EN glaring
volume_up
{adjektiivi}

glaring (myös: blatant, flagrant, flashy, garish)
However, there is a glaring inconsistency in Europe's approach to the maritime industry.
Euroopan suhtautumisessa meriteollisuuteen on kuitenkin räikeä epäjohdonmukaisuus.
However, there is one glaring gap in Europe's plans, and that is investment.
Euroopan unionin suunnitelmissa on kuitenkin yksi räikeä puute, ja se on investointi.
This repressive situation is one glaring example proving the lack of democracy in Burma.
Heidän alistava kohtelunsa on räikeä esimerkki demokratian puuttumisesta Myanmarissa.
glaring (myös: prominent, striking)
The report by my fellow Member, Mrs Paliadeli, whom I would also like to congratulate, is a glaring example.
Kollegani Paliadelin mietintö, josta myös haluan onnitella, on silmiinpistävä esimerkki.
A glaring example of this is the trial of Mikhail Khodorkovsky and Platon Lebedev, the former owners of Yukos.
Silmiinpistävä esimerkki tästä on Jukos-yhtiön entisten omistajien, Mihail Hodorkovskin ja Platon Lebedevin, oikeudenkäynti.
There is no exemption for Member States in this proposal, and on these grounds I commend to Members Amendment 54, which seeks to repair a glaring flaw in this proposal.
Ehdotukseen ei sisälly jäsenvaltioiden vapautusta, minkä vuoksi esitän jäsenille tarkistusta 54, jolla pyritään korjaamaan ehdotuksen silmiinpistävä puute.
glaring (myös: ablaze, bright, brilliant, clear)
volume_up
kirkas {adj.}
glaring (myös: superlative, fulgurant)
glaring

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "glaring":

glaring
glare

Esimerkkejä "glaring"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishOn this occasion, such defects were most glaring on the lower reaches of the Danube.
Tässä tapauksessa puutteet olivat selkeimmin nähtävissä Tonavan alajuoksulla.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, the contrast could hardly be more glaring.
Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, vastakohtaisuus voisi tuskin olla suurempi.
EnglishAnother glaring problem is the incompatibility of text telephone systems.
Toinen paha ongelma on tekstipuhelinjärjestelmien yhteensopimattomuus.
EnglishThe negative impact of ship dismantling is particularly glaring.
Laivanromutustoiminnan osalta negatiiviset vaikutukset ovat erityisen räikeät.
EnglishThis is nonsense and is in glaring contradiction to the Lisbon Strategy.
Tämä on hullua ja täysin ristiriidassa Lissabonin strategian kanssa.
English(PT) This resolution reveals the glaring inadequacies of European policies in the field of energy.
(PT) Tämä päätöslauselma paljastaa EU:n energiapolitiikan räikeät puutteet.
EnglishThe current situation is a glaring contravention of the principles enshrined in the Convention.
Nykytilanne on räikeässä ristiriidassa sopimuksen periaatteiden kanssa.
EnglishThe most glaring example of this can be found on the Commission’s Scadplus website.
Räikein esimerkki löytyy komission scadplus-verkkosivuilta.
EnglishFor all their necessary rigour, glaring errors do still occur.
Tästä tarpeellisesta ankaruudesta huolimatta voidaan vieläkin havaita selviä virheitä.
EnglishProstitution and the trade in organs are the most glaring examples of this.
Prostituutio ja elinkauppa ovat tästä räikeimmät esimerkit.
EnglishThe omission of definitions of a severity classification was a glaring hole in the whole proposal.
Se, ettei vakavuusluokkia ollut määritelty, oli huutava puute koko komission ehdotuksessa.
EnglishOne of the glaring shortcomings comes from the EU presidency.
Yksi räikeimmistä puutteista aiheutuu EU:n puheenjohtajavaltiosta.
EnglishThe report as it stands contains glaring contradictions.
Meille esitettyyn mietintöön sisältyy sen nykyisessä muodossa räikeitä ristiriitaisuuksia.
EnglishThe most glaring example of this happened recently with Albania.
Arvoisa puhemies, konkreettisin esimerkki tästä on Albanian kriisi, joka juuri on selkämme takana.
EnglishHowever, I would like to point out the glaring differences and inequality which have come about under the EGF.
Haluan kuitenkin huomauttaa EGR:ssä ilmenneistä räikeistä eroista ja eriarvoisuudesta.
EnglishThere is, indeed, a glaring asymmetry between the two parties.
Neuvottelujen osapuolet eivät selvästikään ole tasavertaisia.
EnglishThe lack of ambition can be seen in the glaring signs of inconsistency with previously adopted policies.
Tavoitteettomuus ilmenee räikeinä epäjohdonmukaisuuksina aiemmin hyväksyttyihin toimiin nähden.
EnglishThe cases you describe relate to glaring and despicable abuses.
Kuvaamanne tapaukset ovat järkyttäviä ja vastenmielisiä.
EnglishThe aim of the EU’s social policy is to correct the most glaring inequalities in European society.
EU:n sosiaalipolitiikan tavoite on eurooppalaisen yhteiskunnan räikeimpien eriarvoisuuksien korjaaminen.
EnglishWe can see the glaring necessity to get humanitarian aid there, and yet we cannot get it there.
Voimme nähdä silmiinpistävän tarpeen toimittaa sinne humanitaarista apua, mutta emme voi toimittaa sitä sinne.

Muita sanoja