EN to give up
volume_up
{verbi}

Would it not be better to give up the idea of regulating local delicacies?
Eikö olisi parempi luopua paikallisten herkkujen sääntelyajatuksesta?
On this point, I would like to emphasise that we can give up many things, but we cannot give up eating.
Tästä haluan huomauttaa, että voimme luopua monesta asiasta, mutta emme voi luopua syömisestä.
It is also clear that our Member States do not wish to give up this responsibility.
On myös selvää, etteivät jäsenvaltiomme haluaisi luopua tästä vastuustaan.
I cannot on this occasion give up one of those places to a smaller group.
Tässä tapauksessa en voi luovuttaa yhtä näistä paikoista pienemmälle ryhmälle.
But this should definitely not be a reason to give up on China.
Tämä ei kuitenkaan ole missään nimessä syy luovuttaa Kiinan suhteen.
We must, however, ' keep the pot boiling', and must not give up this struggle.
Meidän on kuitenkin pidettävä "pyörät pyörimässä" , emmekä saa luovuttaa tässä taistelussa.
to give up (myös: to allow, to assign, to confer, to deal)
We are losing the battle but we must not give up the fight.
Olemme häviämässä taistelun, mutta emme saa antaa periksi.
Kuten sanoin aiemmin, emme saa antaa periksi.
Emme voi antaa periksi tämän sitoumuksen osalta.
The inflexible States that have hindered the negotiation must be condemned, and we must not give up on the negotiations.
On tuomittava joustamattomat valtiot, jotka haittasivat neuvotteluja, eikä neuvotteluja pidä lopettaa.
He should end the state of emergency, announce a date for elections and a date on which he will give up his uniform.
Hänen tulisi lopettaa poikkeustila ja ilmoittaa, milloin vaalit pidetään ja milloin hän luopuu univormustaan.
If all the thinking set down in the working documents is made public at the outset, then we can give up politics.
Jos kaikki työasiakirjoihin kirjatut katsantokannat ovat ennakkoon julkisia, voimme lopettaa poliittisen toimintamme.
We must not give up the noble objectives adopted in the Lisbon Strategy.
Emme saa hylätä Lissabonin strategiassa hyväksyttyjä jaloja tavoitteita.
Because of their devotion to science, women should not give up their natural purpose of creating a family and being mothers.
Naisten ei pitäisi hylätä luonnollista päämääräänsä perustaa perhe ja olla äitejä, jos he haluavat omistautua tieteelle.
to give up
to give up
to give up

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to give up" suomeksi

to give verbi
up adjektiivi
up adverbi
up prepositio
Finnish

Esimerkkejä "to give up"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishIf we accept the country of origin principle, we give up national sovereignty.
Jos hyväksymme alkuperämaaperiaatteen, luovumme kansallisesta suvereniteetista.
EnglishWe will not give up until equal competitive conditions have been established.
Emme anna periksi, ennen kuin yhtäläiset kilpailuedellytykset on saavutettu.
EnglishThis proposal never came, but Stephen Hughes and I did not give up the fight.
Ehdotusta ei koskaan saatu, mutta minä ja Stephen Hughes emme luopuneet taistelusta.
EnglishAn expert group on chemicals has also been set up to give the Commission guidance.
On myös perustettu kemikaaleja käsittelevä asiantuntijaryhmä, joka neuvoo komissiota.
EnglishToo often people give up for fear of losing acquired social security entitlement.
Liian usein se jää tekemättä, koska pelätään saavutettujen sosiaalietujen menettämistä.
EnglishWe also support the need for the military to give up some of their air space.
Kannatamme myös sitä, että asevoimien on luovutettava osa ilmatilastaan.
EnglishThe common position on which we had to give our opinion takes up 15 of those amendments.
Yhteisessä kannassa, josta meidän on päätettävä, sisältää 15 näistä tarkistuksista.
EnglishWhat the EU is saying is, in actual fact, that Turkey should give up its Muslim culture.
Tähän EU oikeastaan toteaa, että Turkin on luovuttava muslimikulttuuristaan.
EnglishThe European Commission will not give up its power; there will be no real economic reforms.
Euroopan komissio ei luovu vallastaan, eikä todellisia talousuudistuksia tehdä.
EnglishMr Rothley, you should not give up before you cross the finishing line.
Herra esittelijä, asioita ei lopeteta vähän ennen tavoitteen saavuttamista.
EnglishBut I wouldn't give up the technology, because it's allowed me to lead a great life.
Mutta en luopuisi teknologiasta, koska se on antanut minulle mahdollisuuden upeaan elämään.
EnglishOur measures should not result in European companies having to give up the fight.
Toimenpiteemme eivät saa johtaa siihen, että eurooppalaiset yhtiöt joutuvat luopumaan leikistä.
EnglishIt should give up its current role in the political system immediately.
Asevoimien nykyinen perustuslaillinen vaikutusmahdollisuus on välittömästi poistettava.
EnglishNot to do so would be to give up, and that is something we cannot do.
Sen tekemättä jättäminen merkitsisi luovuttamista, emmekä voi tehdä niin.
EnglishDoes all this mean that we have to gradually give up using roads?
Tarkoittaako tämä sitä, että maantieliikennettä on pyrittävä pikkuhiljaa vähentämään?
EnglishAnd now you want me to give up this money and ship it to a stranger?
Ja nyt haluatte minun luopuvan rahoistani ja lähettää ne ventovieraalle?
EnglishNaturally, if someone were to dispute that, I would be prepared to give up the role.
Mikäli joku kuitenkin on asiasta eri mieltä, olen siinä tapauksessa valmis luopumaan tehtävästä.
EnglishNow those involved in this sector will not give up the struggle and they will remain vigilant.
Tämän alan toimijat eivät kuitenkaan anna periksi vaan pysyvät valppaina.
EnglishThe second obstacle is connected with Syria, which refuses to give up its influence in Lebanon.
Toinen este koskee Syyriaa, joka kieltäytyy luopumasta vaikutusvallastaan Libanonissa.
EnglishIt is time to give up the old, sectorally-fragmented methods.
Meidän on siis hylättävä aikaisemmat menetelmät, jotka oli eroteltu alakohtaisesti.