"to give" - Suomenkielinen käännös

EN

"to give" suomeksi

EN

to give [gave|given] {verbi}

volume_up
Are you able to give us the commitment that you gave Parliament in the summer?
Voitteko antaa meille saman lupauksen kuin jonka annoitte parlamentille kesällä?
After that discussion we will be able to give Parliament a more detailed report.
Tuon keskustelun jälkeen voimme antaa parlamentille tarkemman raportin asiasta.
All it will do is to give a malign new impulse to a cult of violence and death.
Se antaa vain uuden kohtalokkaan sysäyksen väkivallan ja kuoleman kylvämiselle.
As the lead climber, I should like to give my opinion on these two points.
Retkikunnan johtajana haluan esittää näkemykseni näistä kahdesta kysymyksestä.
   As an exception, I will give you fifteen seconds in which to ask your question.
   Annan teille poikkeuksellisesti viisitoista sekuntia aikaa esittää kysymyksenne.
Allow me to give you a few thoughts on future work in the railway sector.
Haluan esittää teille muutamia ajatuksia rautatiealan tulevista toimista.
Allow me to give you some figures in order to illustrate the point.
Asian havainnollistamiseksi haluan kertoa teille joitakin tilastotietoja.
Can the Council give an update on the negotiations nearing conclusion in Copenhagen?
Voiko neuvosto kertoa, miten Kööpenhaminassa loppuun saatettavat neuvottelut ovat edenneet?
Unfortunately, I cannot give you any more details on this at the moment.
En valitettavasti voi kuitenkaan kertoa tästä yksityiskohtaisesti tällä hetkellä.
This will give rise to unnecessary costs and is not guaranteed to be effective.
Se aiheuttaa turhia kustannuksia eikä sen tehokkuudesta ole takeita.
That may give the debtor warning and it may cause all sorts of complications.
Se voisi antaa varoituksen velalliselle ja aiheuttaa monenlaisia ongelmia.
The translation may give rise to confusion in the different languages.
Eri kieliversiot saattavat aiheuttaa sekaannusta.
That would give our Assembly the opportunity to give its guidelines and opinions.
Tällä tavoin voisimme täällä parlamentissa määritellä suuntaviivoja ja ilmaista mielipiteemme.
We will give everyone the opportunity to make known their views on this.
Annamme kaikille jatkossa tilaisuuden ilmaista näkemyksensä tästä.
But Parliament clearly cannot give its opinion if there is no proposal.
Mitä ilmeisimmin parlamentti ei kuitenkaan voi ilmaista kantaansa, jos ehdotusta ei ole.
These preferences may even give rise to a dangerous precedent.
Nämä etuudet voivat jopa saada aikaan vaarallisen ennakkotapauksen.
Mr President, I will conclude by saying that I have tried to give an optimistic message.
Arvoisa puhemies, totean lopuksi, että olen yrittänyt saada aikaan optimismia.
We should give some leeway to allow for Serbia to make that transition and that progress.
Meidän tulisi antaa lisää liikkumatilaa, jotta Serbia voisi toteuttaa muutoksen ja saada aikaan edistystä.
I say it again: it is necessary to give the people a referendum on the Lisbon Treaty.
Totean uudelleen, että on välttämätöntä järjestää kansanäänestys Lissabonin sopimuksesta.
Parliament will organise its work in such a way as to give the Council no excuses.
Me parlamenttina aiomme järjestää työmme siten, että neuvoston taholta ei ilmene minkäänlaisia verukkeita.
It is now for the group to organize its work in order to give you a response.
Työryhmän tehtävänä on nyt järjestää työnsä niin, että se voi antaa teille vastauksen.
Europe must finally give a guarantee that social rights will not be sacrificed to the competitive approach.
EU:n on viimein annettava takeet siitä, ettei sosiaalisia oikeuksia uhrata kilpailukyvyn nimissä.
It is our duty to ensure that no one will have to choose to give up children for work or work for children.
Meidän velvollisuutemme on varmistaa, että kenenkään ei tarvitse uhrata lapsiaan työtehtävien vuoksi tai uhrata työtään lapsien vuoksi.
At this point I should therefore like to thank all of those who give time, patience, energy and love and make sacrifices for those who need their help.
Haluaisinkin kiittää tässä yhteydessä kaikkia niitä, jotka uhraavat aikaansa ja kärsivällisyyttään sekä antavat voimaa ja rakkautta apua tarvitseville.

Esimerkkejä "to give"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishI would ask you to give Mrs Roth-Behrendt our best wishes for a speedy recovery.
Pyydän teitä välittämään jäsen Roth-Behrendille toiveemme hänen paranemisestaan.
EnglishI give my full backing to any action undertaken by the Commission on this score.
Kannatan sydämestäni kaikkia niitä toimia, joihin komissio ryhtyy tässä asiassa.
EnglishWe must therefore give precedence to alternative methods of dispute settlement.
Siksi meidän on asetettava etusijalle vaihtoehtoiset riitojenratkaisumenetelmät.
EnglishI will give a very brief response and then Mrs Schreyer will go into the details.
Vastaan lyhyesti, minkä jälkeen komission jäsen Schreyer puhuu yksityiskohdista.
EnglishCompared to the current situation, this would give rise to a different dynamic.
Nykyiseen tilanteeseen verrattuna näin saataisiin aikaan uudenlainen dynamiikka.
EnglishNot only does this give rise to an image problem, but also wastes time and money.
Tämä ei vahingoita ainoastaan julkista kuvaa, vaan on myös rahan- ja ajanhukkaa.
EnglishI shall give a summary, therefore, which will also help the President save time.
Näin ollen esitän yhteenvedon, mikä auttaa myös puhemiestä ajanpuutteen kanssa.
EnglishWe should give thought to whether policies ought not to be truly citizen-centred.
Meidän pitäisi miettiä, eikö toimissamme pitäisi todella keskittyä kansalaisiin.
EnglishMinority religious rights, in particular Christian, also give cause for concern.
Vähemmistöjen ja etenkin kristittyjen uskonnolliset oikeudet ovat myös huolenaihe.
EnglishWe cannot possibly afford to give the competitive edge to outsiders in this way.
Meillä ei ole mitenkään varaa luovuttaa tällaista kilpailuetua ulkopuolisille.
EnglishI defy the Council to give me the bare facts and leave out the empty rhetoric.
Haastan neuvoston kertomaan vain tosiasiat ja jättämään pois turhat korulauseet.
EnglishI hope that the President of the Council will give that point a moment's thought.
Toivon, että neuvoston puheenjohtaja pysähtyisi miettimään tätä asiaa hetkeksi.
EnglishNew electronic technologies give these gangs immunity, often with our tolerance.
Uusi tekniikka tarjoaa ryhmille koskemattomuuden, minkä me usein jopa suvaitsemme.
EnglishTo give you an example: we are the global leaders in terms of trade-related aid.
Annan esimerkin: olemme kauppaan liittyvien avustusten suurin tarjoaja maailmassa.
EnglishIf we give some airports special treatment, then this will generate arbitrariness.
Jos joillekin lentoasemille myönnetään erityiskohtelu, syntyy mielivaltaisuutta.
EnglishMoving the Command bar to the Favorites bar can give you room to see more tabs.
Jos siirrät komentopalkin Suosikit-palkkiin, välilehtiin voi tulla enemmän tilaa.
EnglishCan you give us some idea whether there will be any across-the-board reductions?
Voisitteko selkeyttää ajatuksiamme siitä, onko yleisleikkauksia odotettavissa?
EnglishLet me just give you as an instance the forthcoming harmonisation of civil law.
Haluan mainita esimerkkinä vain edessä olevan siviilioikeuden yhdenmukaistamisen.
EnglishI urge colleagues in the vote tomorrow to give protection to our citizens now.
Kehotan kollegoja nyt antamaan kansalaisillemme suojan huomisessa äänestyksessä.
EnglishWhat they did not give us was any training for our motor mechanics or spare parts.
He eivät kuitenkaan antaneet meille varaosia tai koulutusta autonasentajillemme.