"forthcoming" - Suomenkielinen käännös

EN

"forthcoming" suomeksi

EN

forthcoming {adjektiivi}

volume_up
1. yleinen
The Commission’s forthcoming evaluation report will make this possible.
Komission tuleva arviointiraportti tarjoaa meille tähän mahdollisuuden.
The forthcoming meeting to be held in Almaty, Kazakhstan, is very important.
Kazakstanin Alma Atassa järjestettävä tuleva kokous on hyvin merkittävä.
The forthcoming summit will provide the opportunity for a new departure.
Tuleva huippukokous tarjoaa mahdollisuuden uuteen alkuun.
forthcoming (myös: accessible)
Joitakin tuloksia on jo saatavilla.
We have had many promises and reports from the Commission, yet little concrete action has been forthcoming.
Olemme saaneet monia lupauksia ja raportteja komissiosta; monia konkreettisia toimia ei kuitenkaan ole saatavilla.
It is therefore necessary to continue to make advances so that statistical data on the environment is increasingly reliable and forthcoming.
Tästä syystä asiassa on edistyttävä, jotta ympäristöä koskevat tilastotiedot olisivat luotettavampia ja jotta ne olisivat saatavilla.
This is very significant, because the forthcoming accession of Bulgaria and Romania will provide a unique opportunity to create a European network of inland waterways.
Tämä on erittäin merkittävää, koska Bulgarian ja Romanian lähestyvä liittyminen tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden luoda sisävesiväylien Euroopan laajuinen liikenneverkko.
However, today, it has to be said, the situation is perhaps more explosive than it has been for a long time, as paramilitary activity has jeopardised the forthcoming referendum.
Kuitenkin tänään on syytä todeta, että tilanne on ehkä räjähdysalttiimpi kuin aikoihin, koska lähestyvä kansanäänestys on vaarassa kiihtyneen puolisotilaallisen toiminnan takia.
forthcoming
2. Arkikielinen
forthcoming
volume_up
avoin {adj.} [ark.]
I hope that the new American administration will be forthcoming in this respect.
Toivon, että Yhdysvaltain uusi hallinto on avoin tässä suhteessa.
But I am especially encouraged by Commissioner Piebalgs for his deeply professional, constructive and forthcoming approach and I look forward to our good cooperation.
Erityisesti minua kannustaa komission jäsenen Piebalgsin ammattimainen, rakentava ja avoin lähestymistapa, ja odotan innokkaasti hyvää yhteistyötä.
Tobacco is an example of a sector where the Union's agriculture needs to be more competitive and open to the market as we prepare for enlargement and the forthcoming WTO negotiations.
Tupakka-ala on esimerkki alasta, jossa unionin maatalouden on oltava entistä kilpailukykyisempi ja avoin markkinoille, kun me valmistelemme laajentumista ja tulevia WTO-neuvotteluja.
forthcoming
The rapporteur was very kind and forthcoming towards the Commission, so I do not want to raise any conflicts here.
Esittelijä oli erittäin ystävällinen ja avulias komissiota kohtaan, joten en halua aiheuttaa tältä osin ristiriitoja.
Considering the political sensitivity of this issue and the far from forthcoming attitude of some Member States, the ground must be prepared very carefully.
Koska aihe on poliittisesti arkaluontoinen ja koska joidenkin jäsenvaltioiden asenne ei ole kovin avulias, valmistelut on tehtävä hyvin huolellisesti.
60% cofinancing would be good if it can be obtained, and I regret that the Commissioner was unable to be as forthcoming as we hoped she would be in that regard.
Olisi hyvä, jos voisimme päästä 60 prosentin osarahoitukseen, ja mielestäni on valitettavaa, ettei komission jäsen voinut olla asiassa yhtä avulias kuin toivoimme hänen olevan.
forthcoming

Esimerkkejä "forthcoming"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIf that is indeed the case, the matter must be raised at the forthcoming Summit.
Jos asia on todella näin, kysymys on otettava esiin tulevassa huippukokouksessa.
EnglishThat figure should, as a minimum, be retained at the forthcoming election in June.
Kesäkuussa pidettävissä vaaleissa naisten osuus olisi vähintäänkin säilytettävä.
EnglishLet me just give you as an instance the forthcoming harmonisation of civil law.
Haluan mainita esimerkkinä vain edessä olevan siviilioikeuden yhdenmukaistamisen.
English(FR) We are voting against the joint resolution on the forthcoming WTO conference.
(FR) Äänestämme tulevaa WTO:n kokousta koskevaa yhteistä päätöslauselmaa vastaan.
EnglishThese are four subjects that I think are important for the forthcoming few years.
Nämä ovat ne neljä asiaa, jotka ovat mielestäni tärkeitä parina seuraavana vuonna.
EnglishThis puts us in an excellent position ahead of the forthcoming climate negotiations.
Asemamme onkin erinomainen tulevissa ilmastonmuutosta koskevissa neuvotteluissa.
EnglishWe hope that the report and in-depth evaluation will as yet be forthcoming.
Toivomme, että silti todellakin toimitetaan kertomus sekä kunnollinen arviointi.
EnglishAn argument in favour of this was said to be the forthcoming EU-China Summit.
Tätä perusteltiin tulossa olevalla EU:n ja Kiinan välisellä huippukokouksella.
EnglishA resolution would only make sense after the forthcoming elections in Ukraine.
Päätöslauselma olisi järkevä vasta Ukrainassa pidettävien tulevien vaalien jälkeen.
EnglishThat is why I think Mr Swoboda is right: the forthcoming elections will be decisive.
Sen vuoksi jäsen Swoboda on mielestäni oikeassa. Tulevat vaalit ovat ratkaisevat.
EnglishThis is how we are to organize the forthcoming intergovernmental conferences.
Se liittyy siihen, miten järjestää seuraavat hallitusten väliset konferenssit.
EnglishIt is a challenge which can and must be met in the forthcoming mid-term review.
Kyse on haasteesta, johon voidaan ja johon täytyy vastata tulevassa väliarvioinnissa.
EnglishIn our view, it is unacceptable to focus only on the forthcoming financial framework.
Mielestämme ei ole hyväksyttävää keskittyä pelkästään tulevaan rahoituskehykseen.
EnglishI refer to the forthcoming enlargement and increasing competition at world level.
Tarkoitan tulevaa laajentumista ja lisääntyvää maailmanlaajuista kilpailua.
EnglishI have a question: what must the Irish be thinking ahead of the forthcoming referendum?
Siksi kysyn: mitähän irlantilaiset ajattelevat tulevan kansanäänestyksen edellä?
EnglishThat is important not least in view of the forthcoming enlargement of the EU.
Tämä ei kuitenkaan ole vähiten tärkeää, jos ajattelemme EU: n tulevaa laajentumista.
EnglishThe main objective of this forthcoming decision will be preparation for the winter.
Tämän tulevan päätöksen päätavoitteena on Tsetsenian valmistaminen talveen.
Englishto restate, in view of the forthcoming WTO summit, the position of the European Union.
vahvistamaan Euroopan unionin kannan seuraavaa WTO:n huippukokousta ajatellen.
EnglishThe long overdue complete opening of energy markets was not forthcoming.
Jo pitkään tarpeellinen energiamarkkinoiden täydellinen avaaminen ei toteutunut.
EnglishWe shall vote on the forthcoming draft budget in accordance with these intentions.
Äänestämme tulevasta talousarvioesityksestä näiden pyrkimysten mukaisesti.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "forthcoming":

forthcoming