"to gloss over" - Suomenkielinen käännös

EN

"to gloss over" suomeksi

EN

to gloss over {verbi}

volume_up

Esimerkkejä "to gloss over"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishFor that is what we are saying if we gloss over the human rights issue.
Niinhän me juuri teemme, jos sivuutamme ihmisoikeuskysymyksen.
EnglishIn the reports we do not gloss over the challenges they face.
Me emme kaunistele kertomuksissa niiden edessä olevia haasteita.
EnglishIndeed, it is particularly important that we do not gloss over the differences between ourselves and the US.
On todellakin erittäin tärkeää, ettemme peittele erimielisyyksiämme Yhdysvaltojen kanssa.
EnglishThis is such a serious matter that I do not wish to gloss over it.
Tämä on niin vakava asia, että en halua kaunistella sitä.
EnglishHowever, there are criticisms which we can make in relation to Jordan, and which we should not gloss over today.
Jordanian osalta on tosin myös kielteisiä asioita. Niistä ei pidä vaieta tänä päivänäkään.
EnglishIt would be wrong for us simply to try and gloss over that.
Olisi väärin vain kohauttaa olkaansa ja kaunistella asiaa.
EnglishIt is up to us to tell it as it is, and I shall always do so; I shall never gloss over abuses.
Meidän tehtävämme on kertoa, miten asiat ovat, ja aion toimia aina näin, en aio koskaan peitellä väärinkäytöksiä.
EnglishYou have tended to gloss over the disagreement that undoubtedly surrounds this social objective in the Council.
Olette yrittänyt kaunistella eripuraa, jota tähän sosiaaliseen tavoitteeseen epäilemättä liittyy neuvostossa.
EnglishThe report does, unfortunately, gloss over essential issues: Cyprus, the Armenian genocide and the Kurdish question.
Valitettavasti mietinnössä kaunistellaan keskeisiä seikkoja: Kyproksen tilannetta, Armenian kansanmurhaa ja kurdikysymystä.
EnglishWe can no longer gloss over the fact that citizens are starting to think that the cost of the euro is too high for Europe.
Emme voi enää peitellä sitä, että kansalaiset ovat alkaneet ajatella eurosta aiheutuvan Euroopalle liian korkeat kustannukset.
EnglishWhat credibility can the Elsinore peace plan that you mentioned have, if you gloss over the root causes of the Middle East tragedy?
Millä tavoin mainitsemanne Elsinoren rauhansuunnitelma voisi olla uskottava, jos tarkastellaan Lähi-idän murhenäytelmän perimmäisiä syitä?
EnglishAccordingly, the British Government will deport those who call for holy war, who incite violence and who gloss over acts of terror.
Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus karkottaakin maasta ne, jotka julistavat pyhää sotaa, yllyttävät väkivaltaan tai kaunistelevat terroritekoja.
EnglishBut we surely cannot allow Mr Pompidou to gloss over the French government's behaviour and claim that they did consult the NGOs.
Ei voi tietenkään olla hyväksyttävää, että Pompidou puolustaa täällä Ranskan hallitusta sanomalla, että se on neuvotellut kansalaisjärjestöjen kanssa.
EnglishBut on no account must we gloss over this by failing to make our feelings known and by trying to conceal things in committees, which will disconcert the public.
Älkäämme kuitenkaan kaunistelko tätä asiaa luopumalla kannanotosta ja yrittämällä piilotella asiaa valiokunnissa ja rauhoittaa siten kansalaisia.
EnglishThe European Commission is now seeking to gloss over the problems its strategy has created by presenting the 'European Charter on the Rights of Energy Consumers'.
Euroopan komissio pyrkii nyt kaunistelemaan strategiansa aiheuttamia ongelmia esittelemällä ”Energiankuluttajien oikeuksia koskevan eurooppalaisen peruskirjan”.
EnglishI think it would be wrong for us to gloss over the situation, although I gladly admit that the situation for Northern hake is less critical than for Northern cod.
Mielestäni olisi väärin kaunistella tilannetta, vaikka myönnänkin mielelläni, ettei pohjoisen kummeliturskakannan tilanne ole niin kriittinen kuin pohjoisen turskakannan.
EnglishThe failure of Europe’s Moslems to accept the European legal and cultural order is a fact, and it is one that the EU can no longer gloss over on the pretext of ‘multiculturalism’.
Euroopan muslimit eivät hyväksy eurooppalaista oikeus- ja kulttuurijärjestystä, eikä EU voi enää vähätellä tätä tosiasiaa vetoamalla monikulttuurisuuteen.
EnglishSelf-satisfaction and accusations of guilt, attempts to gloss over mistakes and a superficial approach will not solve any problems or create any confidence.
Itsetyytyväisyydellä ja syytöksillä syyllisyydestä, yrityksillä kaunistella virheitä ja pinnallisella lähestymistavalla ei ratkaista yhtään ongelmaa eikä luoda yhtään luottamusta.
EnglishAny possible willingness to gloss over certain aspects of the truth by adopting vague texts whose wording is open to ambiguous interpretation cannot be tolerated.
Ei voida hyväksyä mahdollista pyrkimystä tiettyjen totuuteen liittyvien asioiden sivuuttamiseen niin, että hyväksytään epäselviä tekstejä, joiden sanamuodot ovat monitulkintaisia.
EnglishIt would be irresponsible, not only with respect to the people of the current European Union but also with respect to Bulgaria and Romania, to gloss over all the work that still needs to be done.
Olisi vastuutonta paitsi nykyisen Euroopan unionin kansalaisia myös Bulgariaa ja Romaniaa kohtaan peitellä kaikkea sitä työtä, jota vielä on tehtävä.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to gloss over" suomeksi

gloss substantiivi
over prepositio
over adjektiivi
over adverbi
over interjektio
Finnish
to turn over verbi
Muita sanoja