EN

firm {adjektiivi}

volume_up
Respect for the rights and dignity of women must be a firm and urgent requirement.
Naisten oikeuksien ja arvokkuuden kunnioittamisesta on esitettävä luja ja kiireellinen vaatimus.
This strategy must be firm, dynamic and innovative.
Tämän strategian on oltava luja, dynaaminen ja innovatiivinen.
The firm anchoring of inflation expectations is of the essence.
Inflaatio-odotusten luja ankkurointi on ensiarvoisen tärkeää.
We know that a firm stability policy is a basic condition for a growing Europe.
Tiedämme, että tiukka vakauspolitiikka on Euroopan unioni talouskasvun perusedellytys.
The rapporteur is quite rightly firm about extending the period of transition currently in force.
Mietinnön esittelijä on, aivan oikein, tiukka voimassaoloajan pidentämisen suhteen.
It takes a firm line on human rights abuses in Jammu and Kashmir.
Siinä otetaan tiukka linja ihmisoikeusloukkauksiin Jammussa ja Kašmirissa.
The structure we wish to extend must have firm foundations and it must be functional.
Rakennuksella, jota haluamme laajentaa, pitää olla myös vankka perusta ja sen pitää olla toimiva.
Lastly, it is our firm intention to improve the internal management of the aid programmes.
Lopuksi, meillä on vankka aikomus parantaa avustusohjelmien sisäistä hallintoa.
For this to happen, there needs to be a firm legal basis.
Jotta näin tapahtuisi, siihen vaaditaan vankka oikeudellinen perusta.
I believe the European Parliament should have the same firm attitude in this respect.
Katson, että Euroopan parlamentilla pitäisi olla sama päättäväinen kanta tässä asiassa.
We cannot allow terrorism to develop and we must find a firm and appropriate solution to it.
Emme voi sallia terrorismin kehittyä, ja meidän on löydettävä siihen päättäväinen ja tarkoituksenmukainen ratkaisu.
Past experience shows that fair and firm enforcement itself produces positive effects on competition across a sector.
Aiemmat kokemukset osoittavat, että oikeudenmukainen ja päättäväinen toimeenpano vaikuttaa jo sinällään myönteisesti alan kilpailuun.
We must have a firm Community strategy with regard to mercury.
Meillä on oltava horjumaton elohopeaa koskeva yhteisön strategia.
Europe’s position must therefore be a firm one.
Euroopan unionin kannan on tästä syystä oltava horjumaton.
Having said that, being firm also means being realistic.
Horjumaton tarkoittaa myös realistista.
Liitteenä sitova tilauksemme...
In that sense, one firm conclusion was reached, namely that where differentiation is applied, it should never mean discrimination.
Tässä mielessä saavutettiin yksi sitova lopputulos, nimittäin se, että erilaisuus ei saa koskaan johtaa eriarvoisuuteen.
Chaos prevails, Commissioner, and order needs to be restored at some point with a strict and firm stand on the part of the European Union on this issue.
Tilanne on kaoottinen, hyvä komission jäsen, ja jossain vaiheessa on palautettava järjestys siten, että Euroopan unioni tekee asiasta tiukan ja sitovan päätöksen.

Esimerkkejä "firm"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishFirst of all there is a very firm commitment to ensuring transition in the East.
Ensinnäkin EBRD on vahvasti sitoutunut takaamaan itää koskevan siirtymäprosessin.
EnglishAs such a decision can always be contested, it should be based on firm grounds.
Koska tällainen päätös voidaan aina riitauttaa, sillä on oltava vankat perusteet.
EnglishPartnership at work must be based on the firm foundation of union recognition.
Työsuhteiden on perustuttava ammattiliittojen tunnustamisen vakaalle perustalle.
EnglishInstead, we must place our relationship with Russia on a firm basis of values.
Sen sijaan meidän on perustettava suhteemme Venäjään arvojen lujalle perustalle.
EnglishHowever, a firm policy will need to be backed up by sufficient financial means.
Päättäväistä maatalouspolitiikkaa on kuitenkin tuettava riittävällä rahoituksella.
EnglishYes, the European Union must be firm with regard to all human rights violations.
Kyllä, Euroopan unionin täytyy suhtautua jyrkästi kaikkiin ihmisoikeusrikkomuksiin.
EnglishIt is my firm belief that Bulgaria and Romania should become members of the EU.
Olen vakaasti sitä mieltä, että Bulgaria ja Romania olisi otettava EU:n jäseniksi.
EnglishIt will demand political courage and a firm faith in the future of our old continent.
Se vaatii poliittista rohkeutta ja lujaa uskoa vanhan maanosamme tulevaisuuteen.
EnglishI am referring to Amendment No 45, to which I personally will be giving firm support.
Viittaan tässä tarkistukseen 45, jota omasta puolestani kannatan päättäväisesti.
EnglishIs there a firm commitment for them to hold debates and for them to take decisions?
Onko siihen, että ne pitävät puheita ja tekevät päätöksiä, sitouduttu lujasti?
EnglishLadies and gentlemen, we must be firm regarding the true interests of Europe.
Hyvät kollegat, meidän on suhtauduttava tiukasti Euroopan todellisiin etuihin.
EnglishWhere is the firm commitment to abolish tax havens and offshore financial centres?
Missä on luja sitoumus lopettaa veroparatiisit ja offshore-rahoituskeskukset?
EnglishIt is my firm belief that the experiment has proven its effect beyond any doubt.
Olen täysin vakuuttunut siitä, että kokeilu on osoittautunut hyödylliseksi.
EnglishI say this despite being a firm supporter of strengthening the internal market.
Sanon tämän huolimatta siitä, että kannatan vankasti sisämarkkinoiden vahvistamista.
EnglishI reiterate our firm opposition to dangerous sources such as nuclear power.
Toistan, että vastustamme ankarasti vaarallisia energialähteitä kuten ydinvoimaa.
EnglishIt must continue to hold firm, very firm, in its tireless defence of freedom.
Sen on pysyttävä tiukkana, hyvin tiukkana, puolustaessaan uupumatta vapautta.
EnglishParliament is demonstrating or could demonstrate a firm voice on all these issues.
Parlamentti ottaa tai voisi ottaa tiukan kannan kaikkiin näihin kysymyksiin.
EnglishParliament's current resolution calls on the Commission to stand firm on this issue.
Parlamentin päätöslauselmassa komissiota kehotetaan pysymään lujana tässä asiassa.
EnglishWe are a Parliament that will stand firm in the negotiations with the Council.
Me olemme parlamentti, joka pysyy lujana neuvoston kanssa käytävissä neuvotteluissa.
EnglishI should like to explain why it bodes well that you stood firm in these negotiations.
Haluan selittää, miksi on hyvä merkki, että pysyitte lujana näissä neuvotteluissa.