"exploration" - Suomenkielinen käännös

EN

"exploration" suomeksi

EN exploration
volume_up
{substantiivi}

exploration (myös: hunt, manhunt, quest, search)
volume_up
etsintä {subst.}
We are talking generally about offshore exploration and extraction of hydrocarbons and the best possible level of technical security.
Kyseessä on yleisesti hiilivetyjen etsintä ja poraaminen avomerellä ja mahdollisimman korkeatasoinen tekninen turvallisuus.
Ultimately, it is the future of our oil industry that we are jeopardising if we shut down its exploration and extraction activities.
Loppujen lopuksi vaarannamme öljyteollisuutemme tulevaisuuden, jos lopetamme etsintä- ja poraustoiminnan.
Offshore oil drilling exploration has increased exponentially and the risks have therefore increased also, but safety, on the other hand, remains largely inadequate.
Ulkomerellä tapahtuva öljynporaus ja -etsintä on lisääntynyt räjähdysmäisesti, ja siksi riskit ovat myös kasvaneet, mutta toisaalta turvallisuudessa on suureksi osaksi puutteita.
exploration (myös: analysis, inspection, perusal)
We believe that the exploration of other forms of stem cell, and indeed comparisons, are essential.
Katsomme, että muiden kantasolumuotojen tutkiminen ja vertaileminen on välttämätöntä.
So, they’re great examples, I think, of exploration and experimentation in design.
He ovat mielestäni hieno esimerkki tutkimisesta ja kokeilusta muotoilussa.
In sharing these Blue Marble images, NASA hopes the public will join with the agency in its continuing exploration of our world from the unique perspective of space.
Julkaisemalla Blue Marble -kuvia Nasa toivoo suurelta yleisöltä tukea jatkuville ponnisteluilleen maailmamme tutkimiseen avaruuden ainutlaatuisesta näkökulmasta.
exploration (myös: examination, inquiry, investigation, paper)
volume_up
tutkimus {subst.}
While our fossil fuel supplies are gradually diminishing, we can increase available supplies by finding new raw material exploration sites and by research and development efforts.
Kun fossiilisten polttoaineiden tarjonta asteittain vähenee, voimme lisätä tarjontaa löytämällä uusia raaka-aineiden etsintäkohteita sekä tutkimus- ja kehittämistoimin.
exploration

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "exploration":

exploration

Esimerkkejä "exploration"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishTED literally was the launch pad to the next decade of my life's exploration.
TED oli kirjaimellisesti laukaisualusta elämäni matkan seuraavalle vuosikymmenelle.
EnglishSo, they’re great examples, I think, of exploration and experimentation in design.
He ovat mielestäni hieno esimerkki tutkimisesta ja kokeilusta muotoilussa.
EnglishAnd you know, from an exploration perspective, this behavior makes complete sense.
Tutkiskelun kannalta tämä käyttäytyminen on täysin järkevää.
EnglishAnd the UN conventions must not impede and prevent such exploration.
Lisäksi YK: n yleissopimukset eivät saa toimia jarruna eikä kieltona.
EnglishIn this respect, your suggestion of 'intergenerational volunteering' merits further exploration.
Näin ollen ehdotustanne ”sukupolvien välisestä vapaaehtoistyöstä” on tarkasteltava lisää.
EnglishIn this respect, space and planetary exploration programmes have an essential role to play from now on.
Tämän vuoksi avaruus- ja planeettatutkimusohjelmilla on tästä lähtien tärkeä asema.
EnglishSome environmental protection groups harass those involved in oil exploration or exploitation.
Jotkin luonnonsuojeluryhmät häiritsevät öljyntutkintaa tai öljyn hyödyntämistä harjoittavia.
EnglishThe proposal is based on a report by the International Council for the Exploration of the Sea (ICES).
Ehdotus perustuu Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) selvitykseen.
EnglishEU action on oil exploration and extraction in Europe (debate)
Öljynetsintää ja -porausta Euroopassa koskevat EU:n toimet (keskustelu)
EnglishEU action on oil exploration and extraction in Europe (vote)
Öljynetsintää ja -porausta Euroopassa koskevat EU:n toimet (äänestys)
EnglishI understand that Total has recently done a deal with the Myanmar Oil and Gas Exploration Company.
Ymmärtääkseni Total on äskettäin tehnyt sopimuksen Myanmar Oil and Gas Exploration -yhtiön kanssa.
EnglishSuch an exploration would only be possible under certain conditions.
Tällainen kokeilu olisi mahdollista vain tietyin ehdoin.
EnglishIt is also necessary for the legislation in force to make oil exploration and extraction safer.
On myös tärkeää, että voimassa oleva lainsäädäntö tekee öljynetsinnästä ja -porauksesta turvallisempaa.
EnglishBut failure has to be an option in art and in exploration, because it's a leap of faith.
Mutta epäonnistumisen on oltava vaihtoehto taiteessa ja tutkimusmatkailussa, koska se on hyppy tuntemattomaan.
EnglishThe great importance of investment in both infrastructure and exploration should also be stressed.
On syytä korostaa myös sitä, että on erittäin tärkeää investoida sekä infrastruktuuriin että etsintään.
EnglishThe legislation in effect also needs to reinforce the level of safety in oil exploration and drilling.
Öljynetsinnän ja -porauksen turvallisuustasoa on parannettava myös voimassa olevalla lainsäädännöllä.
EnglishReference to a free trade agreement was made at the Sochi Summit for further exploration.
Sotšin huippukokouksessa puhuttiin siitä, että mahdollisuutta tehdä vapaakauppasopimus pitäisi tarkastella enemmän.
EnglishFinally, let us not forget astronomy and space exploration.
Unohtakaamme lopuksi astronomia ja avaruudentutkimus.
English(IT) Mr President, ladies and gentlemen, I believe that oil exploration in Europe is an extremely important issue.
(IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, mielestäni öljynetsintä Euroopassa on erittäin tärkeä aihe.
EnglishIt is time for Europe to develop a common vision and strategic planning for space exploration.
On korkea aika, että Eurooppa varmistaa avaruustutkimukselle yhteisen näkemyksen ja kehittää sen strategista suunnittelua.