EN fall
volume_up
{substantiivi}

1. yleinen

fall (myös: bill, calculation, check, count)
volume_up
lasku {subst.}
A fall of twenty points over three years is undoubtedly a worrying phenomenon.
Tämä 20 prosentin lasku kolmen vuoden aikana on epäilemättä huolestuttavaa.
The continuous fall of nut prices threatens the future of our European producers.
Pähkinöiden hinnan jatkuva lasku uhkaa eurooppalaisten tuottajien tulevaisuutta.
Mexico will also be affected by the dramatic fall in oil prices.
Meksikoon vaikuttaa lisäksi öljynhintojen voimakas lasku.
fall (myös: downfall, tumble, wipeout, upset)
Its fall in the middle of its presidential term was unprecedented.
Sen kaatuminen kesken puheenjohtajakauden oli ennennäkemätöntä.
The fall of the Berlin wall brought everything swept under the carpet out into the light of day.
Berliinin muurin kaatuminen tuo selvästi esille, mitä löydämme, kun matto vedetään pois.
The fall of the Berlin wall also brought down the wall separating a Europe divided by the Cold War.
Berliinin muurin kaatuminen mursi myös kylmän sodan jakamaa Eurooppaa halkovan muurin.
fall (myös: falling-off, tumble, falling)
The mere mention of the fall in life expectancy to 51 years gives an indication of the size of the disaster.
Jo eliniän odotuksen putoaminen 51 vuoteen antaa mielikuvan katastrofin laajuudesta.
korkealta putoaminen sattuu eniten
It was simply precipitated by the Asian crisis and the fall in the prices of raw materials, the sale of which provided Russia with the bulk of its resources.
Aasian kriisi ja raaka-aineiden - joiden myynnistä Venäjä sai pääosan tuloistaan - hintojen putoaminen vain jouduttivat kriisiä.
With the employment threshold at 2 to 2.5 % and growing, unemployment is unlikely to fall any further.
Koska työttömyyden vähentyminen vaatii 2-2, 5 %: n kasvua, nyt uhkaa myös se, että työttömyys ei enää vähene.
The fall in the number of employees and companies has a powerful impact on the budgets allocated for public expenditure, as well as on European citizens' quality of life.
Työntekijöiden ja yritysten määrän vähentyminen vaikuttaa voimakkaasti julkisiin menoihin osoitettaviin määrärahoihin ja EU:n kansalaisten elämänlaatuun.
All these are factors which affect the rise and fall in immigration and the choice of crossing point and encourage illegal immigration.
Kaikki nämä tekijät vaikuttavat maahanmuuton lisääntymiseen ja vähentymiseen sekä rajanylityspaikkojen valintaan. Lisäksi ne edistävät laitonta maahanmuuttoa.
fall (myös: downfall)
The fall of key strategic cities in Afghanistan this week will certainly help in the process of eroding the power of the Taliban.
Strategisesti tärkeiden kaupunkien kukistuminen Afganistanissa tällä viikolla auttaa varmasti talebanien syöksemistä vallasta.
After the fall of Suharto in May 1998, ways opened up for the resolution of the conflict in East Timor and for the democratisation of Indonesia.
Suharton kukistuminen toukokuussa 1998 avasi tien Itä-Timorin konfliktin ratkaisulle ja Indonesian demokratisoinnille.
After all, the fall of the Iron Curtain, the destruction of the communist regime does not bring about, on its own, the peace and prosperity we want for them and which is necessary for us as well.
Eiväthän rautaesiripun putoaminen ja kommunistisen hallinnon kukistuminen itse asiassa olleet vielä sitä hyvinvointia, jota me heille toivomme ja jota myös me tarvitsemme.
fall (myös: collapse)
Then came 1989, the fall of the Communist regime in Poland, followed by the fall of the Berlin Wall.
Sitten saapui vuosi 1989, kommunistisen hallituksen kaatuminen Puolassa, ja sen jälkeen Berliinin muurin sortuminen.
After the fall of the Berlin wall we must define our political project, and know where our border lies.
Berliinin muurin sortumisen jälkeen meidän on määriteltävä poliittinen suunnitelmamme ja tiedettävä nyt, mikä on rajamme.
Ukraine’s so-called Orange Revolution is as politically significant as the fall of the Berlin Wall or the end of the Soviet Union.
Ukrainan niin kutsuttu oranssi vallankumous on poliittisesti yhtä merkittävä kuin Berliinin muurin sortuminen tai Neuvostoliiton hajoaminen.
volume_up
tuho {subst.}
Mr President, Mr Commissioner, the fall of communism gives the European Union a changed agenda.
Kommunismin tuho muuttaa Euroopan unionin tehtävää.
A fireworks factory that did not fall within the scope of the directive destroyed an entire housing estate.
Ilotulitustehdas, jota direktiivi ei koskenut, tuhosi kokonaisen asuntoalueen.
A fireworks factory which did not fall within the scope of the directive destroyed an entire housing estate.
Direktiivin alaan kuulumaton ilotulitetehdas tuhosi kokonaisen asuinalueen.
fall (myös: precipitation, rainfall)

2. "the falls"

fall (myös: cascade, falls, waterfall, cataract)
fall
volume_up
putoukset {subst.}
If we really wish to make fools of ourselves, we can call on the local shamans to dry up the rivers and make the Victoria falls disappear.
Jos haluamme todellakin tehdä itsestämme narreja, voimme pyytää paikallisia poppamiehiä kuivattamaan joet ja taikomaan Victorian putoukset olemattomiin.

3. Uskonto

fall
fall
volume_up
lankeemus {subst.}

4. Amerikanenglanti

fall (myös: autumn)
volume_up
syksy {subst.}

Esimerkkejä "fall"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishHuge progress has been made in crucial areas since the fall of the Berlin Wall.
Edistys on ollut huimaa keskeisillä aloilla Berliinin muurin kaatumisen jälkeen.
EnglishFollowing the fall of the Berlin Wall, Nicosia has been Europe's divided capital.
Berliinin muurin sortumisen jälkeen Nikosia on ollut Euroopan jaettu pääkaupunki.
EnglishPractically every grove of trees would fall within the scope of the regulation.
Käytännössä lähes kaikki metsiköt kuuluisivat tämän asetuksen soveltamisalaan.
EnglishFollowing the fall of the Taliban, there are nonetheless signs of improvement.
Taleban-hallinnon kaatumisen jälkeen on kuitenkin nähtävissä myönteisiä merkkejä.
EnglishWe liberals have been fighting for enlargement since the fall of the Berlin Wall.
Me liberaalit olemme muurin murtumisen jälkeen taistelleet laajentumisen puolesta.
EnglishMost of your files fall into one of these kinds: Document, Picture, or Music.
Useimmat tiedostosi kuuluvat seuraaviin lajeihin: Tiedostot, Kuvat tai Musiikki.
EnglishEU decisions of a cross-border nature will fall under that implementing body.
EU: n rajat ylittävät päätökset kuuluvat tuolle toimeenpanovaltaiselle elimelle.
EnglishOver the last 45 years it has remained stable, with only a small fall-off of 14%.
Viimeisten 45 vuoden ajan se on pysynyt vakaana ja pienentynyt vain 14 prosenttia.
EnglishThe al-Kurd case in East Jerusalem does not fall anywhere near that category.
Al-Kurdin perheen tapaus Itä-Jerusalemissa ei kuulu lähimainkaan samaan luokkaan.
EnglishThe first stone to fall from the Berlin Wall fell not in Berlin but in Gdansk.
Ensimmäistä kiveä Berliinin muurista ei irrotettu Berliinissä vaan Gdańskissa.
EnglishThis year alone, an additional 64 million people will fall into extreme poverty.
Pelkästään tänä vuonna jälleen 64 miljoonaa ihmistä ajautuu äärimmäiseen köyhyyteen.
EnglishIn Poland, about 100 000 people fall victim to cancer every year, and 70 000 die.
Puolassa lähes 100 000 henkeä sairastuu syöpään joka vuosi ja 70 000 kuolee siihen.
EnglishIf you can give it your backing therefore, things are bound to fall into place.
Jos tekin annatte sille tukenne, kaikki osat loksahtavat varmasti paikalleen.
EnglishHow many of those fall by the wayside - or, indeed, is there ever a record kept?
Kuinka monet heistä putoavat kärryiltä - vai onko heistä koskaan edes pidetty kirjaa?
EnglishSeveral days ago, we celebrated the 20th anniversary of the fall of the Berlin Wall.
Me juhlistimme joitain päiviä sitten Berliinin muurin murtumisen 20-vuotispäivää.
EnglishFood is cheap, and the danger of raising quotas is that milk prices will fall again.
Ruoka on halpaa, ja kiintiöiden korotuksen vaarana on maidon hinnan laskeminen.
EnglishThose cases do not fall by the wayside, but are sent in the right direction.
Näiden tapausten käsittely ei jää kesken, vaan ne lähetetään oikeaan paikkaan.
EnglishThey undoubtedly led to the fall of apartheid in the Republic of South Africa.
Ne johtivat epäilemättä apartheidin päättymiseen Etelä-Afrikan tasavallassa.
EnglishWe must also be aware that not all elderly people fall into the same category.
Meidän on myös muistettava, etteivät ikääntyneet henkilöt ole yksi yhtenäinen ryhmä.
EnglishWhen the new countries join, employment levels will naturally fall, not increase.
Uusien jäsenvaltioiden liittyessä työllisyysaste luonnollisesti heikkenee eikä nouse.