä ja oikea täytäntöönpano ovat asioita, jotka liimaavat Euroopan unionia yhteen.
EnglishThese issues can only be resolved by a greater sense of trust between partners - such trust that is the essential glue of successful federal pacts.
Nämä kysymykset voidaan ratkaista vain suuremmalla kumppanien välisellä luottamuksella - sellaisella luottamuksella, joka on menestyksekkäiden liittosopimusten olennainen sidosaine.
EnglishThis issue has been raised within Parliament with the case of thrombin, which is a food additive used to 'glue' pieces of meat together, and whose final appearance could easily mislead the consumer.
Se on elintarvikkeen lisäaine, jolla "liimataan" yhteen lihapaloja. Tällaisen lihan lopullinen ulkomuoto saattaa johtaa kuluttajan harhaan.
EnglishThis EU perspective functions as the glue that keeps the countries of the region on a peaceful and reformist track, which is extremely important in these sensitive and difficult times.
Tämä eurooppalainen näkemys on kuin liimaa, joka pitää alueen valtiot rauhan ja uudistusten tiellä, mikä on erittäin tärkeää näinä herkkinä ja vaikeina aikoina.
EnglishFailure to do so would resonate negatively throughout the Western Balkans, a region where EU membership prospects are the glue that binds these fractious countries together.
Jos tässä epäonnistutaan, se resonoi kielteisesti kaikkialla Länsi-Balkanilla, alueella, jolla mahdollinen EU-jäsenyys toimii liimana, joka sitoo nämä hauraat valtiot kasaan.