EN

expectation {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
expectation (myös: expectancy, wait, waiting)
First there is the expectation that it should be ratified and enter into force.
Ensimmäinen odotus on, että sopimus on ratifioitava ja sen on tultava voimaan.
A realistic expectation as to the likelihood of such an action taking place might in itself be sufficient.
Sellaisten, todellisten sotatoimien odotus voi jo sinällään osoittautua riittäväksi.
In addition, the projections are based on the expectation of a decline in wage pressure over the projection horizon.
Arvioiden pohjana on lisäksi odotus palkkapaineiden pienenemisestä arviointijakson aikana.
expectation (myös: desire, hope)
It is to be expected that once this transformation has been completed and fully implemented the industry will formulate new expectations as regards access to defence markets in Europe and abroad.
On odotettavissa, että kun muutokset on saatettu päätökseen ja pantu kaikilta osin täytäntöön, teollisuudessa viriää toive puolustusmarkkinoille pääsemisestä Euroopassa ja ulkomailla.
2. Matematiikka
expectation (myös: expected value)
So this is the 50 percent line that's the random expectation.
Tässä 50 %:n raja, sattumanvaraisen valinnan odotusarvo.

Esimerkkejä "expectation"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishFirst there is the expectation that it should be ratified and enter into force.
Ensimmäinen odotus on, että sopimus on ratifioitava ja sen on tultava voimaan.
EnglishWe express our urgent expectation that future talks will bring the desired results.
Odotamme, että tulevat neuvottelut tuottaisivat pikaisesti toivottuja tuloksia.
EnglishThe overall message from 2007 is one of great hope, and no little expectation.
Vuoden 2007 yleinen viesti on suuren toivon viesti, ja melkoisten odotusten.
EnglishThis regulation on paediatric medication is a concrete response to that expectation.
Lastenlääkkeitä koskeva asetus on todellinen vastaus kansalaisten odotuksiin.
EnglishTheir clear expectation is that visible results be achieved within a reasonable time.
Ne odottavat selvästi, että näkyviä tuloksia saadaan aikaan kohtuullisessa ajassa.
English(NL) Mr President, Commissioner, there is the expectation of Europe to be pro-active.
(NL) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, Euroopalta odotetaan aktiivisuutta.
EnglishThere was also the expectation that the Andersson report would offer said guarantees.
Ilmassa oli myös toiveita, että Anderssonin mietintö tarjoaisi edellä mainitut takeet.
EnglishWe must spare the local population the disappointment that this expectation could lead to.
Meidän täytyy säästää paikallista väestöä pettymykseltä, joka tästä voisi seurata.
EnglishWe all nurture hope in the expectation of democratic and economic changes.
Odotamme kaikki toiveikkaasti demokraattisia ja taloudellisia muutoksia.
EnglishThere seems to be a huge expectation that individuals should be participating in society.
Näyttää siltä, että ihmisten osallistumiseen kohdistetaan huimia odotuksia.
EnglishThat was their expectation and we should be committed to meeting their expectations.
Tämä oli heidän toiveensa, ja meidän on sitouduttava sen täyttämiseen.
EnglishWe saw that, when the euro was launched, the expectation was one to one.
Kun euro otettiin käyttöön, kurssin odotettiin olevan yhden suhde yhteen.
EnglishAll of this led to the expectation that we would continue along this path.
Kaikki tämä herätti odotuksia siitä, että voisimme jatkaa tällä tiellä.
EnglishIt has scrupulously avoided any intervention that might prejudice that expectation.
Se on tunnollisesti välttänyt kaikkia väliintuloja, jotka voisivat haitata tuota olettamusta.
EnglishAny expectation that the crisis would end quickly have been disappointed.
Kriisin nopeaan päättymiseen liittyvät odotukset eivät ole toteutuneet.
EnglishOur expectation is that the security measures agreed by Europe will be adequate for everyone.
Odotamme Euroopassa sovittavien turvallisuustoimenpiteiden olevan kaikille sopivia.
EnglishTens of thousands of producers have started to grow strawberries in expectation of the decision.
Kymmenettuhannet tuottajat ovat alkaneet viljellä mansikkaa päätöksen toivossa.
EnglishI look forward with quite a lot of expectation following the commitments of the job summit.
Minulla on aikamoiset odotukset työllisyyshuippukokouksen sitoumusten noudattamisesta.
EnglishOne such expectation is that the environmental statement should be reliable.
Eräs odotuksista on, että ympäristöselonteon on oltava luotettava.
EnglishIn such cases, self-restraint would be a fundamental expectation, but he can see no sign of it.
Tällöin perusodotuksena olisi pidättyväisyys, mutta hän ei nähnyt siitä merkkiäkään.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "expectation":

expectation
expectant